Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Faydalı Bilgiler 3.216 0

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örnekleri

Paylaş:

✔ Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örnekleri

Aşağıda örnekleri sunulan sözleşmelerin içeriği, yapılacak inşaatın konumuna, kullanılacak malzemelere, teslimat şartlarına ve cezai şartlara göre her zaman değişiklikler ve ilaveler yapılabilir. Yapılacak sözleşmeyi avukat yardımı ile yapılması ise, en doğru işleminiz olacaktır. Çünkü; bugüne kadar edinilen tecrübeler gösteriyor ki mutlaka bir ihtilaf ortaya çıkıyor. Onun içindir ki yapılacak sözleşme çok dikkatli hazırlanmalıdır.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği (1)

1-    TARAFLAR VE ADRESLER

Arsa sahipleri :

Müteahhit :

Garantör :

2-    KONU:

  …………………. ili, …………………. ilçesi, …………..pafta, ……….ada, ……… parselde kayıtlı …………. m2 alanlı arsaya imar ve yasalara uygun, aşağıda belirtilen şartlarda ve teknik özelliklerde kat karşılığı inşaat yapılması işidir.

3-    HARCA ESAS DEĞER:

Sözleşmenin noter harcına esas teşkil etmek üzere kararlaştırılan değeri      ………………….TL olup, taraflar bu bedelin taşınmazın gerçek değeri olduğu yolunda bir hak oluşturmayacağını kabul ve taahhüt ederler.

4-    VEKaLET VE TEMSİL:

Yapılacak inşaat için, taşınmazın tapudaki cins tashihini yaptırmaya, belediyeden imar durumunu almaya, arsa ve inşaatla ilgili olarak belediye, vilayet ve diğer kamu kurumları nezdin de arsa sahipleri adına gerekli her türlü talepte bulunmaya, inşaat plan ve projelerini onaylatmaya, inşaat ve temel üstü ruhsatlarını ve oturma raporlarını almaya, inşaatın tamamlanmasına kadar devamı süresince, gereken her türlü resmi işlemlerin takibi için arsa sahiplerince, sözleşme tarihinden itibaren 3 gün içinde müteahhide yetki tanıyan bir vekaletname verilmesi kabul edilmiştir.

Taraflar arasında bir uyuşmazlığın bulunması yada devam etmesi durumunda müteahhit bu vekaletnamelere dayanılarak arsa sahipleri adına hiçbir tasarrufta bulunamaz.

Ayrıca müteahhit firma şirketinde hisse değişikliği yapıldığı taktirde yeni tüzel şekli arsa sahipleri onaylamaz ise sözleşmeyi tek taraflı olarak arsa sahipleri fesih edebilirler.

5-    YAPILACAK BİNALAR:

Arsa üzerinde yetkili makamlarca tasdik edilecek projelere, inşaat ruhsatına, TSE şartlarına ve ekli teknik şartnameye uygun olarak inşaat edilecek mesken olarak kullanılacak bloklar halinde yapılardır.

6-    SÖZLEŞMENİN TAPUYA ŞERHİ:

Tarafların her biri tek taraflı hareketle işbu sözleşmeyi tapuya şerhe yetkilidirler.

7-    İNŞAAT SÜRESİ:

Sözleşme tarihinden itibaren 6 ay içerisinde binaların projeleri hazırlanacak, inşaat ruhsatı alınarak, kat irtifakları kurulacak ve inşaata başlanacaktır. İnşaat ruhsatı alış tarihinden itibaren 24 ay içerisinde de iskan rapor ve daire tapuları alınarak mal sahiplerine daireleri teslim edilecektir. İnşaat süresi sözleşme tarihinden itibaren en fazla ………  ayı geçmeyecektir.

8-    PAYLAŞIM ORAN VE ESASLARI:

Yüklenici tarafından yapılacak inşaatın %  ……..  mal sahiplerinin, % ………. müteahhitin olacaktır. Proje hazırlandığı zaman kat irtifakının kurulmasına esas şekilde taraflar karşılıklı sıralı seçim esası ile taraflar dairelerini belirleyecekler ve zabıt altına alınacaktır. Talep veya ihtiyaç halinde taraflar arasında daire değişimi karşılıklı rızaen yapılabilir. Paylaşımda doğan küsürat daireler müşterek mülkiyet olarak değerlendirilecektir. İmar mevzuat değişikliklerinden veya kottan doğabilecek kazanımlarda aynı oranlarda paylaşılacaktır.

9-    RİSK SİGORTASI:

Yüklenici yapacağı inşaatı inşaat süresince geçerli olmak üzere zarar-risk sigortası yaptırabilir.

10-  GARANTÖR:

Sözleşmede yer alan garantör müteahhitin bu sözleşmedeki yükümlülüklerinin tümünü, ceza-i şartların ödenmesi de dahil olmak üzere borçlar kanununun 110. maddesi anlamında garanti etmiştir.

11-    ARSA HİSSE DEVİR ORAN VE ZAMANLARI:

Aşağıda belirtilen inşaat aşamalarına göre müteahhitin yazılı talebini müteakip olarak 15 gün içerisinde arsa sahipleri yükleniciye belirtilen oranda devir ve ferağı yapacaklardır. Eğer ilgili aşamada kat irtifakı tesis edilmiş ise kat irtifaklı arsa payı şeklinde devir ve ferağ yapılacaktır.

a)    İnşaatın bütün bloklarının su basmanı betonlarının atılıp temel üstü ruhsatın alınması halinde arsanın %15 payı ve ona bağlı bağımsız bölümlerinin %  …………,

b)    İnşaatın bütün bloklarının kabası bitirilmesi, kapı ve pencere kasalarının takılmış olması halinde arsanın %20 payı ve ona bağlı bağımsız bölümlerinin %  …………,

c)    İnşaatın bütün bloklarının ve bağımsız bölümlerinin tamamlanması, çevre düzeninin yapılması halinde arsanın %25 payı ve ona bağlı bağımsız bölümlerinin %  ………..,

d)    İnşaat ve bağımsız bölümlerin iskan izninin alınıp, tapu işlemlerinin bitirilmesi halinde arsanın % …………. payı ve ona bağlı bağımsız bölümlerinin %    …………,

12-     İNŞAATIN KONTROL VE DENETİMİ:

Arsa sahipleri müteahhitin işini engellememek koşulu ile yapılan imalatı ve sair hususları kendileri veya görevlendirecekleri teknik kişi vasıtasıyla her zaman kontrol edebileceklerdir. İnşaatın kontrol edilmesi hatalı veya ayıplı imalat nedeniyle doğan müteahhit sorumluluğunu kaldırmaz.Kusurlu görülen işler düzeltilecektir.

13-     DEVİR YASAĞI:

Taraflar veraseten intikal durumu haricinde işbu sözleşmeden doğan hak ve borçlarını karşılıklı yazılı muaffakat olmadan 3. kişilere devir ve temlik edemezler. Taşeron kullanımı bu kapsamda değildir.

14-     ŞUYUUN İDAMESİ:

Arsa sahipleri veya müteahhit paylaşımdan doğabilecek müşterek maliklikleri için izale-i şuyu talep hakkını 5 yıl kullanmayacaklar isterlerse bu hususu tapuya şerh edebileceklerdir. Rızaen ön alım veya satış ile bu birliktelik çözülecektir.

15-     MÜCBİR SEBEPLER:

Sözleşmenin ifası sırasında müteahhitin hatasından doğmayan imar veya sair mevzuattan kaynaklanacak inşa engelleri ile, savaş, deprem, sel ve benzeri doğal afetler, ülke genelinde çıkabilecek ağır ekonomik kriz ortaya çıkması hallerinde, bu hallerin ortadan kalkmasına kadar sözleşmede ki müteahhit taahhütlerinin ifası askıya alınır, belirlenen süreler durur, gecikmeler inşaat süresine ilave edilir, cezai şartlar uygulanmaz.

16-     İNŞAATIN GARANTİSİ:

İnşaatın tamamlanmasını müteakip binalar ve daireler müteahhit ve maliklerin müşterek imzaları ile geçici kabul tutanağına bağlanacaktır. Kesin kabul geçici kabul tutanağının imzasından itibaren 1 (bir) yıl sonra yapılacaktır.

Müteahhitin taşıyıcı sistem ile açık ve gizli ayıplarından doğabilecek sorumlulukları konusunda yasal mevzuat hüküm ve süreleri geçerli olacaktır.

17-     GİDERLER:

Sözleşme tarihine kadar olan tüm vergiler mal sahiplerince ödenecek, bu tarihten sonra inşaatın malzemeleri, yapımı, işçi ücretleri, ssk ve sigorta bedelleri, vergiler, harçlar, daire ve tapuların teslimi, iskan harçları, kat mülkiyeti işlem masrafları, yapı denetimi, noter giderleri velhasıl işin bitirilmesi ve teslimi için gerekli tüm giderler tahakkuk kimin adına olursa olsun müteahhit tarafından karşılanacaktır. Ayrıca elektrik, su,doğalgaz sayaçları ve abonelik müracaatları müteahhitçe yapılacak kullanım sözleşmeleri ise daire kullanıcılarınca yaptırılarak kullanıma açtırılacaktır. Ortak alanlarda kullanılacak olan elektrik, su cihaz ve abonelikleri müteahhit tarafından tamamlanacaktır.

18-     ÖLÜM VE İFLAS:

Taraflardan bir veya bir kaçının vefatı veya mücbir sağlık sebeplerinden dolayı taraf olamamaları halinde kanuni mirasçıları sözleşmeyi iş sürelerine bağlı kalarak aynen idame ettireceklerdir. Müteahhitin iflası halinde ise arsa sahipleri sözleşmeyi tek yanlı ve haklı olarak fesih edebilirler.

19-     MÜTEAHHİTİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a)    Müteahhitçe yaptırılacak projenin arsa sahiplerince muvaffakatı alınmadan onay ve uygulamasına geçilemez. Arsa sahiplerine sunulan öneri proje 20 gün içerisinde incelenerek varsa öneri değişiklik müteahhite bildirilecek ilgili düzenleme tamamlanarak tastik ve ruhsat için ilgili belediyesine verilecektir. Öngörülen süre içerisinde proje konusunda bir öneri gelmediği taktir de hazırlanan proje kesinleşmiş kabul edilecektir. Arsa sahiplerince uygun bulunmayan proje müteahhit tarafından yeniden düzenlenmesi ve muvafakat alınması gerekir. İnşaat aşamasında proje tadili gerekli olursa yine muvafakat alınacaktır.

b)    Müteahhit inşaatı anahtar teslim olarak yapmayı yüklendiğinden dolayı her türlü mevzuattan doğan bilcümle kanuni vecibelerini eksiksiz olarak yerine getirmeyi üzerine almış olduğu gibi bunlardan doğacak mali, hukuki, idari cezai sorumlulukları da üzerine almıştır.

c)    Arsa sahiplerinin inşaat yapımı ile ilgili bilgisi bulunmadığından ötürü inşaat işinin fenni usul ve kurallarına göre yürütmek müteahhit sorumluluğu altındadır.

d)    İnşaatın sorumluluğu müteahhite ait olduğundan işyerinin güvenliğinden ve iş kazalarından münhasıran müteahhit sorumludur.

e)    Çalışan işçileri ssk kurumuna bildirmek mükellefiyeti tesis ettirmek ve primleri süresinde ödemek yükümü müteahhite aittir.

f)    Teknik şartname seviyesinin daha üstünde bir imalat müteahhit tarafından yapılır ise bunların bedeli her hangi bir şekilde arsa sahiplerinden talep edilmeyecektir.

20-     ARSA SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

a)    Arsa sahipleri arsayı işbu sözleşmenin imzasını müteakip içindeki kiracıyı tahliye ederek üzerinde ki tek katlı yapı ile birlikte …….. gün içerisinde müteahhite teslim edeceklerdir.

b)    Ekli teknik şartnamede arsa sahiplerince seçileceği belirlenen ürünler için müteahhitin davetini müteakip 10 gün içerisinde seçim yapılmalıdır, bu süre içerisinde arsa sahipleri veya vekili davete icap etmez ise ilgili seçimi müteahhit belirler ve uygular.

c)    Arsa sahipleri kat irtifakı tesisi için yazılı talebi müteakip kat irtifakı tesisi için yapılacak her tür işlemi aksatmadan yerine getireceği gibi bu uğurdaki yönetim planı tanzimi ve imzası dahil tüm yasal gerekleri de gecikmeksizin yerine getireceklerdir.

d)    İnşaatın seyrine paralel olarak yükleniciye inşaat karşılığı verileceği ve yukarıda ki maddelerde oranları kararlaştırılan arsa veya bağımsız bölüm hisselerinin devrini yapacaklardır.

e)    Arsanın sözleşme anına kadarki her türlü vergileri, varsa takyidatlarının kaldırılması içın gereken masrafların tamamı arsa sahipleri tarafından karşılanacaktır.

21-     TEBLİGATLAR:

Taraflar arasında bu sözleşmeden doğan ilişki nedeniyle yapılacak her türlü tebligat ve yazışmalar tarafların yukarıda belirtilen adreslerine yapılacaktır. Olası değişiklikler 7 gün içerisinde taraflara bildirilecektir, bildirilmeyen değişiklik nedeniyle bilinen adreslerine giden tebligatlar geçerli olup tebliğ edilmiş hükmü doğuracaktır.

22-     İHTİLAFLARIN HALLİ VE YETKİ:

Taraflar birbirlerine güven duyarak ve karşılıklı iyi niyetle işbu sözleşmeyi imzalamışlardır.Bu nedenle olabilecek uyuşmazlıkları öncelikle bir araya gelmek suretiyle çözmeye çalışacaklardır.Bu şekilde sorunu çözemez iseler  hakem cihetiyle çözüm aranır.Bu konuda HMUK hükümleri uygulanır. Tarafların seçtiği hakemler 3. hakemi seçemez iseler bu konuda asliye ticaret mahkemesi seçeceği 3. hakem görev yapar.İhtilaf vukuunda Kadıköy mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

23-     SÖZLEŞMENİN FESHİ VE CEZA-İ ŞARTLAR

İşbu sözleşmedeki ve ekli teknik şartnamedeki şartlara uymamak taraflar için fesih hakkı doğurur. Sözleşmeye aykırılık durumunda aşağıdaki hükümler uygulanır.

a)    İnşaat süresinde tamamlanamaz veya iskan alınamaz ise arsa sahiplerin kira kaybı, gecikme cezası, vs. zararlarına istinaden her ay için geçerli olmak üzere ay/100.000.- (yüzbin) TL. ceza-i şartı müteahhit arsa sahiplerine öder. Gecikme süresi 10 ayı geçtiği taktir de arsa sahipleri sözleşmeyi fesih edebilirler.

b)    Arsa sahipleri de inşaatın seyrine uygun hisse devirlerini haklı bir neden olmaksızın yapmamaları halinde veya vekaleti vermemeleri halinde yahut irtifak – mülkiyet tesisleri için gerekli işlemleri yerine getirmedikleri taktir de her geçen gün için 1.000.- (bin) TL. bu süre 10 günü geçtiği taktirde matbu nitelikte 50.000.- (ellibin) TL. ceza-i şartı müteahhite öderler. Ayrıca müteahhit sözleşmenin aynen ifasını talep ve dava edebilir.

c)    Sözleşmenin feshi halinde inşaatın %50 bitip bitmeme durumuna göre fesih geçmiş veya ileriye etkili olacaktır. İnşaatın %  ………… bittikten sonra fesih ileriye etkili olacak ve müteahhit o ana kadar yaptığı inşaata karşılık kendisine düşen bağımsız bölümlerin maliki olacaktır.

d)    Müteahhitin iflası, konkordato ilanı, icra takiplerinin semeresiz kalması hallerinde arsa sahipleri sözleşmeyi geçmişe yönelik olarak feshedebilirler. Bu taktir de alınan tapular iade olunur. Müteahhit giderleri ise yüklenici karı hariç maliyet bedeli ile en geç 24 ay içerisinde arsa sahiplerince ödenir.

23 (yirmiüç) maddeden oluşan 3 (üç) sayfalık işbu kat karşılığı inşaat sözleşmesi ekli teknik şartnamenin ayrılmaz parçasıdır. Taraflarca okunup imzalanmıştır.    ….. / ….  / 20…

.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği (2)

1- Sözleşmenin Tarafları:

İşbu sözleşme tapu kayıtlarına göre;
ili, …………………………………
mahallesi, ………..
Pafta, ………
ada , ………
no’lu parsel kayıtlı taşınmazın malikleri …………………………… ile yükleniciler …….………………………………………… ve ……………………………………..……. arasında düzenlenmiştir. Bu sözleşmede taraflardan taşınmaz malikleri (Arsa sahibi) ve yükleniciler (Müteahhit) olarak anılacaklardır.

Taraflar aşağıda belirtilen koşullarda bir “Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” imzalayıp yürürlüğe koymuşlardır.

2- Sözleşmede temsil ve imza yetkisi:

İş bu sözleşmede Arsa Sahibi ……………………. tarafından, Müteahhit ise ……………………. tarafından temsil edilecek ve sözleşme bunlar tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

Bu anlaşmalarda sonradan yapılacak değişiklikler, ilaveler veya yenilemeler bu anlaşmanın ek hükümleri olarak yazılı bir şekilde her iki tarafın kabulü ve imzaları ile bu ana anlaşmaya katılabilir.

3- Sözleşmenin Konusu:

Arsa sahibi’ne ait arsa üzerine; 6 adet dükkan ve 36 adet daire yapılması ve bu dairelerden 14 (Ondört) adedinin anahtar teslim “Arsa sahibine” verilmesidir.

4- Sorumluluklar:

“Arsa sahibi” ne ait arsa üzerine; 6 adet dükkan ve 36 adet daire yapılması ve bu dairelerden 14 (Ondört) adedinin anahtar teslim “Arsa sahibine” verilmesidir.

a) Mevcut binanın yıkımı ile hafriyat ve yeni binanın yapımı sırasında veya yapımından ötürü komşulara veya diğer üçüncü kişilere verilecek her çeşit zararlar ile iş kazalarından doğacak zararlardan müteahhit sorumludur.

Mal sahibi aleyhine bu nedenle bir dava açıldığında bu dava müteahhide ihbar edilir. Bu takdirde müteahhit mal sahibi makamına kaim olarak davayı takip eder.

b) İnşaat dolayısıyla İmar Müdürlüğüne, Fen İşleri Müdürlüğüne, Elektrik ve Havagazı İşletmesi Müdürlüğüne, cins tashihi ve kat irtifakının kurulması ile sınırlı olarak Tapu Sicil Müdürlüğüne yapılması gerekli müracaatlar için Arsa sahibi, Müteahhide özel bir vekalet verecektir.

c) Müteahhitlerin mal sahibine karşı mes’uliyeti müteselsilendir.

5- Giderler ve vergiler:

a) Konut inşaatının yapımı için gerekli projelerin çizilmesi, ruhsat takibinin yapılması, inşaat ruhsatının alınması, inşaatın yapılması ve tüm resmi kurumlardan onaylatılması işlemi müteahhite ait olup, ruhsat için gerekli tüm resmi harçlar (…………………………. Belediyesi, ……………… Büyükşehir Belediyesi, Mimar ve Mühendis Odaları, Sivil Savunma , Çevre Koruma vd.) müteahhit tarafından yatırılacaktır.

b) İnşaat için gerekli her çeşit malzeme bedelleri, işçilik ücretleri, sigorta primleri ve cezalar, vekalet ve tapu giderleri, cins tashihi ile kat irtifak ve mülkiyeti tesisi giderleri ve her çeşit vergi, resim ve harçlar, bu sözleşmede aksine bir hüküm olmadıkça müteahhide aittir.

c) Yapı denetim şirketi müteahhit tarafından bulunacak, ödemesi müteahhit tarafından yatırılacaktır.

d)  Müteahhide ait bağımsız bölümlerin satışından ötürü mal sahibi adına gerçekleşecek ………… vergisi ve ………….. vergisi müteahhide aittir.

e) Arsa sahiplerine kalan bağımsız bölümlerin …………. vergisi ile ………… vergisi kendisine aittir. Ancak, mevcut betonarme bina yıkıldıktan sonra taşınmazın cinsi arsaya çevrildiğinde değeri …………-TL gösterileceğinden müteahhidin kendisine ait bağımsız bölümleri arsa olarak başkalarına satışında bunların tamamının satış bedellerinin toplamı ……………-TL ye ulaşacaktır.

6- Arsanın Müteahhite Tapudan Satışı:

a)  Arsanın satış değeri: Belediye rayiç bedelidir.
b)  Üçüncü maddede anılan bu arsa ; Tapuda rayiç bedeli karşılığında müteahhit’ e satılacaktır.
c)  Bu arsanın tapudan satılabilmesi için; Arsa sahibine ait ödenmesi gereken her türlü vergi ve bedeller; arsa sahibi tarafından ödenecektir.
d)  Müteahhit cari hesabında; Arsa sahibine; Arsa tapu satış bedeli kadar borçlanacaktır.
e)  Arsa sahibi bu arsa satışı sebebiyle Müteahhit’ den alacağını teminat altına almak için Tapu satış bedeli kadar Tapuya aşağıdaki gibi ipotek şerhi koyacaktır.
f) Arsa sahibi lehine; Tapu ipotek Şerhi düzenlenmesi şekli aşağıdaki gibi olacaktır. Borçlu :……………………………………………..(Müteahhitin,Adı Soyadı)

Alacaklı :……………………………………………(Arsa Sahibinin/Sahiplerinin; Adı soyadı)

İpotek Bedeli:……………………………(Arsa Belediye rayiç bedeli) ………………………….………TL (Rakamla/Yazıyla) …………………………………….Türk lirası

Süresi : Bir Yıl
Derecesi : Birinci derece
Sırası : 1.sıra
Faiz : – (YOK)

g)  Müteahhit; Kat irtifak tapularının çıkmasından sonra; Arsa sahibine düşen bağımsız bölümlerin faturasını keserek; Arsa sahibiyle mahsuplaşacaktır.

7- Bağımsız bölüm paylaşımı:

Bu sözleşmenin eki olarak, Arsa sahibi ve Müteahhitçe de imzalanan Mimari Etüd Proje ekinin üzerinde görüldüğü üzere; 30 (Otuz) adet bağımsız bölüm vardır.
Bağımsız bölümlerin paylaşımı aşağıdaki şekilde olacaktır. Arsa sahibi ve Müteahhit tarafından imzalanan mimari etüd proje ekinde ise diğer teknik bilgiler mevcuttur.

Zemin+8. Katda; 33, 34, 35, 36 no’lu bağımsız bölümler; Arsa sahibi’ne verilecektir.

Zemin+7. Katda; 31, 32 no’lu bağımsız bölümler; Arsa sahibi’ne verilecektir.

Zemin+7. Katda; 29, 30, Müteahhit’in uhdesinde kalacaktır.

Zemin+6. Katda; 25, 26, 27, 28 no’lu bağımsız bölümler; Müteahhit’in uhdesinde kalacaktır.

Zemin+5. Katda; 21, 22, 23, 24 no’lu bağımsız bölümler; Arsa sahibi’ne verilecektir.

Zemin+4. Katda; 17, 18, 19, 20 no’lu bağımsız bölümler; Müteahhit’in uhdesinde kalacaktır.

Zemin+3. Katdan; 13, 14, 15, 16 no’lu bağımsız bölümler; Müteahhit’in uhdesinde kalacaktır.

Zemin+2. Katdan; 9, 10, 11, 12 no’lu bağımsız bölümler; Arsa sahibi’ne verilecektir.

Zemin+1. Katdan; 5, 6, 7, 8 no’lu bağımsız bölümler; Müteahhit’in uhdesinde kalacaktır.

Zemin katta(Giriş katı) 1, 2, 3, 4 no’lu bağımsız bölümler; Müteahhit’in uhdesinde kalacaktır.

Zemin katta bulunan dükkanlar (1,2,3,4,5 ve 6 nolu); Müteahhit’in uhdesinde kalacaktır.

8- Müteahhitinin kat irtifak tapularının çıkarılması:

Müteahhit su basmanı çıktıktan sonra tapuya müracaat ederek kat irtifak tapularını çıkartacaktır.  

9- Tapuya koyulacak ipotek belgesinin kaldırılması:

Kat irtifak tapuları çıkıp mal sahibine ait tapular mal sahibine bila bedel verilince tapudan bu arsa üzerindeki ipotek belgesi kaldırılacaktır.

10- İpotek belgesinin arsa sahibi tarafından zamanında kaldırılmaması halinde:

Kat irtifak tapuları çıkıp mal sahibine ait tapular mal sahibine bila bedel verilmesine rağmen ,arsa sahibinin tapu’ya koyduğu ipotek belgesini kaldırmaması halinde,bu sözleşme maddesi gereğince müteahhit bu arsa üzerindeki ipotek belgesin kaldırılmasını tek taraflı isteyebilecektir. Bu hususta müteahhitin bütün yasal hakları saklı tutulmuştur.

11- İnşaatın yapım süresi ve işin teslimi:

Müteahhit yer tesliminden itibaren en geç  30 (otuz) ay içerisinde yapı kullanma izin belgesini almaya hazır olacak biçimde işi bitirmeye ve mal sahibine teslime mecburdur.

Ancak yer teslimi inşaat mevsimi bittikten sonra yapılırsa bu süre, yeni inşaat mevsimine girildiğinde başlar. İnşaat mevsiminden amaç, o yılki don olayının bitmesiyle başlaması arasında geçen süredir.

İşin bitirilmesinden amaç ise, suyun, hava gazının, elektriğin bağlanmaya hazır olması, kanalizasyon irtibatının sağlanması, asansör ve hidrofor tesisatının projesine uygun olarak yapılmış olması, teknik şartnameye göre bütün tesislerin tamamlanmış bulunması ve territuvarın düzenlenmesidir.

12- Süre uzatımı:

Aşağıdaki çalışılamayan günler; İşin toplam yapım süresine ilave edilecektir.
a) Meteoroloji.gov.tr internet adresinden alınmış bilgiler göre; Hava sicaklığının +5 derece (artı Beş derece) Santigradın, altına düştüğü günler, yağmurlu ve kar yağışlı günler,
b) Belediye yasaklamaları ve inşaat çalışma sürelerini kısıtlamasından doğabilecek gecikmeler,
c) Yasalarca belirlenmiş mücbir sebeplerle, çalışılamayan günler,

13- Başkasına devir yasağı:

Müteahhit aldığı işi başkasına devredemez; vekaleten de olsa başkasına yaptıramaz. Aksi halde mal sahibi sözleşmeyi feshe yetkilidir.

14- Eksik ve kusurlu işler:

Yapılacak binadaki eksik ve kusurlu işlerden dolayı müteahhit sorumludur. Mal sahibine kalan bağımsız bölümlerle ortak yerlerde, işin teslimi veya kabulünden sonra çıkacak eksik ve kusurlu işler bunlar hemen ihbar edilmemiş olsa bile, müteahhit bunların bedelsiz olarak tamamlayacak veya düzeltecektir.

Müteahhidin sattığı bağımsız bölümlerin alıcıları tarafından eksik ve kusurlu işlerden veya satış ile ilgili her çeşit uyuşmazlıklardan dolayı mal sahibine yöneltilecek bütün iddialardan müteahhit sorumludur. Mal sahibi aleyhine bu nedenle açılacak davalarda da 5 inci madde hükmü uygulanır.

15- Geç teslim:

Müteahhit 11 inci maddede gösterilen günde ve şekilde işi bitirip teslim edemediği takdirde kira yoksunluğu olarak mal sahibine her ay için …………….-TL (………………Türk Lirası) gecikme tazminatı vermeye mecburdur. Bu gecikme …. ayı geçtiği takdirde mal sahibi, sözleşmeyi feshederek yoksun kaldığı gerçek kira karşılığını ve diğer zarar ve ziyanını istemek ve ayrıca eksik ve kusurlu işleri müteahhit hesabına tamamlattırmak ve düzeltmek hakkına sahiptir.

16- Sözleşmenin geçerliliği:

Bu sözleşme arsa sahibinin; Tapudan Müteahhide arsa satışını yapmasıyla yürürlüğe girer.

17- Uyuşmazlıkların çözümü:

İş bu kat karşılığı inşaat sözleşmesi ……/…./ 20… ’de yapılmış olup; Toplam; ……Sayfa; 17 (Onyedi) madde, şıkları ve bendleri ile bir bütündür. Taraflar tarafından okunarak imzalanmıştır. Anlaşmazlık halinde ……………………….…….mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir