Hazine Taşınmazını Satın Almak Ne Tür Avantajlar Sağlamaktadır?

✔ Hazine Taşınmazını Satın Almak Ne Tür Avantajlar Sağlamaktadır?

Güncel: 28.01.2020

Hazineye ait taşınmazların yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır. Satışı yapılan taşınmaz, satışı takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlâk vergisine tabi değildir. Satışı yapılan taşınmazlardan Katma Değer Vergisi alınmamaktadır.

Taşınmazın satış bedelinin ¼’ü peşin alınmakta geriye kalan kısmı ise azami iki yıl içerisinde ve üçer aylık dönemler itibariyle sekiz eşit taksitte ödenebilmektedir.

Bu taksitlere satışın yapıldığı yılda geçerli olan “Kanuni Faiz Oranı” uygulanmaktadır. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi halinde faiz hesabı, tahsil tarihi itibariyle hesaplanmaktadır. Taksitlendirilen taşınmazlarda satış borcu bitmeden banka teminat mektubu veya ipotek tesis edilmesi halinde tapu verilme imkânı bulunmaktadır.

Satışı Mümkün Olan Hazine Taşınmazları Nelerdir?

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan, herhangi bir kamu hizmeti için gerekli olmayan ve hukuken ihaleye çıkarılmasında herhangi bir sakınca bulunmayan taşınmazlar satışa çıkarılabilmektedir.

Satışı Mümkün Olmayan Hazine Taşınmazları Nelerdir?

Özel mevzuatı gereğince satışı mümkün olmayan taşınmazlar ile;

-Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar,

-Kıyıda kalan taşınmazlar,

-Ormanlar,

-Mera’lar,

-Kamu hizmetine tahsisli taşınmazlar,

-İmar planı ile kullanım amacı kamu hizmeti niteliği taşıyan taşınmazlar (park, yeşil alan, resmi kurum alanı vb.),

-İlgili kamu idaresince satışına izin verilmeyen taşınmazlar,

-Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ancak nazım veya uygulama imar planı dışında (plansız alanda) kalan taşınmazlar,

Satılamamaktadır.

Hazine Taşınmazları Satışa Nasıl Çıkarılmakta ve Satış Bilgilerine Nasıl Ulaşılmaktadır?

Hazineye ait taşınmazlar re’sen ya da talep üzerine ihaleye çıkarılabilmektedir. Türkiye genelinde satışa çıkarılan taşınmazların ihale ve diğer bilgileri ile varsa resimlerine; www.milliemlak.gov.tr web adresinden ve taşınmazın bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü web adreslerinden ulaşılabilmektedir.

Hazine Taşınmazlarının Satın Alınmasında Başvuru Nasıl ve Nereye Yapılmalıdır?

Satın alma talepleri, il, ilçe, mevki, pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği bir dilekçe ile taşınmazın bulunduğu il ve ilçelerde; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Şeflikleri) müracaat edilebilmektedir.

Hazine Taşınmazları Hangi Bedel Üzerinden İhaleye Çıkarılmaktadır?

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar, ihaleye çıkarılırken tespit edilen tahmini bedel, taşınmazın bulunduğu yerdeki piyasa alım satım rayici dikkate alınarak tespit ve takdir edilmektedir.

Taşınmaz Satış İhalelerine Bizzat Katılmak Zorunlu Mudur?

Gerçek kişiler ihalelere bizzat katılabileceği gibi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmak üzere iadeli taahhütlü posta ile de teklif gönderebilirler ya da noterde düzenlenecek vekâlet sözleşmesi ile temsilcilerinin iştirak etmesini sağlayabilirler.

Hazine Taşınmazlarının Satış İhalesine İştirak Şartları Nelerdir?

İhalelere katılacakların;

-Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

-Gerçek ve Tüzel Kişilerin Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

-Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

-Gerçek ve Tüzel Kişilerin İhale saatinden önce (tahmin edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere %30’una kadar) geçici teminatı yatırmış olmaları,

-İşin gereğine göre Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya Emlak/Millî Emlak Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiler, tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri,

-Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge vermeleri

Gerekmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok