Reklam Alanı
Reklam Alanı
İhaleler 231 0

Borçka Belediye Başkanlığına Ait 2 Adet Aracın Satışı Yapılacaktır..

Paylaş:

Borçka Belediye Başkanlığına Ait 2 Adet Aracın Satışı Yapılacaktır..

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01297183
  • Şehir: ARTVİN
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Satış
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 05.02.2021 – saat: 14:00
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: Borçka Belediye Başkanlığına ait 2  adet ekonomik ömrünü tamamlamış çeşitli model ve marka araçların satışı
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Borçka Belediye Başkanlığı İhale Toplantı salonu

BORÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMU TAŞINIR MALLARI SATIŞ İLAN

Madde 1 –  İhalenin Konusu, Şekli, İşin Niteliği, Nevi Ve Miktarı
Borçka Belediye Başkanlığına ait 2  adet ekonomik ömrünü tamamlamış çeşitli model ve marka araçların satışı için,  2886 sayılı Kanunun 45 nci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile  ihaleye çıkartılması;

Madde 2 –Araç ve İş Makinesi Özellikleri-Muhammen Bedelleri ve Geçici Teminat

S.NoAraç BilgileriMuhammen Bedeli (TL)Geçici Teminat Miktarı (TL)İHALENİN
Tarihi Ve Saati
1Bmc Marka Tanker Su Kamyonu 2006 model
Plaka No:34 BB 8526
 
131.285,71 TL3.938,57 TL05.02.202114:00
2Mercedes Marka İtfaiye Arazözlü Kamyon
2002 Model
Plaka No: 08 AH 046
132.714,29 TL3.981,43 TL05.02.202114:15

İhaleye teklif verilecek her bir araç için ayrı ayrı geçici teminat yatırılacaktır.

Madde 3 – İhalenin Nerede, Hangi Tarih Ve Saatte Yapılacağı

3.1- İhale Usulü :  2886 sayılı Yasanın 45. ve müteakip maddeleri.
3.2- İhalenin yapılacağı Adres : Borçka Belediye Başkanlığı İhale Toplantı salonu.
3.3- İhale tarihi: 05.02.2021 Cuma  günü
3.4- İhale saati  : 14:00
3.5. İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte dosyalarını en geç ihale saatine kadar Mali İşleri Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler  İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.
3.6. İhale ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler ihale şartnamesini Borçka Belediye Başkanlığı Mali İşleri Müdülüğünde mesai saatleri içinde görebilir.
3.7. İhaleye katılacak istekli, bir araca teklif verebileceği gibi birden fazla araca da teklif verebilecektir.

Madde 4 – Açık Teklif Suretiyle Yapılacak İhaleye Katılabilme Şartları
İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin;

GERÇEK KİŞİLERDEN

a-  Tebligat için ihale tarihine göre 6 ay içinde alınmış iş veya ikametgah adreslerini gösterir bir belge, (Gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni İkametgahına ve şahsına yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir.)
b- Geçici teminat yatırdığına dair belge,
c- Nüfus cüzdan sureti
d- Şartname aldığına dair belge
e- Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi
f- Borçka Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)
g- Teklif mektubu

B) TÜZEL KİŞİLERDEN

a-Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
b-Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,
c-Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
d-Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
e-Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
f- Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
g-Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
h- Şartname aldığına dair belge,
ı- Borçka Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir