Emlak Vergisi Değeri Bulunmayan Taşınmaz Malların Kıymetinin Takdiri Hakkında Yönetmelik

✔ Emlak Vergisi Değeri Bulunmayan Taşınmaz Malların Kıymetinin Takdiri Hakkında Yönetmelik

Resmî Gazete Tarihi: 28.10.1987

Resmî Gazete Sayısı: 19618

Güncel: 11.02.2020

Son Güncelleme: 21.12.2021

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Dayanak

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, kadastrosu yapılan çalışma alanları içerisindeki taşınmaz mallardan, son beyan dönemine ait emlak vergi değeri olmayanların, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca alınacak kadastro harcı ve yargılama giderlerine esas olmak üzere değer takdir etmek usul ve esaslarını belirlemektedir.

Dayanak

Madde 2 – Bu Yönetmelik, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/H maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kadastro teknisyenlerince yapılacak işlem

Madde 3 – Kadastro çalışma alanlarındaki taşınmaz malların tespiti sırasında, ilgililerince belediyelere verilen beyannamelerdeki, köy beyan defterlerindeki veya ilgililerince ibraz edilecek (belediye ya da köy muhtarlarınca tasdikli) belgelerdeki yazılı miktarlar, kadastro harcı ve yargılama giderlerine matrah olmak üzere kadastro tutanağının ilgili sütununa teknisyenlerce işlenir.

İlgililerince son beyan döneminde beyanname verilmeyen veya hisseli olup da bir kısım hissedarlarca beyanda bulunulmayan veya beyan tarihinden sonra vasfı değişen taşınmaz malların tespiti halinde, bunların her ada veya mevkiin bitiminde, derhal teknisyenlerce, ada ve parsel numarası, mevki ve sokak ismi, yüzölçümü ve vasıfları yazılmak suretiyle düzenlenecek bir listesi kadastro müdürüne teslim edilir.

Kadastro müdürü, bu listeleri en kısa sürede kadastro komisyonuna havale ederek, kadastro harcı ve yargılama giderlerine esas olmak üzere, değerlerinin belirlenmesini ister.

Kadastro komisyonunca yapılacak işlem

Madde 4 – Müdürlükçe kadastro komisyonuna intikal ettirilen listelerdeki taşınmaz mallara, vergi daireleri veya belediyelerde bulunan emlak vergisi asgari metrekare birim değerleri cetveli ve binaların metrekare inşaat maliyet bedelleri ile aşınma payları oranlarını gösteren cetveller (bu cetvellerde gösterilen değerler davalı olsa dahi) esas alınarak, taşınmaz malın yüzölçümü ve vasfı dikkate alınıp, gerektiğinde mahallinde inceleme yapılmak ve bilirkişilerden de yararlanmak suretiyle komisyonca kadastro ve mahkeme harcı ve yargılama giderlerine esas olacak matrah belirlenir. Bu belirlemede, komşu parsellerin beyan edilen değerleri de dikkate alınır. Belirlenen bu değerler, sadece kadastro ve mahkeme harcı ve yargılama giderlerinin hesaplanmasında kullanılır.

Takdir edilen değerler, mevki veya ada esasına göre iki nüsha olarak düzenlenecek bir listede gösterilerek komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalandıktan sonra bir örneği kadastro teknisyenlerine gönderilir.

Teknisyenlerce, kadastro komisyonunca takdir edilen bu değerler, ait oldukları taşınmaz malların kadastro tutanağının ilgili sütununa işlenir. Tutanaklar devredilmiş ise bu işi müdürlük yapar.

Kadastro mahkemelerince, görülmekte olan davaların konusunu teşkil eden taşınmaz malların yargılama giderlerine esas olmak üzere kıymetinin belirlenmesinin istenmesi halinde, bu taşınmaz mallara yukarıdaki esaslara göre kıymet takdir edilerek, en geç bir ay içinde ilgili mahkemeye bildirilir.

O bölgede kadastro faaliyeti bitmiş ise, yetkili müdürlük Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenir.

Kadastro komisyonunca takdir edilen değere itiraz

Madde 5 – Kadastro komisyonlarınca kadastro harcı ve yargılama giderlerine esas olmak üzere takdir edilen bu değerlere karşı maddi hesap hataları dışında itiraz edilemez.

Madde 6 – Matrahın tespitinde veya harcın tahakkukunda meydana getirilen maddi hesap hataları nedeniyle 30 günlük askı ilanı sonuna kadar yapılacak itirazlar kadastro müdürü tarafından incelenip düzeltilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 – Bu Yönetmelik hükümlerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür.

Son Güncelleme: 21.12.2021

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok