Reklam Alanı
Reklam Alanı

Bulancak Belediyesi’nden Araç Yıkama Yeri Kiralama İşi….

Paylaş:

Bulancak Belediyesi’nden Araç Yıkama Yeri Kiralama İşi….

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01297350
 • Şehir: GİRESUN
 • İlçe: Bulancak
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 02.02.2021 — saat: 11:00
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: Araç Yıkama Yeri
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Belediye Meclis Toplantı Salonu
 • Metrekare: 110

T.C. BULANCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


BELEDİYE TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ

1-Bulancak Mahallesi, Tapunun 51 ada 13 no.lu parselinde kayıtlı belediye otopark ve pazar yeri olarak kullanılan taşınmazın 110 m2’lik kısmının araç yıkama yeri olarak 3 yıllık kiralama ihalesi Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/c bendi gereği açık teklif ihale usulü ile yapılacaktır.

 • Adres: Bulancak Mahallesi Belediye Kapalı Pazar Yeri Bulancak/GİRESUN
 • Niteliği: Araç Yıkama Yeri
 • 1 Yıllık Muhammen Kira Bedeli: 6.600,00-TL (KDV HARİÇ)
 • Geçici Teminat: 198,00-TL
 • İhale Tarihi / Günü: 02.02.2021 Salı
 • İhale Saati: 11:00
 • Yer: Belediye Meclis Toplantı Salonu
 • Adres: Bulancak Mahallesi Terazi Sokak No: 5 Bulancak/GİRESUN

2 – İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde 100,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
3 – İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;

 • İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 • T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için),
 • İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için),
 • Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
 • Tüzel kişi olması halinde mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 • Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
 • Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi,
 • İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen oranda geçici teminat,
 • İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

4 -Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.

Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

5 – Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

           

                                                                                                                                                                                    


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir