Reklam Alanı
Reklam Alanı

TÜRMOB Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

Paylaş:

✔ TÜRMOB Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

İlan Bilgileri

  • İlan No. DPB841446
  • Şehir: ANKARA
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 02.02.2021
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Yeminli Mali Müşavirlik

✔ TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali  Müşavirlik  Sınav  Yönetmeliğinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelik”  ile  değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik

Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara’da yapılacaktır.
2021/1. Dönem YMM Sınav Tarihleri                     : 22-31 Mayıs 2021
* İlk kez sınava katılacaklar için başvuru tarihleri   : 01.03.2021-15.03.2021
* Tekrar sınava katılacaklar için başvuru tarihi       : 01.03.2021-19.04.2021

İlk  kez  sınav  başvurusunda  bulunacak  adayların,  15.03.2021  tarihi  itibariyle  sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

Sınav  başvuruları  ön  başvuru  şeklinde  TESMER  Otomasyon  Sistemi(TEOS)  üzerinden alınacaktır.

–  İlk  kez  sınava  katılacak  adayların,  TEOS  üzerinden  ön  başvuru  yaptıktan  sonra  bu belgenin   yazıcı   çıktısını,   sınav   başvuru   dosyası   ile   birlikte   PTT   veya   kargo   yolu   ile Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

–  Sınav  süresi  devam  eden  adaylardan  tekrar  sınava  katılacak  adayların  ise  TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.

İlk kez sınava girmek isteyen adayların, sınav başvuru dosyalarını yukarıda belirtilen son başvuru günü mesai saati bitimine kadar kargo veya PTT yolu ile TÜRMOB – Temel Eğitim ve Staj   Merkezi   Başkanlığı   Dikmen   Cad.   No:   562   Çankaya/Ankara   adresine   göndermeleri gerekmektedir.

Tekrar sınava girecek adayların ise son başvuru günü saat 23.59’a kadar TEOS üzerinden sınav  başvurusunu  yapmış  olmaları  yeterlidir.  Süresi  içerisinde  başvuru  yapmayanlar  sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:
Sınavlara girecek adaylarda;  Kanunun 4’üncü  maddesindeki  genel  ve 9’uncu  maddedeki özel  şartları  taşımaları  yanında 45’inci  madde  ve 48’inci  maddenin  ikinci  fıkrasının  (c),  (d),  (e) bentleri ile 49’uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir.

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı;

– İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,
– Finansal Yönetim,
– Yönetim Muhasebesi,
– Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,
– Revizyon,
– Vergi Tekniği,
– Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,
– Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,
– Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,
– Sermaye Piyasası Mevzuatı, konularından yapılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların;

1) Sınav Başvuru Dosyası (SMMM – YMM Odalarından alınır.)

2) Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)

3) Diploma Fotokopisi / Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi ve e-Devlet kapısı üzerinden alınmış Mezun Belgesi,

Mezun  belgesi  e-Devlet  kapısında  bulunmayan  adaylar  aşağıdaki  belgelerden  herhangi birisini sunabilirler.
–  Noter  onaylı  diploma  veya  noter  onaylı  geçici  mezuniyet  belgesi  (Arka  sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)
–  Yabancı  Öğrenim  Kurumlarından  alınmış  diplomalar  için  Yüksek  Öğretim  Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi,

4) Adli sicil belgesi (Başvuru sırasında TEOS üzerinden çıktısı alınarak dosyaya eklenir.) Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

5) 1 adet Biyometrik fotoğraf (50mmx60mm)

6) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsat fotokopisi

7) Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi, (Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınır.)

8) Taahhütname,

9) Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan “Oda Giriş Ücreti  ve Maktu  Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge” (Kayıtlı olunan SMMM Odasından alınır)

10) Sınav Dosyası bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,

11) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler:

a–1)  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirlik  faaliyetini  serbest  olarak  sürdürenlerden, mükellefiyeti   süresince   bağlı   olduğu   vergi   dairelerinin   tümünden   alınacak;   mükellefiyetin konusunu, başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (Devam edenler için devam ettiğine dair) belge ile affa uğramış olsalar dahi  kaçakçılık suçlarından  dolayı  hüküm giymiş olunmadığını  gösterir belge,
a–2)   Mesleki   faaliyetini   Serbest   Muhasebeci   Mali   Müşavirlik  ortaklığı   (A.Ş,   Ltd.) biçiminde  sürdürenlerden;  yukarıdaki  (a–1)  maddedeki  belgeye  ek  olarak  şirket  ortağı,  şirket müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza sirküleri örneği,
b–1)   Serbest   Muhasebeci   Mali   Müşavirlik   faaliyetini,   Serbest   Muhasebeci   Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş bildirgesi  ve  sigortalı  hizmet  dökümü  (SGK  onaylı  veya  barkodlu),  büro  sahibinin  ruhsat fotokopisi,
b–2)   Mesleki   faaliyetini   Serbest   Muhasebeci   Mali   Müşavirlik   veya   Yeminli   Mali Müşavirlik  ortaklığı  (AŞ,  Ltd.)  biçimindeki  iş  yerlerinde  bağımlı  çalışarak  sürdürenlerden, şirketin  ticaret  sicil  gazetesi  (İlgili  dönemi  kapsayan),  işe  giriş  bildirgesi  ve  sigortalı  hizmet dökümü (SGK onaylı veya barkodlu),
b–3)   Ticari   işletmelerde  bağımlı   çalışanlardan;  işe  giriş   bildirgesi,   sigortalı   hizmet dökümü  (SGK  onaylı  veya  barkodlu),  çalışma  süresini  kapsayan  şirketin  ticaret  sicil  gazetesi (A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve görev tanım yazısı (İlgili firmadan alınacak.)
c)  Kanunun  9.  maddesinde  belirtilen  vergi  inceleme  yetkisine  haiz  olarak  çalışanlardan
kurumlarından alacakları hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 6,7 ve 9’uncu maddelerdeki belgeler aranmaz.)
d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan kurumlarından alacakları hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 6,7 ve 9’uncu maddelerdeki belgeler aranmaz.)
e) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler,

Sınava girecek adayların, sınav giderleri karşılığı olarak başvurdukları her sınav için ders başına 230,00 ¨ ödemeleri, ilk defa sınava katılacakların ise toplam 2.300,00 ¨ ödemeleri gerekir.

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan banka hesaplarından  birisine  ödenebileceği  gibi  kredi  kartı  ile  sınav  başvurusu  sırasında  TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir.

Banka bilgileri;
– İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269
– Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin “Tekrar Sınava Girebilme” başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmî Gazete) 1.fıkrasına göre, Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.

Sınavda  başarılı  olamayanların,  tekrar  sınava  girebilmek  için  sınav  giderleri  karşılığı olarak   öngörülen   bedeli   ödedikten   sonra   TESMER   Otomasyon   Sistemi   üzerinden   sınav başvurularını yapmaları gerekir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

1) Yukarıda belirtilen  koşulları  taşıyanlardan  Yeminli  Mali  Müşavirlik sınavına katılma isteğinde   bulunacakların,   sınav   dosyasında   yer   alan   Sınav   Başvuru   Formunu   doldurup, imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri mesai  saati  bitimine  kadar  “Türkiye  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirler  ve  Yeminli  Mali Müşavirler  Odaları  Birliği  –  Temel  Eğitim  ve  Staj  Merkezi  (TESMER)  Dikmen  Cad.  No:  562 Dikmen / ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek  gecikmeler dikkate alınmayacaktır).  Gerçeğe aykırı  beyanda bulundukları  anlaşılanların, sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (Ruhsatları) iptal edilecektir.

2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3)  Sınavın  yapılacağı  yerler  ve  sınav  programı  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB – TESMER’in internet sitelerinde duyurulacaktır.

4)   Sınav   Giriş   belgeleri,   http://belge.tesmer.org.tr   adresinden   yazıcı   çıktısı   olarak alınabilecektir.

5) Sınav sırasında, Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesi (T.C Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik  Kartı,  Geçici  Kimlik  Belgesi,  Süresi  geçerli  pasaport)  yanında  bulunmayanlar  sınava alınmayacaktır.

6) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

7) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler ile başvurusu olmayanlar sınava alınmayacaktır.

8) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

9) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

İlan olunur.   708/1-1


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir