Reklam Alanı
Reklam Alanı
DASK ve Diğer Sigortalar 194 0

Devlet Destekli Su Ürünleri Hayat Sigortası Genel Şartlar – 2021

Paylaş:

✔ Devlet Destekli Su Ürünleri Hayat Sigortası Genel Şartlar – 2021


✔ A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortanın Konusu

(1) Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 12’nci maddesine istinaden, Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen kapsam dâhilinde, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı tesislerde yetiştiriciliği
yapılan su ürünleri türleri ile kafes ve ağlarda, A.2 maddesinde belirtilen haller nedeniyle, meydana gelen zararlar aşağıda yazılı esas ve şartlara göre karşılanır.
(2) Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir.
(3) Bu genel şartların uygulanmasında, Devlet Destekli Su Ürünleri Hayat Sigortası Tarife ve Talimatları dikkate alınır.

A.2. Teminatın Başlangıcı ve Teminat Kapsamındaki Haller ve Kayıplar

A.2.1. Su Ürünleri

(1) Sigorta bedeli, sigorta ettiren/sigortalı tarafından su ürünleri yetiştirme planında beyan edilmiş olan en yüksek aylık stok değer olup; teminat, su ürünlerinin, A.2.3 maddesinde belirtilen birim ağırlıklara ulaşmasından sonra başlar.
(2) Bu sigorta, sigortaya kabul edilen su ürünlerinde,
a) A.3 maddesinin (a ve b) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hastalık,
b) Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,
c) Fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri,
ç) Kazalar,
d) Predatörler,
e) Alg patlaması,
f) Kafesler/ havuzlar arası balık aktarımları,
nedeniyle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu, sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararı temin eder

A2.2. İsteğe Bağlı Ek Riskler ve Unsurlar

(1)Aşağıdaki riskler ve unsurlar sigortalının isteğine bağlı olarak; yapılacak risk inceleme, değerlendirme sonucuna göre ek prim alınması koşuluyla poliçe kapsamına ilave edilir.
a) Hırsızlık
(1) Poliçede belirlenen sigortalı yerde;
• Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
• Araç, gereç, bedeni çeviklik sayesinde tırmanma, dalma veya aşma suretiyle girilerek,
• Kaybolan, çalınan, haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak, başka aletler ya da şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
• Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,
• Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle,
yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle poliçede belirtilen adresteki sigortalı su ürünlerinde, kafes ve ağlarda (kafes ve ağları poliçeye dahil edildi ise) doğrudan meydana gelen zararlar.
b) Kafes ve Ağları
(1) Sigorta bedeli; sigorta ettiren/sigortalı tarafından isteğe bağlı olarak kafes ve ağları için beyan edilen değerdir.

(2) Bu sigorta, sigortaya kabul edilen kafes ve ağlarında,
a) Fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri,
b) Kazalar,
c) Predatörler
nedeniyle meydana gelen maddi zararı temin eder.

A.2.3. Teminat Kapsamındaki Stok Gelişme Dönemi

(1) Yumurta ve larva dönemindeki su ürünleri stokları, teminat kapsamı dışında olup, teminat; alabalıklar, çipura, levrek, sinarit, granyöz, kırmızı bantlı mercan, sargoz, sivriburun karagöz, minakop,antenli mercan, mandagöz mercan, litrini mercan, trança ve mersin balıkları için 5 gr büyüklüğe ulaştıktan sonra başlar. Bunların dışındaki türlerde, teminatın başlama evresi, Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Teminat; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen kapasite ile sınırlıdır.

A.3. Teminat Dışında Kalan Haller

(1) Aşağıda belirtilen haller, sigorta teminatının dışındadır.
a) Sigortanın başlangıcından önce mevcut olan hastalıklar.
b) Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 14 günlük bekleme süresi içinde, ortaya çıkan (paraziter, bakteriyel, mikrobiyel, viral ve mantari) hastalıklar.
c) Stokların, yumurta ve larva dönemi ile yavruların tesise geldikten sonraki ilk 5 günlük dönemi.
ç) Hatalı ve yetersiz besleme.
d) Tesiste bulunan yem stoklarının, gerektiği gibi muhafaza edilmemesinden ileri gelen zehirlenmeler.
e) Sigorta ettiren/sigortalının veya yetiştiricilik tesisinde görevli kişilerin, kasıtlı hareketleri ve kusurları.
f) Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesinden sonra meydana gelen dolaylı hasarlar.
g) Kullanım izni olan ilaç ve kimyasal maddelerin, kullanım kılavuzuna aykırı olarak kullanılması.
ğ) Kullanım izni olmayan ilaç ve kimyasal maddelerin kullanılması.
h) Uzmanlar tarafından tavsiye edilen tedavi programına, sigortalı tarafından uyulmaması.
ı) Denizdeki kafeslerde, yanlış ağ kullanımı veya balıkların sınıflandırılmasının (boylama) doğru yapılmaması nedeniyle, meydana gelecek yara ve sıyrıklar.
i) Yetiştiriciden kaynaklanan nedenlerle, karadaki havuzlarda, suyun debisinin sigortalının beyan ettiği miktarın altına düşmesi.
j) Mekanik veya elektrikli ekipman, teçhizat veya tesisatın; zamanla aşınma, yıpranma veya işlevini görememesi (bu tesisat veya teçhizat sigortalı olsun, olmasın).
k) Hangi nedenle olursa olsun, nakliye sırasında meydana gelen hasarlar.
l) İşletme yönetiminin, mekanik veya elektrikli ekipman, teçhizat veya tesisatını, gerektiği gibi bakıma tabi tutmaması veya ağır kusuru (bu tesisat veya teçhizat sigortalı olsun, olmasın).
m) İşletme yönetimi kaynaklı, su sıcaklığında veya tuzluluğunda meydana gelebilecek ani değişimler.
n) Beyan edilen stoklama yoğunluğu üzerinde stoklama yapılması.
o) Kanibalizm.
ö) Ek teminat olarak poliçeye dâhil edilmemesi halinde hırsızlık sonucu meydana gelen zararlar.
p) Kafes ve ağlarda kusurlu işçilik, eksik malzeme ve işçilik kullanımı nedeniyle, ürün varlığındaki eksilmeler.
r) Kamu otoritesi tarafından alınan kararlar sonucunda, sigortalı su ürünleri ve ekipman üzerinde yapılacak tasarruflar nedeniyle, meydana gelen ölümler, itlaflar.
s) Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin, sebep olduğu tüm ölüm ve itlaflar.
ş) Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle, oluşacak zararlar dâhil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, kamu otoritesi tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen ölüm ve itlaflar.
t) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, savaş ilan edilmiş olsun olmasın çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle, meydana gelen ölümler.
u) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan, radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu hasar ve kayıplar (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsar).
ü) 12 yaşından büyük kafes ağları.

A.4. Sigorta Priminin Hesabı

(1) Depo/geçici-prim; yetiştirme planında beyan edilen, aylık ortalama stok değer ile prim fiyatının çarpılmasıyla hesaplanır. Poliçe bitiminde; yetiştirme süresi boyunca, gerçekleşmiş olan aylık ortalama stok değerleri esas alınarak, yapılan prim hesabına göre, gerekli prim ayarlaması yapılır. Depo ve kesin primin belirlenmesinde ve ödenmesinde, tarife ve talimatlar esas alınır.
(2) Nihai prim tutarı; gerçekleşen aylık ürün stoku listeleri üzerinden hesaplanacak ortalama sigorta bedeline, sigorta prim fiyatının uygulanması ile bulunur. Tarım Sigortaları Havuzu veya sigorta ettiren/sigortalı, teminat sonunda hesaplanacak kesin prim ile peşinen tahsil olunan depo prim arasındaki farkı iadeye hak kazanır. Yürürlükte bulunan bir sigorta sözleşmesi için, aylık ürün stok listeleri gönderilmemişse; sigortacı, prim hesabını, yetiştirme planında beyan edilen, ortalama sigorta bedeli üzerinden yapar.

A.5. Muafiyet ve Müşterek Sigorta

(1) Meydana gelen zararın, sigorta bedelinin belli bir oranına veya miktarına tekabül eden kısmının, tazmin edilmemesi kararlaştırılabilir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen muafiyetin yanı sıra, sigorta ettirenin, belirli bir müşterek sigorta oranıyla, hasara iştirak etmesi kararlaştırılabilir.
(3) Belirlenen muafiyet ve müşterek sigorta oranı, tarife ve talimatlar ile poliçenin ön yüzünde belirtilir.

A.6. Sigorta Başvurusunun Kabulü

(1) Sigorta ettirenin/sigortalının başvurusu; SKS kayıtları ile teyit edilerek, yapılacak risk inceleme sonucuna göre kabul edilir ve poliçe düzenlenir.
(2) Risk incelemesi sonucunda, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen riskler sigortalanmaz.
(3) Sigorta ettirenin/sigortalının beyanı ile SKS bilgilerinin farklı olması durumunda; poliçe, kayıt sistemi bilgilerinin güncellenmesi halinde, tanzim edilebilir.

(4) Hırsızlık teminatına ilişkin olarak işletmenin riskinin belirlenmesinde, Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin yapacağı risk incelemesi ve sigortalının beyanı esas alınır.

A.6.1. Su Ürünleri Yetiştiricilik Planı

(1) Sigorta ettiren/sigortalı, başvuru sırasında Su Ürünleri Yetiştiricilik Planını (Ek 1) sigortacıya sunar.

A.6.2. Hijyen ve Bakım

(1) Sigortalanacak su ürünleri, sigorta süresinin başlangıcında yaralanmamış, fiziki bakımdan kusursuz ve sağlıklı olmalıdır. Sigortalının, su ürünleri yetiştiriciliğinde, her zaman gereken ihtimamı göstermesi
esastır.

A.6.3. Su Ürünleri Tesisinin Uygunluğu

(1) Ürünlerin sigortalanabilmesi için; su ürünleri tesisindeki havuz, tank veya kafeslerin, projeye uygun olarak yapılmış veya monte edilmiş ve uygunluğunun yetkililer tarafından onaylanmış ve belgelenmiş
olması gerekir.
(2) Su ürünleri yetiştiriciliğinde aşağıdaki hususların sağlanması zorunludur.
• Tesiste yetiştirilen türler için olması gereken, su kalite ölçülerine uyulması.
• Akarsu ve pompalarla, su sağlanan tesislerde, her an çalışabilir durumda yedek pompa ve yedek jeneratörün bulundurulması.
• Akarsularla su sağlanan su ürünleri tesislerinde, suya karışan kaba malzemeleri uzaklaştırmak için süzgeç vb. araçların kullanılması ve bunların, günde en az bir kez temizlenmesi.
• Akarsulardan beslenen tesislerde, tahliye kanalının inşa edilmiş olması.
• Deniz trafiği için, uyarı ışıklarının ve fosforlu şamandıraların bulunması.
• Predatörlere karşı gerekli önlemlerin alınması, kafes bağlantılarının, imalatçı firmanın tavsiyelerine göre olması.
a) Toprak Havuzlarda;
• Oksijen miktarının en az 6-8 mg/lt olması.
• Havuzlarda, 24 saat içindeki su değişim yüzdesinin, en az %50 olması.
• Havuz kenarlarının yan duvarlarının, en fazla %45 eğimli olması.
• Havuzların, taban suyundan beslenmemesi.
• Taban drenaj borularının, yeterli uzunlukta olması (havuzların uzunluğuna göre 3-6 metre).
• Yeterli büyüklükte ve genişlikte, kanalların açılmış olması.
• Taban drenaj borularının seviyesi ile tahliye kanallarının su seviyesinin aynı olmaması.
• Havuz tahliye borusunun, DSİ vs. tahliye kanalından yüksekte olması.
• Kış aylarında yağan yağmurlardan dolayı, deşarj kanallarındaki suyun, havuzlara girmemesi.
• Oksijen düşmelerine karşı balıkların büyüklüğüne göre, havuz içinde yeterli miktarda havalandırıcı bulunmalı.
• Havuz tabanında ve yan kenarlarında oluşan yosunlar için gece oksijen düşmesine karşı önlem alınması.
• Havuza giren su miktarının azalmasına karşı, yedek sondaj kuyusu pompasının bulundurulması.
• Levreklere, Vibrogen-2 aşılamasının yapılması.
• Alg patlamasına karşı, suyun rengi ve oksijen değerlerinin yeterli sıklıkta takip edilmesi.
• Elektrik kesilmesine karşı, jeneratör bulundurulması, otomatik olarak devreye girmesi.
• Elektrik kesintisine karşı, uyarıcı alarm ve zil düzeneği bulundurulması.

A.7. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

(1) Sigorta; aksi kararlaştırılmadıkça, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, poliçenin düzenlendiği saatte başlar ve aynı saatte sona erer.

A.8. Aşkın Sigorta

(1) Sigorta bedeli, sigortalanan menfaatin değerini aşarsa, sigortanın, bu değeri aşan kısmı geçersizdir.
Sigorta süresi içinde, durumdan haberdar olan Tarım Sigortaları Havuzu, bu durumu sigortalıya ihbar eder ve sigorta bedelini ve primin, bu aşkın bedele ait olan kısmını, indirir ve fazlasını sigortalıya iade eder.

A.9. Eksik Sigorta

(1) Poliçede belirtilen sigorta bedeli, sigorta edilen menfaatin hasara uğradığı andaki değerinden düşük olduğu takdirde; Tarım Sigortaları Havuzu, aksine bir sözleşme bulunmadıkça, sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranı neden ibaret ise, zararın o kadarından sorumludur.

✔ B. HASAR ve TAZMİNAT

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalının/Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

(1) Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç 24 saat içinde, Tarım Sigortaları Havuzu merkez adresine, sigorta şirketine, acentesine ya da poliçede bildirilen adreslere;
• Adı, soyadı ve adresini,
• T.C. Kimlik veya sigorta poliçe numarasını,
• Rizikonun gerçekleştiği gün ve saatini,
• Hasar nedenini,
• Zarar gören su ürünlerine ilişkin bilgileri,
• Rizikonun gerçekleştiği yerin açık adresini
belirtmek suretiyle, hasar ihbarında bulunmak zorundadır.
(2) Sigorta ettiren/sigortalı, Tarım Sigortaları Havuzunun isteği üzerine, rizikonun gerçekleşme nedenlerini, ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla, delilleri saptamaya yararlı bilgi ve belgeleri ve ölmüş balıklardan alınacak numuneyi, buz kabında saklamak suretiyle; gecikmeksizin, Tarım Sigortaları Havuzuna veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperine vermek yükümlülüğündedir.
(3) Hasar incelemesi, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından görevlendirilecek Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri tarafından yapılır.
(4) Tarım Sigortaları Havuzu, hasar ihbarlarının yapılacağı yeri sigortalıya bildirmek kaydıyla değiştirebilir.
(5) Yangın hasarlarında tazminat ödemesinin yapılabilmesi için sigortalı, savcılık sonuç kararını temin edip, Tarım Sigortaları Havuzuna vermekle yükümlüdür.
(6) Hırsızlık hasarlarında tazminat ödemesi yapılabilmesi için sigortalı, ilgili karakol veya Emniyet Müdürlüğünden müracaat, ifade, görgü tespit tutanağını tanzim ettirerek gerekli durumlarda savcılık kararını Tarım Sigortaları Havuzuna iletmekle yükümlüdür. Hırsızlık hadisesi sonucu ilgili kolluk güçlerince tutanak düzenletilmemesi veya gerekli belgelerin Tarım Sigortaları Havuzuna teslim edilmemesi halinde, hasar teminat kapsamı dışında değerlendirilir. Sigortalı, ilgili karakol veya Emniyet Müdürlüğünden faillerin ve çalınan hayvanların bulunup bulunmadığına dair gerekli yazıları temin etmekle yükümlüdür.

B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma

(1) Sigorta ettiren/sigortalı, bu sigortayla teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi halinde zararı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemleri, zaman geçirmeksizin almakla yükümlüdür. Bu çerçevede, sigorta ettiren/sigortalı;
a) Sigortalı su ürünlerinin hastalanması veya kazaya uğraması halinde, su ürünleri konusunda uzman bir veteriner hekim, ziraat ve su ürünleri mühendisi marifetiyle, gerekli tedbirleri almak,
b) Tazminat yükümlülüğü ve miktarının saptanması için, Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin, sigortalanmış su ürünleri ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde, yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek,
c) Tarım Sigortaları Havuzunun isteği üzerine, rizikonun gerçekleşme nedenlerini, ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla, delilleri saptamaya yararlı bilgi ve belgeleri, gecikmeksizin, Tarım Sigortaları Havuzuna veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperine vermek,
yükümlülüğündedir.
(2) Sigorta ettiren/sigortalı, bulaşıcı bir hastalık baş gösterdiğinde;
a) Hasta ve sağlam su ürünlerini ayırmak,
b) Hastalığı, Tarım Sigortaları Havuzuna ve Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine bildirmek,
c) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince, ilgililer tarafından öngörülen tedbirleri almak,
ç) Sigortalı su ürünlerine gereken bakım, beslenme ve koruma şartlarını sağlamak,

d) Tarım Sigortaları Havuzunun yaptıracağı kontroller sonucunda, önereceği tedbirleri almak ile yükümlüdür.

B.3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Tarım Sigortaları Havuzunun Hakları

(1) Tarım Sigortaları Havuzu, görevlendireceği elemanlar veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri aracılığıyla, sigorta edilen su ürünlerinin sağlık durumunu, niteliklerini, bakım ve beslenme koşullarını kontrol ettirme yetkisine sahiptir.
(2) Sigorta ettirenin/sigortalının,
a) Havuz, kafes ve tankların bakımsızlığı,
b) Tesiste yetiştirilen türler için, olması gereken, su kalite kriterlerine uyulmaması,
c) Hijyen ve bio-güvenlik tedbirlerinin alınmaması,
ç) Bakım ve beslenme yetersizliği,
d) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince, ilgililer tarafından öngörülen tedbirlerin alınmaması
gibi kusurları tespit edildiği takdirde, Tarım Sigortaları Havuzu, tespit tarihinden itibaren 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir.

B.4. Hasarın Tespiti

(1) Sigorta edilmiş su ürünlerinde meydana gelen hasarın nedeni, niteliği ve miktarı, Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri tarafından tespit edilir.

B.5. Tazminat Hesabı

(1) Tazminat hesabında, aşkın sigorta ve eksik sigorta uygulamaları saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı olan birim fiyatlar esas alınır. Poliçe muafiyetli ise, muafiyeti geçmeyen hasarlar ödenmez.
(2) Tazminat hesabında hasar miktarının poliçede belirtilen muafiyeti aşan kısmı esas alınır.
(3) Tazminatın hesabı; tarife ve talimatlarda belirtildiği şekilde yapılır. Hasar tarihindeki sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet indirildikten sonra kalan zarar miktarı üzerinden varsa müşterek sigorta tutarı düşülerek tazminat tutarı hesaplanır. Varsa tarife ve talimatlarda belirtilen durumlarda sovtaj bedeli tazminat tutarından indirilir.
(4) Ödenecek tazminat tutarı, Tarım Sigortaları Havuzu eksperi raporunda belirtilen veya rapor içeriğine atfen varsa belirlenen kusur oranı düşüldükten sonra ödenir.

B.6. Tazminatın Ödenmesi

(1) Hasar dosyasının tamamlanmasından sonra kesinleşmiş olan tazminat miktarı, en geç 30 gün içerisinde sigortalıya ödenir.
(2) Tazminat ödeme tarihinde, muaccel hale gelen ve sigorta ettiren/sigortalıya ait tüm poliçelere ilişkin, ödenmemiş prim borçları, ilgili sigorta şirketinin beyanı doğrultusunda, tazminattan mahsup edilebilir.
(3) Tazminat ödemeleri, banka kanalı ile sigorta ettiren/sigortalı adına yapılır. Ödenen tazminat miktarının, sigortalı tarafından, bankacılık işlemlerinin gerektirdiği sürede alınmaması nedeniyle, Tarım Sigortaları Havuzu hesabına dönmesi halinde, gecikme ileri sürülerek faiz veya munzam zarar talebinde bulunulamaz.
(4) Yanlış veya eksik bilgilendirme sonucunda, sigorta ettirenin uğrayacağı zararlar, sigorta şirketi ve tüm satış kanalları tarafından tazmin edilir.

B.7. Tazminat Miktarının Eksilmesi veya Tazminat Hakkının Düşmesi

(1) Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigorta ettiren/sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu, zarar miktarında bir artış olursa, bu suretle artan kısım, ödenecek tazminattan indirilir.
(2) Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarını kasten artırıcı eylemlerde bulunursa, sözleşmeden doğan hakları düşer.
(3) Aylık ürün stok listeleri, Ek 2’de belirtilen şekilde ve poliçede yazılı tarihlerde gönderilmediği takdirde, Tarım Sigortaları Havuzu, poliçeyi iptal etme veya hasar durumunda tazminatı ödememe hakkını saklı tutar.

B.8. Hasar ve Tazminatın Sonuçları

(1) Tarım Sigortaları Havuzu, yaptığı tazminat ödemesi tutarınca, hukuken sigortalı yerine geçer ve sigortalının zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı ortaya çıkan yasal hakları, tazmin ettiği bedel nispetinde, Tarım Sigortaları Havuzuna intikal eder. Sigorta ettiren/sigortalı, poliçeden doğan tazminat
ödemesi yapıldıktan sonra dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun açabileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.
(2) Sigorta teminatı, teminat altına alınan rizikonun gerçekleşmesi ile sona erer.

✔ C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Tarım Sigortaları Havuzunun Sorumluluğunun Başlaması ve
Sigorta Ettirenin Temerrüdü

(1) Bu genel şartlar çerçevesinde akdedilen sigorta sözleşmesi, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından yetkili kılınan sigorta şirketi aracılığıyla yapılır.
(2) Sigorta ettiren/sigortalının, prim yükümlülüğünün tamamının veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, peşinatın, sözleşme yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde, poliçe teslim
edilmiş olsa dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır.
(3) Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde, genel hükümler uygulanır.

C.2. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

(1) Tarım Sigortaları Havuzu; bu sigortayı, sigorta ettirenin/sigortalının beyanı ile sigortalının, SKS bilgilerine dayanarak yapar.
(2) Tarım Sigortaları Havuzu, gerekli gördüğü her durumda, risk analizi yaparak, poliçe tanzim edilmiş olsa bile prim fiyatında artırım yapabilir.
(3) Sigorta ettirenin/sigortalının beyanının, gerçeğe aykırı veya eksik olduğunun tespit edilmesi halinde, sözleşmenin yapılmamasını veya daha ağır şartlarla yapılmasını gerektirecek durumlarda; Tarım Sigortaları Havuzu, durumu öğrendiği tarihten itibaren, 15 gün içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak, aynı süre içinde prim farkını talep edebilir. Sigorta ettirenin, 10 gün içinde talep edilen prim farkını ödememesi halinde, sözleşme başka bir ihtara gerek kalmaksızın,
kendiliğinden feshedilmiş olur.
(4) Caymanın veya feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi (fiili olarak rizikosu sona eren teminatlara ait olan hariç), kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.
(5) Tarım Sigortaları Havuzu, gerekli gördüğü her durumda, tanzim edilmiş poliçede, kayıtlı su ürünlerini ve sözleşmenin kurulmasında, tadilinde veya feshinde önemli olabilecek diğer hususları kontrol edebilir.
(6) Sigorta ettirenin/sigortalının, kasıtlı olarak, gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu ve bunun rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarına etkisi olduğu anlaşılırsa; Tarım Sigortaları Havuzu, riziko gerçekleşmiş olsa bile, tazminat ödemeksizin, sözleşmeyi feshedebilir.
(7) Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin/sigortalının ihmali ile beyan yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde, bu ihlal, tazminatın veya bedelin miktarına yahut rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre tazminattan indirim yapılır. Sigorta ettirenin kusuru kasıt derecesinde ise beyan yükümlülüğünün ihlali ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, Tarım Sigortaları Havuzunun, tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar; bağlantı yoksa Tarım
Sigortaları Havuzu, ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak, sigorta tazminatını veya bedelini öder.
(8) Süresinde kullanılmayan, cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

C.3. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları

(1) Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra, poliçe üzerinde veya SKS kayıtlarında yer alan bilgilerde, herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, sigorta ettiren/sigortalı, derhal ve makul nedenlerin varlığı halinde, en geç 10 gün içinde, durumu Tarım Sigortaları Havuzuna bildirmekle yükümlüdür.
(2) Değişiklik; Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise,
a) Tarım Sigortaları Havuzu, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, 1 ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkını talep etmek suretiyle, sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.
b) Sigorta ettirenin/sigortalının, 10 gün içinde, talep edilen prim farkını ödememesi halinde, sözleşme, başka bir ihtara gerek kalmaksızın, kendiliğinden feshedilmiş olur.
c) Feshin, hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.
ç) Süresinde kullanılmayan, fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.
(3) Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hallerden ise; Tarım Sigortaları Havuzu, bu değişikliğin yapıldığı tarihten, sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını, sigorta ettirene/sigortalıya iade eder.
(4) Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren değişiklik hallerinde;
a) Tarım Sigortaları Havuzu durumu öğrenmeden önce,
b) Tarım Sigortaları Havuzunun fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,
c) Fesih ihbarının, hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde riziko gerçekleşirse, değişikliğin bildirilmesinde, sigorta ettirenin ihmalinin bulunduğu veya kastı bulunması halinde dahi, rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarıyla beyan edilmesi gereken değişiklik arasında bağlantı bulunmadığı hallerde tazminat, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir. Sigorta ettirenin/sigortalının, değişikliği kasten bildirmediği durumlarda, beyan eksikliği ile rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarı arasında
bağlantı olması halinde, Tarım Sigortaları Havuzu, tazminat ödenmeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Kasıt olmadığı hallerde ise, sigorta ettirenin ihmal derecesine göre, belirlenecek bir oranda tazminattan indirim yapılabilir.
(5) Yapılan risk inceleme sonuçları, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından onaylandıktan sonra, sigorta şirketi tarafından poliçeleştirilmemesi halinde, yapılan risk inceleme masrafları sigorta şirketinden tahsil edilir.
(6) Sigorta ettirenin hiçbir neden yokken sözleşmeden cayma süresi, poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gündür. Varsa, risk inceleme ve hasar tespit masrafı cayma hakkını kullanan sigortalıdan tahsil edilir.
(7) Sigorta ettiren/sigortalı, sigorta süresi içerisinde,
a) Bir sonraki ayın 7’nci günü sonuna kadar, her bir yetiştirme ünitesi için, her ay sonları itibariyle, gerçekleşmiş olan aylık stok bilgilerini () (EK: 2), b) Poliçe başlangıcından sonra, her bir yetiştirme ünitesi için, girişi takiben, 24 saat içerisinde, tesise yapılacak su ürünleri stok girişlerini, c) Kafes ağları için her on beş günde bir, kafes bağlantıları için her ay, dalgıç kontrol raporunu aksatmadan, Tarım Sigortaları Havuzunun merkez adresine faks ve sonrasında, posta ile göndermekle yükümlüdür. (): Hasar halinde, Aylık Stok Bilgi Formunun sigortalı tarafından gönderilmediği durumlarda Yıllık
Yetiştiricilik Planında belirtilen, hasardan önceki ayın stok bilgisine göre sigorta bedeli hesaplanır.

C.3.1. Değişiklik Onayı

(1) Sigorta ettiren/sigortalı, kendi iradesi dışında, harici bir sebepten ileri gelecek herhangi bir zarar olmadıkça, yetiştiricilik tesisini düzenli olarak çalıştıracak, kendi kontrolü altında bulunan ve işletmede mevcut koruyucu sistem ve uyarı donanımlarında ve adresinde, sigortacının yazılı onayı olmadıkça, hiçbir değişiklik yapmayacaktır. İşletmedeki koruyucu sistem ve uyarı donanımları, her hafta düzenli bir şekilde kontrol edilecek ve durum kayda geçirilecektir.
(2) Sigorta ettiren/sigortalı, tesiste görevli teknik sorumlu müdür ile teknik personel değişikliklerini, gecikmeksizin, Tarım Sigortaları Havuzunun merkez adresine bildirir.

C.3.2. Yemleme Kayıtları

(1) Sigorta ettiren/sigortalı, her bir yetiştirme ünitesi için günlük yemleme kayıtlarını tutar ve bu kayıtlarda, verilen yem cinsi ve miktarlarını ayrı ayrı gösterir.

C.4. Birden Çok Sigorta

(1) Sigortalanmış su ürünleri üzerine, sigorta ettiren/sigortalı, başka sigortacılar ile aynı rizikolara karşı, sigorta sözleşmesi yapamaz.

C.5. Menfaat Sahibinin Değişmesi

(1) Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin, herhangi bir suretle değişmesi ve bu değişikliğin, SKS’ de yer alan kayıtlar ile belgelenmesi halinde, sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin/sigortalının sözleşmeden, doğan hak ve yükümlülükleri, değişiklik tarihinden itibaren, yeni sahibine geçer.
(2) Söz konusu değişikliğin, Tarım Sigortaları Havuzuna, hasar tarihinden önce bildirilmemesi ve zeyilname ile değişikliğin, poliçe üzerinde düzenlenmemesi halinde, meydana gelen hasarlarda, Tarım Sigortaları Havuzu, hasara ilişkin tazminatı ödememe veya eksik ödeme hakkını saklı tutar.

C.6. Tebligatlar

(1) Bu genel şartlar çerçevesinde taraflar arasında yapılacak tüm tebligatlarda, Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

C.7. Sırların Saklı Tutulması

(1) Bu sözleşmenin uygulanmasında, ilgili tarafların, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun “Sır Saklama Yükümlülüğü” başlıklı, 31/A maddesi kapsamındaki sorumlulukları saklıdır.

C.8. Tahkim ve Yetkili Mahkeme

(1) Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak, uyuşmazlık konusu olayın üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması halinde, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulabilir. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 12’nci fıkrasında belirtilen tutara kadar olan kararlar her iki taraf için de kesindir. Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi www.sigortatahkim.org adresinden edinilebilir.
(2) Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle, ilgili taraflar aleyhine açılacak davalarda, yetkili mahkeme; Tarım Sigortaları Havuzu merkezinin veya sigorta şirketi/acentesinin ikametgâhının veya rizikonun gerçekleştiği yerin bulunduğu il merkezinde; Tarım Sigortaları Havuzu ya da sigorta şirketi/acente tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgâhının bulunduğu yerin il merkezindeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.
(3) Sigorta ettiren/sigortalı, B.4. maddesinde yer alan süreç tamamlanmadan, hukuki yollara başvuramaz.

C.9. Zamanaşımı

(1) Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler, iki yılda zaman aşımına uğrar.

C.10. Yapılacak Değişiklikler

(1) Genel şartlar ile tarife ve talimatlarda yapılacak prim artışı gerektirmeyen değişiklikler, sigortalı lehine olması durumunda sigortacılık ilkeleri dâhilinde zeyil işlemine gerek olmadan poliçeye dâhil edilir.

C.11. Yürürlük

(1) Bu genel şartlar 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe girer.


Ekler:

EK 1-Su Ürünleri Tesisi Yıllık Yetiştiricilik Planı
EK 2- Su Ürünleri Tesisi Aylık Stok Bilgi Formu


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir