Şerh Olmazsa Eşiniz Haberiniz Olmadan Evinizi Satabilir

✔ Şerh Olmazsa Eşiniz Haberiniz Olmadan Evinizi Satabilir

Aile konutu şerhi, tapu kütüğüne işlenebilen şerh türlerinden birisidir. Aile konutu müessesesi, Türk Medeni Kanununun 194. maddesi ile mevzuatımıza dahil edilmiştir.

Buna göre; aile konutu olarak kullanılmak için tahsis edilen taşınmaza ilişkin mülkiyet hakkına haiz olmayan eş, ilgili tapu müdürlüğüne, gerekli belgelerle birlikte başvurarak; bu şerhin tapu kütüğüne işlenmesini isteyebilir. Aile konutu şerhinin kütüğe işlenmesinin bir diğer yolu da mahkeme kararının tatbiki şeklindedir. 

Aile konutu şerhi; gayrimenkul hukuku, aile hukuku, icra hukuku vs. bir çok alanda kanuni düzenlemelerde kendisine atıf yapılmak suretiyle yer edinmiştir.

Eşin izni olmadan satılması yasaktır

Türk Medeni Kanun hükümleri gereğince, evli çiftlerin mal sahibi olarak oturduğu gayrimenkullerin eşin izni olmadan satılması yasaktır.

Ancak, bunun için gerekli çok küçük bir detay yerine getirilmediğinden ötürü binlerce gayrimenkulün satışının eş muvafakati alınmadan gerçekleşiyor.

Sorunun çözümü için ise, eşlerden birinin tapu kayıtlarına göre evin sahibi olmasa bile, tapu dairesine giderek ikamet ettikleri konutu aile konutu olarak tescil ettirmesi yeterli olacaktır.

Bir konutun aile konutu olması demek ailenin ikametgahının o konutun adresi olması demektir. Medeni Kanunun 194. Maddesi gereğince bir aile konutunun eşin izni olmadan satılması mümkün değildir.

Eşlerden biri konutun resmi sahibi olmasa dahi tapu dairesine gidip bu konutu aile konutu olarak tescil ettirdiğinde kendinden habersiz satış yapılmasına izin vermeyerek hakkını korumuş olacaktır.

Tapu Kütüğüne Aile Konutu Şerhi Nasıl Konur?

Tapuya konulacak aile konutu şerhi, birkaç dakikalık basit bir işlemden oluşuyor. Konutunda güvenle oturmak isteyen tüm eşler, tapuya aile konutu şerhi koydurmak için;

Merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ve medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği ile gidilir.

Ayrıca, aile konutu şerhi işlenmesi gereken taşınmazın tapu sicilindeki ada/parsel bilgileri ile MERNİS üzerinden alınan yerleşim yeri verilerinin çakıştırılması gerektiği zaman belediye, muhtarlık, kadastro müdürlüğü, apartman yönetimi, LİHKAB vb. kurumlardan bu konuda durumu kanıtlayıcı nitelikte belgenin alınması gerekmektedir.

Aile konutu şerhi ile , tapu kayıtlarında adı görünmese dahi bir şekilde eş durumundan ötürü hakkı olan ve ikametgahının bulunduğu konutta yaşayan kişiler de güveni tesis etmiş olacak ve kendilerini yasal olarak koruma altına alacaklardır.

Tapuya Aile Konutuna Şerhi Koydurmanın Hukuki Açıdan Faydası Nedir?

Aile konutu şerhi, aile konutu üzerinde yapılacak olan herhangi bir işleme karşı üçüncü kişilerin iyiniyetinin korunmasını engelleyecektir. Aksi takdirde iyiniyetli üçüncü kişi (konutun aile konutu olduğunu bilmeyen kişi)  ile yapılmış olan işlem geçerli olacaktır.

Hemen belirtmek gerekir ki söz konusu üçüncü kişi konutun aile konutu olduğunu biliyorsa, diğer eşin rızasının bulunmadığı hallerde şerh konmamış olsa dahi işlem geçersiz sayılacaktır. Bu işlemler “konutun satılması, kira sözleşmesine son verilmesi veya konut üzerindeki hakların sınırlanması” olabilir.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Feshedilir?

Aile konutu şerhinin iptali için mahkemeye başvurulması gerekir. Aile konutu şerhinin feshedilebildiği durumlar ise şunlardır;

1- Boşanma durumunda hakim tarafından şerhin iptaline karar verilir. Aile konutu şerhinin şartları yerine yasal mal rejimi uygulanır.

2- Evliliğin iptali durumunda gayrimenkulün maliki eşin talebiyle,

3- Eşlerden birisinin ölümü durumunda,

4- Gayrimenkulün sahibi olmayan eş şerh koydurmuşsa, yine malik olmayan eşin talebi ile,

5- Malik olan eşin başvurusuyla şerh düşülmüşse, malik olmayan eşin kabulü ya da talebiyle aile konutu şerhi kaldırılabilir.

Aile Konutu Şerhi Olan Ev Kiralanabilir mi?

Aile konutu olan ev kiralanabilir, satılabilir ya da kiralıksa sözleşmesi feshedilebilir. Ancak 4271 sayılı Türk Medeni Kanun’un 194. maddesine göre tüm bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için eşlerin ikisinin de açık rıza göstermesi gerekir.

Eşlerden birinin haklı bir sebep göstermeden rıza vermemesi durumunda ise izin alamayan eş hakimin müdahalesine başvurabilir.

Bir evde kiracı olan eşlerden kira sözleşmesinde taraf olmayan eş gayrimenkul sahibine bildirimde bulunabilir.

Bildirimde bulunması ile kira sözleşmesinin tarafı haline gelir. Sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklara ortak olur.

.

.

Aile konutu şerhi talep dilekçesi örneği…

.

…………. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

AİLE KONUTU ŞERHİ KOYDURMAK İSTEYEN : 

ADRESİ :

KONU   : Aile konutu şerhi konulması Talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR : 

1. Tapuda,….. Mevkii ……Pafta ……Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmaz eşim …………. adına kayıtlıdır. Söz konusu taşınmazı eşim ile birlikte yıllardır ortaklaşa yaptığımız tasarruflar ve çalışmalar neticesinde almış bulunmaktayız. Almış olduğumuz bu taşınmazda birlikte oturmaktayız. Aile konutu olarak özgülenmiştir.

2. Medeni Kanunun madde 194/3 “….Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin konulmasını isteyebilir..” hükmü uyarınca taşınmaza aile konutu şerhi konulmasını istiyorum.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden dolayı Tapuda,….. Mevkii …Pafta …Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerine aile konutu şerhinin konulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. 

Saygılarımla.                          

Ad Soyad      

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

https://yemekciyiz.net/

  

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok