Site Yöneticilerinin Defter Tutma Zorunluluğu Var mı?

✔ Site Yönetimlerinin Defter Tutma Zorunluluğu Var mı?

Yöneticinin ana yapının korunması ile ilgili önlemleri alabilmesi için, öncelikle Kat Malikleri Kurulu’nun bu konuda bir karar vermesi veya belirli bir ölçüde harcama yetkisini yöneticiye tanınması gerekir.


Her ne kadar Kat Mülkiyeti Kanunu sadece Karar Defteri’nin noter tasdikli olmasını zorunlu kılsada;

a – Karar defterinin,
b – İşletme defterinin, 
c – Denetçi raporlarının yazıldığı defterin, noterlikçe tasdiki tavsiye edilir.

Aksi halde bazı hukuki sorunlarda zorluk yaşanabilir. Keza işletme defterine delil teşkil eden harcamalara ait fatura makbuz gibi belgelerin muntazaman saklanması gerekir.

Defterlerin Tasdik Zamanı: Şayet eski defterinize devam edecekseniz ara tasdik (ocak ayı içinde), yeni defter tasdik edilecekse aralık ayı içinde yapılmalıdır.

Defter tutulması ve belgelerin saklanması

(KMK) Madde 36 – Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını, protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri 32. maddede sözü geçen deftere tarih sırasıyla yazmaya ve bu defteri ve giderlerinin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur.

Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay (ocak ayı) içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir. Bu maddede yazılı görevleri yerine getirmeyen yöneticiye 33. maddenin son fıkrasında yazılı cezalar uygulanır.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok