Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Faydalı Bilgiler 941 0

Konut Kapıcılarının Kullandığı Elektrik-Su ve Isınma Masraflarını Kim Ödeyecek?

Paylaş:

✔ Konut Kapıcılarının Kullandığı Elektrik-Su ve Isınma Masraflarını Kim Ödeyecek?

Bu konu, Konut Kapıcıları Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Kapıcıların su, elektrik, ısınma vb. harcamalara katılıp katılmayacakları yönetmeliğin 13. maddesinde yer almaktadır.

Konut Kapıcıları Yönetmeliği 13. maddesi “Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmişse, konutun 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetmelikleri ile öngörülen asgari koşullara uygun olması gerekir. Kapıcıya, görevi nedeniyle verilmiş olan konut için iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemez. Kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı sözleşme ile belirlenir.” hükmündedir.

Bu 13. maddeye göre, kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı “sözleşme” ile belirlenecektir.

Dolayısıyla, apartman yönetimleri ile kapıcılar arasında imzalanan sözleşmenin hükümleri geçerlidir. Sözleşmede, giderlere tamamen veya kısmen katılım olup-olmayacağı açıkça belirlenmesi gerekir. Belirlenmez ise, yönetimin tüm giderleri karşılamak zorunluluğu doğacaktır.

✔ Kapıcı Dairesinin Elektrik ve Su Masrafları Kıdem Tazminatına Eklenir mi?

Kapıcı dairesinin elektrik ve su masrafları apartman yönetimi tarafından karşılanıyorsa, bunların bir aylık tutarının da giydirilmiş brüt ücret üzerine eklenerek kıdem tazminatı hesabına dahil edilmesi gerekir. Elektrik ve su faturalarının kapıcının maaşına nasıl ekleneceğini şu Yargıtay kararında görebilirsiniz:

“… Kıdem ve ihbar tazminatına esas alınacak olan giydirilmiş ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur. Buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır.Mahkemece, … Apartmanında apartman görevlisi olarak çalışan davacının belirlenen giydirilmiş ücretine elektrik ve su gideri eklenmeden yapılan hesaplamaya itibar edilerek hüküm kurulmuştur. Ne var ki; varılan sonuç dosya içeriği ile örtüşmemektedir. Davacı yanın iddiası, davalı yanın savunması, hizmet tespiti davası, delil olarak sunulan tanık beyanları ve tüm dosya kapsamı ile davacının kaldığı kapıcı dairesinin elektrik ve su giderlerinin davalı yönetim tarafından karşılandığı sabittir. Açıklanan nedenle, davacının sözü edilen apartmanda çalışırken kaldığı kapıcı dairesine ait fesih tarihinden geriye doğru bir yıla ait elektrik ve su faturaları getirilip bu faturaların bir yıllık tutarlarının 365’e bölünmesi suretiyle bir güne isabet eden miktar tespit edilerek, bu suretle bulunacak miktar da konut yardımının yanı sıra davacının günlük çıplak ücretine eklendikten sonra belirlenen giydirilmiş ücrete göre kıdem ve ihbar tazminatı hesaplanmalıdır…” (22 Hukuk, 2017/26675 E. ve 2020/476 K.)

✔ Kapıcıların Çalışma Süresi ve Ara Dinlenmesi

Apartman/Site kapıcılarının çalışma süreleri ve ödenecek ücretler ile kullanacakları izinlerle ilgili olarak hangi kanun hükümlerine tabi olunacağı hakkındaki hususlar, 03.03.2004 tarih 25391 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Konut Kapıcıları Yönetmeliği” nin 7-11 maddelerinde ifade edilmiştir.

Söz konusu maddeler aşağıdaki hükümleri içermektedir;

Çalışma süresi genel olarak haftalık 45 saattir. Bu süre çalışma biçimine göre sözleşme ile azaltılabilir. Ayrıca, İş Kanununun 63 üncü maddesindeki süreyi aksatmamak koşuluyla yoğunlaştırılmış çalışma ilişkisi de kurulabilir. Çalışma süresi, kapıcının işte geçirdiği zamandır.

Kapıcı konutu tahsis edilmiş işyerinde çalışma biçimine göre günlük çalışma süresi en çok dörde bölünebilir. Ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılmaz. Çalışma saatleri, yaz ve kış saat uygulamaları ve iklim şartları dikkate alınarak düzenlenebilir.

Ücretinin Ödemesi

Konut kapıcısına İş Kanunu hükümlerine göre ücret ödenir.

Hafta Tatili

İş Kanunu ile sözleşme hükümlerine göre hafta tatili verilir.

Genel Tatil ve Ücreti

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı iş veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir. Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanununun 47 nci maddesine uygun olarak ödenir.

✔ Yıllık Ücretli İzin Verilmesi

Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır.

Geçici Kapıcı Çalıştırılması

Kapıcı yıllık ücretli izin, hastalık izni veya tatil günlerinde görevinden ayrıldığında yerine geçici kapıcı çalıştırılabilir. Geçici kapıcıya asgari ücretin altında ücret ödenemez. 


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir