Reklam Alanı
Reklam Alanı
DASK ve Diğer Sigortalar 661 0

Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartlar-2021

Paylaş:

✔ Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartlar-2021

A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortanın Konusu

(1) Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 12’nci maddesine istinaden, Cumhurbaşkanı kararı ile kapsama alınan Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemine kayıtlı büyükbaş hayvanlarda, A.2
maddesinde belirtilen haller nedeniyle meydana gelen zararlar, aşağıda yazılı esas ve şartlara göre karşılanır.
(2) Teminat altına alınan riskler, poliçede belirtilir.
(3) Bu genel şartların uygulanmasında, Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Tarife ve Talimatları dikkate alınır.

A.2. Teminat Kapsamındaki Haller ve Kayıplar

A.2.1. Geniş Kapsam
(1) Bu sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanlarda:
a) Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
b) 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na” göre ihbarı mecburi olan hastalıklardan; anthrax, mavi dil, rift vadisi humması, bulaşıcı sığır plörapnömonisi (contagious bovine pleuropneumonia), enzootik sığır löykozu, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD), bulaşıcı stomatitis (Veziküler Stomatitis) hastalıkları,
c) Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
ç) Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
d) Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
e) Yangın veya infilâk, sebebiyle meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararı temin eder.
(2) Aşağıdaki riskler sigortalının isteğine bağlı olarak ve yapılacak risk inceleme, değerlendirme sonucuna göre ek prim alınması koşuluyla poliçe kapsamına ilave edilir.
a) Hastalıklardan arilik belgesine sahip ve bio güvenlik önlemlerini almış işletmelerde, işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşuluyla; şap hastalığı nedeniyle meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar.
b) Poliçede belirlenen sigortalı yerde;
• Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
• Araç, gereç, bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,
• Kaybolan, çalınan, haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak, başka aletler ya da şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
• Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,
• Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar ile sigortalı hayvanların poliçede belirtilen adresteki tesis ile sigortalı tarafından bildirilen ve Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kabul edilen mera/meralar arasındaki nakliyesi esnasında veya buralardayken yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar.
c) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar.
ç) Grev, lokavt veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar.
(3) İnfertilite (kısırlık) nedeniyle meydana gelen mecburi kesim hasarlarında, hasarlı hayvanın resmi kayıtlara göre (Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemi ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği) poliçe
dönemi içerisinde buzağılamış olması ve son buzağılama hadisesinden sonra en az 4 kez suni tohumlama işleminin yapılmış olması ve bu durumun belgelenmesi halinde infertilite (kısırlık) teminat kapsamında değerlendirilir. Sigortalandığı tarihte 12 aylıktan daha küçük olan dişi sığırlar; poliçe dönemi içerisinde suni tohumlama işlemlerine rağmen, infertilite problemi nedeniyle mecburi kesime sevk edilmesi halinde, resmi kayıtlarda buzağılama hadisesi olmasa dahi, infertilite yönünden teminat kapsamında kabul edilir.
A.2.2. Dar Kapsam
(1) Bu sigorta, işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşulu ile sigortalı büyükbaş hayvanlarda:
a) Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
b) Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
c) Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması ile
ç) Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler sonucu sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararı temin eder.
(2) Sigortalının isteğine bağlı olarak; ek prim alınması ve işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşuluyla poliçede belirlenen sigortalı yerde;
• Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
• Araç, gereç, bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,
• Kaybolan, çalınan, haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak, başka aletler
ya da şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
• Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,
• Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle
yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar ile sigortalı hayvanların poliçede belirtilen adresteki tesis ile sigortalı tarafından bildirilen ve Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kabul edilen mera/meralar arasındaki nakliyesi esnasında veya buralardayken yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar teminat kapsamına alınır.
A.2.3. Yavru Atma Teminatı Kapsamı
(1) Bu teminat, sigortalı büyükbaş hayvanlarda,
a) Teminat kapsamındaki her türlü adi ve bulaşıcı hastalıklar nedeni ile Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından tespit edilen yavru atmalar,
b) Güç doğum sebebiyle yavrunun geliş pozisyonundaki bozukluklara bağlı olarak, veteriner hekim tarafından yapılan müdahale sonucu yavrunun ölü alınması,
c) Doğum esnasında, yavrunun normalden büyük olması sebebiyle kanaldan çıkamadığı ve ananın hayatını tehdit etmesi hallerinde, ananın sağ kalmasını temin etmek amacıyla yavrunun parçalanarak ölü alınması ile
ç) Yavrunun doğumunu müteakip 10 gün içerisinde teminat kapsamındaki herhangi bir adi veya bulaşıcı hastalıktan ölmesi sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararları kapsar.

A.3. Teminat Dışında Kalan Haller

(1) Aşağıdaki haller dolayısıyla, meydana gelen zararlar, sigorta teminatının dışındadır:
a) Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, kuduz, sığırların nodüler ekzantemi (Lumpy skin), sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE) ve ek teminat olarak poliçeye dâhil edilmemesi halinde; şap ve şap’a bağlı sekonder enfeksiyonlar ile A.2.1.1.b maddesinde belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar,
b) Ek teminat olarak poliçeye dâhil edilmemesi halinde hırsızlık,
c) Sigortalı hayvanın kaybolması ve değiştirme halleri,
ç) Yarış, oyun veya mukavemet denemelerinden meydana gelen ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler,
d) Sigortalanacak damızlık, süt ve erkek besi sığırlarına, mıknatıs yutturulmaması durumunda, RPT ve buna bağlı hastalıklar,
e) Hayvanın yaşı, cinsiyeti ve ırkı gözetilerek; yetkili makamlar ve/veya veteriner hekimlerce
gerekli görüldüğü halde, aşı programındaki aşıların yaptırılmaması, karantina tedbirlerine uyulmaması ve gerekli tedbirlerin alınmaması sonucunda, meydana gelebilecek hastalıklar sonucu ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler,
f) Sığırlarda, yetkili makamlar ve/veya veteriner hekimlerce gerekli görüldüğü halde iç (endo) ve dış (ekto) parazit mücadelesinin yapılmaması halinde, bu hastalıklardan meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,
g) Poliçe başlangıç tarihinden önce meydana geldiği tespit edilen hasarlar,
ğ) Kalıtsal anomalilere bağlı, her türlü hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesim hasarları,
h) Herhangi bir patolojik hastalığa bağlı olmaksızın gerçekleşen, süt verimi ve diğer verimlerdeki düşüklük nedeniyle meydana gelen kesimler,
ı) Hayvanların nakliyesi sırasında veya nakliyat ertesi yol stresi nedeniyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesimler,
i) Hayvanların nakliyesi sırasında veya nakliyat ertesi yol stresi nedeniyle meydana gelen, ölü doğum ve yavru atmalar,
j) Badhuy, huysuzluk ve galactophagia nedeniyle, meydana gelen mecburi kesimler,
k) Kimliklendirmesi yapılmamış hayvanlar,
l) Sigortalı hayvanlarda bulaşıcı hastalık çıktığı zaman, Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerince onaylanmadığı takdirde, sirayete maruz hayvanların durumu ile ilgili, hayvan sahibi tarafından alınacak kararlar sonucu, meydana gelen ölümler, itlaf edilmeler veya mecburi kesimler,
m) Ek teminat olarak poliçeye dahil edilmemesi halinde; grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibatı hareketlerin sebep olduğu tüm hasarlar,
n) Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dâhil olmak üzere, ek teminat olarak poliçeye dâhil edilmemesi halinde, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları
önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
o) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, savaş ilan edilmiş olsun olmasın çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle, meydana gelen bütün zararlar,
ö) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan, radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği, askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu hasar ve kayıplar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsar),
p) Kamu otoritesi tarafından alınan kararlar sonucunda, sigortalı hayvan üzerinde yapılacak tasarruflardan meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,
r) Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesine bağlı olarak, ortaya çıkan dolaylı zararlar,
s) Tarım Sigortaları Havuzuna bildirilmeden nakliyesi yapılan hayvanlarda nakliye esnasında meydana gelen hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs sonucu oluşan zararlar,
ş) Tarım Sigortaları Havuzuna bildirilmeden mera veya meralara taşınan sigortalı hayvanların mera veya meralardan çalınması sonucu hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar,
t) Mavi dil, rift vadisi humması, bulaşıcı sığır plörapnömonisi (contagious bovine pleuropneumonia), enzootik sığır löykozu, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD), bulaşıcı stomatitis (Veziküler Stomatitis) hastalıkları ve ek teminat olarak poliçeye dâhil edilmesi halinde şap hastalığı nedeniyle poliçe başlangıç tarihinden itibaren 21 günlük bekleme süresi içerisinde meydana gelen ölüm, itlaf, mecburi kesim, yavru atma ve yavru ölümleri,
u) Dar kapsamlı tarifede, her türlü hayvan hastalığı sonucu meydana gelen ölüm, zorunlu kesim, yavru atma, yavru ölümü zararları.

A.4. Sigortaya Kabul Şartları

(1) Sadece damızlık, süt ve erkek besi sığırları ile mandalar sigortalanır.
(2) Sigortaya kabul için aşağıdaki şartların sağlanması zorunludur. Şartları taşımayan hayvanlar sigortaya kabul edilmez.
a) Hayvanların bulunduğu yerlerin (ahırlar, mera-sundurma, depo, silo, vb.) hayvan yetiştiriciliğine uygun fiziki şartları taşıması.
b) Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilgili yönetmelikler ve programlar çerçevesinde yapılması zorunlu aşılar ile buzağı ve düveler için; yanıkara, IBR, leptosipirosis, brucellosis, pasteurella, vibriosis, e.coli anthrax, diarrhea, şap ile inek ve boğalar için; IBR, leptosipirosis, vibriosis, trichomoniasis, anthrax, yanıkara, anaplasmosis, mastitis, e.coli, şap ve benzeri aşı ve uygulamalarından veteriner hekim tarafından gerekli görülenlerin belirlenen programa göre yapılması.
c) Damızlık, süt ve besi sığırlarında mıknatıs yutturulması.
ç) Besi sığırları ve mandaların ahır, kom ve sundurma gibi daimi muhafaza altındaki kapalı, açık ve yarı açık işletmelerde bulunması.
(3) Yapılan uygulamalar, parazit mücadelesi, mıknatıs yutturulması ve aşılamalar, risk inceleme aşamasında görev alan Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerince belgelenir.
(4) İthal hayvanların sigortaya kabulü, millileştirme işlemi tamamlandıktan sonra başlar.

A.5. Sigorta Edilecek Hayvanlar ve Yaşları

(1) Sigortası yapılacak hayvanlarda aşağıda yazılı yaş şartları aranır.
a) Damızlık ve süt sığırlarında ve mandalarda sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla, 11’inci günden itibaren 7 yaşına kadar (7 yaş dâhil). Sigortalanan hayvanın geçmiş 3 yıllık poliçe döneminde kesintisiz sigortalanması koşulu ile 9 yaşına kadar. (9 yaş dâhil)
b) Besi sığırlarında 11’ inci günden itibaren 3 yaşına kadar. (3 yaş dâhil)

A.6. Kimliklendirme

(1) Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlükleri nezdinde takılan standart, çift taraflı, Tarım ve Orman Bakanlığı logolu, ülke kodu, il kodu ve işletme kodunu ihtiva eden kulak küpesi olmayan veya mikroçip ve benzeri unsurlar ile kimliklendirmesi yapılmayan hayvanlar sigortalanmaz.

A.7. Muafiyet ve Müşterek Sigorta

(1) Meydana gelen zararın, sigorta bedelinin belli bir oranına veya miktarına tekabül eden kısmının, tazmin edilmemesi kararlaştırılabilir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen muafiyetin yanı sıra, sigorta ettirenin, belirli bir müşterek sigorta oranıyla, hasara iştirak etmesi kararlaştırılabilir.
(3) Belirlenen muafiyet ve müşterek sigorta oranı, tarife ve talimatlar ile poliçenin ön yüzünde belirtilir.

A.8. Sigorta Başvurusunun Kabulü

(1) Sigorta ettirenin/sigortalının başvurusu; Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemi ile teyit edilerek, yapılacak risk inceleme sonucuna göre kabul edilir ve poliçe düzenlenir.
(2) Hırsızlık teminatının verilmesinde ve hırsızlık riskine ilişkin işletmenin risk kategorisinin belirlenmesinde Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin yapacağı risk incelemesi ve sigortalının beyanı esas alınır.
(3) Risk incelemesi sonucunda, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen işletmeler sigortalanmaz.
(4) Sigorta ettirenin/sigortalının beyanı ile Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemi bilgilerinin farklı olması durumunda; poliçe kayıt sistemindeki bilgilerin güncellenmesi halinde tanzim edilebilir.

A.9. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

(1) Sigorta; aksi kararlaştırılmadıkça, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, poliçenin düzenlendiği saatte başlar ve aynı saatte sona erer.

A.10. Eksik ve Aşkın Sigorta

(1) Tazminat hesaplamasında eksik ve aşkın sigorta hükümleri uygulanmaz.

B. HASAR VE TAZMİNAT

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalının/Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

(1) Sigorta ettiren/sigortalı; rizikonun gerçekleşmesi halinde, aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.
a) Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren, en geç 24 saat içinde, Tarım Sigortaları Havuzu merkez adresine, sigorta şirketine, acentesine ya da poliçede bildirilen adreslere;
• Adı, soyadı ve adresini,
• T.C. Kimlik veya sigorta poliçe numarasını,
• Rizikonun gerçekleştiği gün ve saati,
• Hasar nedenini,
• Zarar gören hayvana ilişkin bilgileri,
• Rizikonun gerçekleştiği yerin açık adresini
belirterek hasar ihbarında bulunmak zorundadır.
b) Sigorta ettiren/sigortalı, mecburi kesime sevki söz konusu olan hayvanların, saha şartları el verdiği takdirde, mezbahanede kesimi ve mezbahane kesim tutanağını, ölen hayvanlarda ise il/ilçelerde zabıta görevlilerinin veya köylerde ihtiyar heyetince düzenlenen imha tutanağını, matbu hasar raporu ekinde göndermekle yükümlüdür.
(2) Hasar incelemesi, Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri tarafından yapılır.
(3) Tarım Sigortaları Havuzu, hasar ihbarlarının yapılacağı yeri sigortalıya bildirmek kaydıyla değiştirebilir.
(4) Yangın hasarlarında tazminat ödemesinin yapılabilmesi için sigortalı, savcılık sonuç kararını temin edip, Tarım Sigortaları Havuzuna vermekle yükümlüdür.
(5) Hırsızlık hasarlarında tazminat ödemesi yapılabilmesi için sigortalı, ilgili karakol veya Emniyet Müdürlüğünden müracaat, ifade, görgü tespit tutanakları tanzim ettirerek gerekli durumlarda savcılık kararı alınarak Tarım Sigortaları Havuzuna iletmekle yükümlüdür. Hırsızlık hadisesi sonucu ilgili kolluk güçlerince tutanak düzenletilmemesi veya gerekli belgelerin Tarım Sigortaları Havuzuna teslim edilmemesi halinde, hasar teminat kapsamı dışında değerlendirilir. Sigortalı, ilgili karakol veya Emniyet Müdürlüğünden faillerin ve çalınan hayvanların bulunup bulunmadığına dair gerekli yazıları temin etmekle yükümlüdür.
B.1.1. Hasar Raporu Ekinde Olması Gereken Belgeler
(1) Bir hasar durumunda, sigorta ettirenin/sigortalının, aşağıdaki belgeleri temin etmesi gerekmektedir.
a) Sigortalı hayvanın ölümü veya mecburi kesimi durumunda, ulusal veri tabanı kayıtlarından kaydının düşüldüğüne dair, Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak belge, hayvanın mecburi kesimi durumunda, satılan kısmına ilişkin, müstahsil makbuzu veya fatura.
b) Hayvanın, hasar anında çekilmiş fotoğrafları (yavru atma dâhil).
c) Mezbahada kesimi durumunda, mezbaha kesim raporu ve tartım fişi.
ç) Hayvanın ölümü veya kesim sonrası, kısmi veya tam imhası durumlarında imha raporu.
d) Hayvanın infertilite gerekçesi ile kesimi durumunda, suni tohumlama belgeleri ve işletme döl verim kaydı.
e) Hayvanın, RPT nedeni ile hasar görmesi durumunda, mıknatıs yutturulduğuna dair belge.
f) Hayvanın yukarıda belirtilen aşılamalara ilişkin bir hastalıktan dolayı, hasar görmesi durumunda, bu hastalığa ait aşılama belgeleri.
g) Hastalığın teşhisi, ölüm nedeninin araştırılması veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperince gerekli görülecek diğer hususlarda, laboratuvara gönderilen marazi maddelere ilişkin laboratuvar raporu.

B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma

(1) Sigorta ettiren/sigortalı; bu sigortayla, teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi halinde, zararı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak aşağıdaki önlemleri almakla yükümlüdür.
a) Sigortalı hayvanın hastalanması veya kazaya uğraması halinde, bir veteriner hekim marifetiyle gerekli tedbirleri almak,
b) Tazminat yükümlülüğü ve miktarının saptanması için, Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin sigortalı hayvanlar ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde,
yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek,
c) Tarım Sigortaları Havuzunun isteği üzerine, rizikonun gerçekleşme nedenlerini, ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla, delilleri saptamaya yararlı bilgi ve belgeleri, gecikmeksizin,
Tarım Sigortaları Havuzuna veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperine vermek.
(2) Sigorta ettiren/sigortalı, bulaşıcı bir hastalık baş gösterdiğinde,
a) Hasta ve sağlam hayvanlarını ayırmak,
b) Hastalığı Tarım Sigortaları Havuzuna ve Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine bildirmek,
c) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince, ilgililer tarafından öngörülen tedbirleri almak,
ç) Sigortalanan hayvanlarını, poliçede yazılı amaçlar dışında kullanmamak, kullandırtmamak ve imkân nispetinde bunlara iyi bakmak,
d) Tarım Sigortaları Havuzunun yaptıracağı kontroller sonucunda, önereceği tedbirleri almakla yükümlüdür.

B.3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Tarım Sigortaları Havuzunun Hakları

(1) Tarım Sigortaları Havuzu, kendi elemanları veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri aracılığıyla, sigortalı hayvanın sağlık durumunu, niteliklerini, bakım ve beslenme koşullarını, makul surette kontrol
ettirme yetkisine sahiptir.
(2) Tarım Sigortaları Havuzu, aşağıdaki hususları tespit ettiği takdirde; tespit tarihinden itibaren, 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir.
a) Barınakların bakımsızlığı ve temiz tutulmaması,
b) A.4 maddesinde yer alan aşı programında belirtilen aşıların yapılmaması,
c) Hijyen ve bio-güvenlik tedbirlerinin alınmaması,
ç) Hayvana fena muamele ve eziyet edilmesi,
d) Bakım ve beslenme yetersizliği,
e) Hayvanın, poliçede yazılı amaçlar dışında kullanılması,
f) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun gerektirdiği
tedbirlerin alınmamış olması.

B.4. Hasarın Tespiti

(1) Sigorta edilmiş hayvanlarda, meydana gelen hasarın nedeni, niteliği ve miktarı, Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri tarafından tespit edilir.

B.5. Tazminat Hesabı

(1) Tazminat hesabında, poliçede yazılı olan hayvan birim fiyatı esas alınır.
(2) Poliçe muafiyetli ise, muafiyeti geçmeyen hasarlar ödenmez. Tazminat hesabında hasar miktarının poliçede belirtilen muafiyeti aşan kısmı esas alınır.
(3) Sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet indirildikten sonra kalan zarar miktarı üzerinden müşterek sigorta tutarı hesaplanarak tazminat tutarından indirilir.
(4) Hayvanın etinden, derisinden ve benzeri kısımlarından faydalanılabileceği hallerde bu kısımlara ait bedel ile ölümün doğumdan kaynaklanması halinde kurtarılan yavrunun tarife ve talimatlara göre
belirlenen şekilde değeri ödenecek tazminattan sovtaj olarak düşülür.
(5) Ödenecek tazminat tutarı, Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin raporunda belirtilen veya rapor içeriğine atfen belirlenen kusur oranı düşüldükten sonra ödenir.
(6) Yavru atma teminatı ve erkek besi sığırları ile ilgili tazminat hesabı tarife ve talimatlarda belirtildiği şekilde uygulanır.
(7) Tazminatın hesabı; varsa muafiyet, müşterek sigorta ve sovtaj tutarları dikkate alınarak tarife ve talimatlarda belirtildiği şekilde yapılır.

B.6. Tazminatın Ödenmesi

(1) Hasar dosyası tamamlanmasından sonra, kesinleşmiş olan tazminat miktarı, en geç 30 gün içerisinde sigortalıya ödenir.
(2) Tazminat ödeme tarihinde, muaccel hale gelen ve sigorta ettiren/sigortalıya ait tüm poliçelere ilişkin, ödenmemiş prim borçları, ilgili sigorta şirketinin beyanı doğrultusunda, tazminattan mahsup edilebilir.
(3) Tazminat ödemeleri, banka kanalı ile sigorta ettiren/sigortalı adına yapılır. Ödenen tazminat miktarının, sigortalı tarafından, bankacılık işlemlerinin gerektirdiği sürede alınmaması nedeniyle, Tarım
Sigortaları Havuzu hesabına dönmesi halinde, gecikme ileri sürülerek faiz veya munzam zarar talebinde bulunulamaz.
(4) Yanlış veya eksik bilgilendirme sonucunda, sigorta ettirenin uğrayacağı zararlar, sigorta şirketi ve tüm satış kanalları tarafından tazmin edilir.

B.7. Tazminat Miktarının Eksilmesi veya Tazminat Hakkının Düşmesi

(1) Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigorta ettirenin/sigortalının, yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu, zarar miktarında bir artış olursa, bu suretle artan kısım, ödenecek tazminattan indirilir.
(2) Sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarını kasten artırıcı eylemlerde bulunursa, sözleşmeden doğan hakları düşer.
(3) Sigortalı hayvanın, mecburi kesime sevkini gerektiren durumlarda, hayvanın, kasten ölüme terk edildiğinin tespit olunması halinde, sigortalıya tazminat ödenmez.

B.8. Hasar ve Tazminatın Sonuçları

(1) Tarım Sigortaları Havuzu; yaptığı tazminat ödemesi tutarınca, hukuken sigortalı yerine geçer ve sigortalının zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı ortaya çıkan yasal hakları, tazmin ettiği bedel nispetinde, Tarım Sigortaları Havuzuna intikal eder. Sigorta ettiren/sigortalı, poliçeden doğan tazminat
ödemesi yapıldıktan sonra dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun açabileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.
(2) Sigorta teminatı, teminat altına alınan rizikonun gerçekleşmesi ile sona erer.

C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Tarım Sigortaları Havuzunun Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

(1) Bu genel şartlar çerçevesinde akdedilen sigorta sözleşmesi, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından yetkili kılınan sigorta şirketi aracılığıyla yapılır.
(2) Sigorta ettirenin/sigortalının, prim yükümlülüğünün tamamının veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, peşinatın, sözleşme yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde, poliçe teslim
edilmiş olsa dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun sorumluluğu başlamaz ve bu husus, poliçenin ön yüzüne yazılır.
(3) Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde, genel hükümler uygulanır.

C.2. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

(1) Tarım Sigortaları Havuzu, bu sigortayı, sigorta ettirenin beyanı ile sigortalının Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sisteminde yer alan bilgilerine dayanarak yapar.
(2) Tarım Sigortaları Havuzu, gerekli gördüğü her durumda tanzim edilmiş poliçede kayıtlı hayvanları kontrol edebilir veya risk analizi yaparak, poliçe tanzim edilmiş olsa bile prim fiyatında artırım yapabilir.
(3) Sigorta ettirenin/sigortalının beyanının, gerçeğe aykırı veya eksik olduğunun tespit edilmesi halinde, sözleşmenin yapılmamasını veya daha ağır şartlarla yapılmasını gerektirecek durumlarda; Tarım Sigortaları Havuzu, durumu öğrendiği tarihten itibaren, 15 gün içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak, aynı süre içinde prim farkını talep edebilir.
(4) Sigorta ettirenin, 10 gün içinde talep edilen prim farkını ödememesi halinde, sözleşme başka bir ihtara gerek kalmaksızın, kendiliğinden feshedilmiş olur.
(5) Caymanın veya feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi (fiili olarak rizikosu sona eren teminatlara ait olan hariç), kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.
(6) Sigorta ettirenin/sigortalının, kasıtlı olarak, gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu ve bunun rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarına etkisi olduğu anlaşılırsa; Tarım Sigortaları Havuzu, riziko gerçekleşmiş olsa bile, tazminat ödemeksizin, sözleşmeyi feshedebilir.
(7) Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin/sigortalının ihmali ile beyan yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde, bu ihlal, tazminatın veya bedelin miktarına yahut rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre tazminattan indirim yapılır. Sigorta ettirenin kusuru kast derecesinde ise beyan yükümlülüğünün ihlali ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, Tarım Sigortaları Havuzunun, tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar; bağlantı yoksa Tarım
Sigortaları Havuzu, ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak, sigorta tazminatını veya bedelini öder.
(8) Süresinde kullanılmayan, cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

C.3. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları

(1) Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra, poliçe üzerinde veya Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sisteminde yer alan bilgilerde, herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, sigorta ettiren/sigortalı, derhal ve makul nedenlerin varlığı halinde, en geç 10 gün içinde, durumu Tarım Sigortaları Havuzuna bildirmekle yükümlüdür.
(2) Değişiklik; Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise;
a) Tarım Sigortaları Havuzu, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, 1 ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkını talep etmek suretiyle, sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.
b) Sigorta ettirenin/sigortalının, 10 gün içinde, talep edilen prim farkını ödememesi halinde, sözleşme, başka bir ihtara gerek kalmaksızın, kendiliğinden feshedilmiş olur.
c) Feshin, hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.
ç) Süresinde kullanılmayan, fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.
(3) Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hallerden ise; Tarım Sigortaları Havuzu, bu değişikliğin yapıldığı tarihten, sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını, sigorta ettirene/sigortalıya iade eder.
(4) Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren değişiklik hallerinde:
a) Tarım Sigortaları Havuzu durumu öğrenmeden önce,
b) Tarım Sigortaları Havuzunun fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,
c) Fesih ihbarının, hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde
riziko gerçekleşirse, değişikliğin bildirilmesinde, sigorta ettirenin ihmalinin bulunduğu veya kastı bulunması halinde dahi, rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarıyla beyan edilmesi gereken değişiklik arasında bağlantı bulunmadığı hallerde tazminat, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir. Sigorta ettirenin/sigortalının, değişikliği kasten bildirmediği durumlarda, beyan eksikliği ile rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarı arasında
bağlantı olması halinde, Tarım Sigortaları Havuzu, tazminat ödenmeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Kasıt olmadığı hallerde ise, sigorta ettirenin ihmal derecesine göre, belirlenecek bir oranda tazminattan indirim yapılabilir.
(5) Yapılan risk inceleme sonuçları, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından onaylandıktan sonra, sigorta şirketi tarafından poliçeleştirilmemesi halinde, yapılan risk inceleme masrafları sigorta şirketinden tahsil
edilir.
(6) Sigorta ettirenin hiçbir neden yokken sözleşmeden cayma süresi, poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gündür. Varsa, risk inceleme ve hasar tespit masrafı cayma hakkını kullanan sigortalıdan tahsil edilir.
(7) Sigorta ettiren/sigortalı, sigorta süresi içinde, herhangi bir nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı logolu, ülke kodu, il kodu ve işletme kodunu ihtiva eden, kulak küpesi düşen hayvanların kulak küpelerini, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği gereğince, yeniden taktırmak ve aynı zamanda, durumu, Tarım Sigortaları Havuzu Merkezine, yazılı olarak, derhal bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, küpesi düşen hayvanların hasarı ödenmez.

C.4. Birden Çok Sigorta

(1) Sigortalanmış hayvanlar üzerine, sigorta ettiren/sigortalı, başka sigortacılar ile aynı rizikolara karşı, sigorta sözleşmesi yapamaz.

C.5. Menfaat Sahibinin Değişmesi

(1) Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin, herhangi bir suretle değişmesi ve bu değişikliğin, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sisteminde yer alan bilgiler ile belgelenmesi halinde, sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin/sigortalının, sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri, değişiklik tarihinden itibaren, yeni sahibine geçer.
(2) Menfaat sahibi değişikliğinin, Tarım Sigortaları Havuzuna, hasar tarihinden önce bildirilmemesi ve zeyilname ile değişikliğin poliçe üzerinde düzenlenmemesi halinde, meydana gelen hasarlarda, Tarım
Sigortaları Havuzu, hasara ilişkin tazminatı ödememe veya eksik ödeme hakkını saklı tutar.

C.6. Tebligatlar

(1) Bu genel şartlar çerçevesinde taraflar arasında yapılacak tüm tebligatlarda, Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

C.7. Sırların Saklı Tutulması

(1) Bu sözleşmenin uygulanmasında, ilgili tarafların, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun “Sır Saklama Yükümlülüğü” başlıklı, 31/A maddesi kapsamındaki sorumlulukları saklıdır.

C.8. Tahkim ve Yetkili Mahkeme

(1) Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak, uyuşmazlık konusu olayın üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması halinde, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulabilir. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30’ uncu maddesinin 12’ nci fıkrasında belirtilen tutara kadar olan kararlar her iki taraf için de kesindir. Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi www.sigortatahkim.org adresinden edinilebilir.
(2) Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle, ilgili taraflar aleyhine açılacak davalarda, yetkili mahkeme; Tarım Sigortaları Havuzu merkezinin veya sigorta şirketi/acentesinin ikametgâhının veya rizikonun gerçekleştiği yerin bulunduğu il merkezinde; Tarım Sigortaları Havuzu
ya da sigorta şirketi/acente tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgâhının bulunduğu yerin il merkezindeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.
(3) Sigorta ettiren/sigortalı, B.4. maddesinde yer alan süreç tamamlanmadan, hukuki yollara başvuramaz.

C.9. Zaman Aşımı

(1) Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler, iki yılda zaman aşımına uğrar.

C.10.Yapılacak Değişiklikler

(1) Genel şartlar ile tarife ve talimatlarda yapılacak prim artışı gerektirmeyen değişiklikler, sigortalı lehine olması durumunda sigortacılık ilkeleri dâhilinde zeyil işlemine gerek olmadan poliçeye dâhil edilir.

C.11. Yürürlük

(1) Bu genel şartlar 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Güncel: 01.02.2021


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir