Reklam Alanı
Reklam Alanı
Haberler 168 0

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

Paylaş:

✔ Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ 
 • İlan Numarası: DPB841637
 • Şehir: ANKARA
 • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
 • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 29.05.2021
 • Aranılan Nitelik ve Unvan: Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali  Müşavirlik
 • Başvuru Süresi: 31 Mayıs – 14 Haziran 2021

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

5786  sayılı  Yasa  ile  değişik  3568  sayılı  Yasa  ve  19  Ağustos  2014  tarih  ve  29093  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali  Müşavirlik  Sınav  Yönetmeliğinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelik”  ile  değişen 16  Ocak 2005  tarih  ve 25702 sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanmış “Yeminli  Mali  Müşavirlik ve Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirlik  Sınav  Yönetmeliği”  hükümlerine  göre,  düzenlenen  Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara’da yapılacaktır.

2021/2. Dönem YMM Sınav Tarihleri : 14-23 Ağustos 2021

 • * İlk kez sınava katılacaklar için başvuru tarihleri : 31 Mayıs – 14 Haziran 2021
 • * Tekrar sınava katılacaklar için başvuru tarihleri : 28 Haziran – 12 Temmuz 2021

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 14.06.2021 tarihi itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

Sınav  başvuruları  ön  başvuru  şeklinde  TESMER  Otomasyon  Sistemi(TEOS)  üzerinden alınacaktır.

– İlk kez sınava katılacak adayların, TEOS üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı  çıktısını,  sınav  başvuru  dosyası  ile  birlikte  PTT  veya  kargo  yolu  ile  Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

– Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava katılacak adayların ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.

İlk kez sınava girmek isteyen  adayların,  sınav başvuru  dosyalarını  yukarıda belirtilen  son başvuru günü mesai saati bitimine kadar kargo veya PTT yolu ile TÜRMOB – Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı Dikmen Cad. No: 562 Çankaya/Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir.

Tekrar sınava girecek adayların ise son başvuru günü saat 23.59’a kadar TEOS üzerinden sınav  başvurusunu   yapmış  olmaları   yeterlidir.  Süresi  içerisinde  başvuru   yapmayanlar  sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:

Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ve 9 uncu maddedeki özel şartları taşımaları yanında 45 inci madde ve 48 inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir.

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı;

 • – İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,
 • – Finansal Yönetim,
 • – Yönetim Muhasebesi,
 • – Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,
 • – Revizyon,
 • – Vergi Tekniği,
 • – Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,
 • – Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,
 • – Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,
 • – Sermaye Piyasası Mevzuatı,

konularından yapılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların;

1) Sınav Başvuru Dosyası (SMMM – YMM Odalarından alınır.)

2) Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)

3) Diploma Fotokopisi / Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi ve e-Devlet kapısı üzerinden alınmış Mezun Belgesi

Mezun  belgesi  e-Devlet  kapısında  bulunmayan  adaylar  aşağıdaki  belgelerden  herhangi birisini sunabilirler.

– Noter onaylı diploma veya noter onaylı geçici mezuniyet belgesi (Arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)

– Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi,

4) Adli sicil belgesi (Başvuru sırasında TEOS üzerinden çıktısı alınarak dosyaya eklenir.) Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

5) 1 adet Biyometrik fotoğraf (50mmx60mm)

6) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsat fotokopisi

7)  Bağımlı  çalışanlardan  oda  kayıt  belgesi,  serbest  çalışanlardan  faaliyet  belgesi,  (Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınır.)

8) Taahhütname,

9)  Özel  sektörde  bağımlı  olarak  çalışanlardan  “Oda  Giriş  Ücreti  ve  Maktu  Aidatın  Tam Ödendiğine Dair Belge” (Kayıtlı olunan SMMM Odasından alınır)

10) Sınav Dosyası bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,

11) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler:

a–1)   Serbest   Muhasebeci   Mali   Müşavirlik   faaliyetini   serbest   olarak   sürdürenlerden, mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak; mükellefiyetin konusunu, başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (Devam edenler için devam ettiğine dair) belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge,

a–2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı (A.Ş, Ltd.) biçiminde sürdürenlerden;  yukarıdaki  (a–1) maddedeki  belgeye  ek  olarak şirket  ortağı,  şirket  müdürü  ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza sirküleri örneği,

b–1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), büro sahibinin ruhsat fotokopisi,

b–2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden, şirketin ticaret sicil gazetesi (İlgili dönemi kapsayan), işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya barkodlu),

b–3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), çalışma süresini kapsayan şirketin ticaret sicil gazetesi (A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve görev tanım yazısı (İlgili firmadan alınacak.)

c)  Kanunun  9.  maddesinde  belirtilen  vergi  inceleme  yetkisine  haiz  olarak  çalışanlardan kurumlarından alacakları hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 6, 7 ve 9’uncu maddelerdeki belgeler aranmaz.)

d) Kanunda belirtilen  bilim dallarında öğretim üyeliği  veya  görevliliği  yapmış  olanlardan kurumlarından alacakları hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 6, 7 ve 9’uncu maddelerdeki belgeler aranmaz.)

e) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler,

Sınava girecek adayların, sınav giderleri  karşılığı olarak başvurdukları her sınav için ders başına 230,00 ¨ ödemeleri, ilk defa sınava katılacakların ise toplam 2.300,00 ¨ ödemeleri gerekir. Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan banka hesaplarından  birisine  ödenebileceği  gibi  kredi  kartı  ile  sınav  başvurusu  sırasında  TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir.

Banka bilgileri;

 • – İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269
 • – Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140
DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin “Tekrar Sınava Girebilme” başlıklı 21. maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmî Gazete) 1. fıkrasına göre, Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav süresi hiçbir nedenle uzatılamaz.

Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen  bedeli  ödedikten  sonra  TESMER  Otomasyon  Sistemi  üzerinden  sınav  başvurularını yapmaları gerekir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

1)  Yukarıda  belirtilen  koşulları  taşıyanlardan  Yeminli  Mali  Müşavirlik  sınavına  katılma isteğinde bulunacakların, sınav dosyasında yer alan Sınav Başvuru Formunu doldurup, imzaladıktan sonra  istenen  belgeleri  bu  forma  ekleyerek,  yukarıda  belirtilen  son  başvuru  tarihleri  mesai  saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği – Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cad. No: 562 Dikmen /  ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların, sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (Ruhsatları) iptal edilecektir.

2)  Başvuru  formundaki soruların  bir  veya  birkaçını  yanıtsız  bırakanlar  ile  belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3)  Sınavın  yapılacağı  yerler ve sınav  programı  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB – TESMER’in internet sitelerinde duyurulacaktır.

4)   Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinden yazıcı   çıktısı   olarak alınabilecektir.

5) Sınav sırasında, Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesi (T.C Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik  Kartı,  Geçici  Kimlik  Belgesi,  Süresi  geçerli  pasaport)  yanında  bulunmayanlar  sınava alınmayacaktır.

6) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

7) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler ile başvurusu olmayanlar sınava alınmayacaktır.

8) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

9) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

İlan olunur. 4543/1-1


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir