Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 352 0

Niğde Belediyesi 19 Adet Taşınmazını Kiraya Verecektir…

Paylaş:

Niğde Belediyesi 19 Adet Taşınmazını Kiraya Verecektir…

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01287769
 • Şehir: NİĞDE
 • İlçe: Merkez
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 02.02.2021 – saat: 14:00
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: Niğde Belediyesi’ne ait 19 adet taşınmaz ihale usulü 3 yıllığına kiraya verilecektir,
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Esenbey Mahallesi Ayhan Şahenk Bulvarı No: 20 ( Eski Emniyet Müdürlüğü ) 1. Kat Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Odası,

T.C. NİĞDE BELEDİYESİ
GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

 İHALE İLANI     

Madde 1) Aşağıda adresi, mahallesi, cinsi, nosu, m² si muhammen bedeli yazılı Büfe, Arsa, Dükkân, Otopark ve Gayrimenkuller; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi gereğince Açık Teklif Açık Artırma usulüyle 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilecektir.

SIRA NOADRESCİNSİKDVMUHAMMEN BEDELİ ( TL )%3GEÇİCİ TEMİNAT ( TL )İHALE TARİHİİHALE SAATİ
1Selçuk Mahallesi 19 Mayıs İlk Okulu YanıBüfeHariç7.250,00217,502.02.202114:00
2İlhanlı Mahallesi Kayseri Yolu Üzeri Tüvtürk Muayene İstasyonu YanıBüfeHariç7.500,00225,002.02.202114:03
3Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde Mevki Naim Süleymanoğlu Spor Tesisi GirişiBüfeHariç11.500,00345,002.02.202114:06
4Yenice Mahallesi Ziraat Bankası Yanı 19 noluBüfeHariç24.000,00720,002.02.202114:09
5Yukarı Kayabaşı Mahallesi Vali Konağı CaddesiBüfeHariç9.000,00270,002.02.202114:12
6Şah Süleyman Mahallesi Faik Şahenk Bulvarı Stad Oteli KarşısıBüfeHariç9.000,00270,002.02.202114:15
7Efendibey Mahallesi Yeni Niğde Evleri Yeşilkent Yapı Kooperatifi YanıBüfeHariç7.500,00225,002.02.202114:18
8Nar Mahallesi Nar Sosyal Tesisi 1/1CDükkân—–15.000,00450,002.02.202114:21
9Nar Mahallesi Nar Sosyal Tesisi 1/1EDükkân—–15.000,00450,002.02.202114:24
10Yenice Mah.Hüdavent Hatun Kapalı OtoparkKapalı OtoparkHariç135.000,004.050,002.02.202114:27
11Hıdırlık Mevki 3332 Ada 1 Parsel Kamyon Garajı 2 Nolu 35 m²Oto YıkamaHariç5.000,00150,002.02.202114:30
12Hıdırlık Mevki 3332 Ada 1 Parsel Kamyon Garajı 4 Nolu 35 m²Dükkân—-5.000,00150,002.02.202114:33
13Hıdırlık Mevki 3332 Ada 1 Parsel Kamyon Garajı 5 Nolu 35 m²Dükkân—-5.000,00150,002.02.202114:36
14Hıdırlık Mevki 3332 Ada 1 Parsel Kamyon Garajı 6 Nolu  35 m²Dükkân—-5.000,00150,002.02.202114:39
15Hıdırlık Mevki 3332 Ada 1 Parsel Kamyon Garajı 8 Nolu  85 m²LokantaHariç5.000,00150,002.02.202114:42
16Hıdırlık Mevkii 3046 ada 1 parsel 2.500 m² arsaArsa—–26.000,00780,002.02.202114:45
17Hıdırlık Mevkii 3046 ada 1 parselin güney doğusu 1.500 m² arsaArsa—–17.500,00525,002.02.202114:48
18Hıdırlık Mevkii 2268 ada 15 parsel 3.904,48 m² arsaArsa—–39.000,001.170,002.02.202114:51
19Sarı Köprü 3300 ada 4 parsel 1.958,00 m² arsaArsa—-25.000,00750,002.02.202114:54

2) Gayrimenkullerin kiralama ihalesi 02.02.2021 tarihine rastlayan SALI günü hizalarında yazan saatlerde Esenbey Mahallesi Ayhan Şahenk Bulvarı No: 20 ( Eski Emniyet Müdürlüğü ) 1. Kat Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Odasında teşekkül edecek Belediye Encümeni huzurunda Açık Teklif Açık Artırma usulü ile ayrı, ayrı yapılacaktır.

3) İhaleye katılmak isteyenler; 02.02.2021 günü saat 12:30’ a kadar aşağıda yazılı belgeleri ve % 3 geçici teminatı Vakıflar Bankası Niğde Şubesi TR53 0001 5001 5800 7296 8116 69 Nolu Niğde Belediyesi hesabına ödeyip, Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Gerçek Kişiler  

 1. İhaleye katılacağına dair dilekçe,
 2.  %3 tutarında geçici teminat makbuzu,
 3.  Nüfus cüzdan fotokopisi,
 4.  Niğde Belediyesinden alınacak borç ilişsizlik belgesi,
 5. İhale şartnamesinin alındığına dair tahsilat makbuzu,
 6. Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi,
 7. Noter onaylı imza sirküleri,
 8. İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi,
 9. Kamu İhale Kurumundan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

Tüzel Kişiler

 1. İhaleye Katılacağına dair dilekçe,
 2. Niğde Belediye Başkanlığına hitaben işin adına alınmış %3 Geçici teminat dekontu veya süresiz banka teminat mektubu,
 3. Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınacak tebligata yarar adres beyanı
 4. Niğde Belediyesinden alınacak borç ilişsizlik belgesi,
 5. İhale şartnamesinin alındığına dair tahsilat makbuzu,
 6. Kamu İhale Kurumundan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
 7. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,
 8. İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi,
 9. İhaleye Tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ile imza sirküleri,,
 10. İhaleye Tüzel kişilik adına katılacaklarda şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı sureti,
 11. Ortak girişim olması halinde ilgisine göre tüm ortaklar ayrı, ayrı belgelerle Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

  Yukarıda istenen belgelerden bir veya bir kaçının eksik olması halinde ve belirtilen saatten sonraki müracaatlar kabul edilmez. Bu gibi durumda olan istekli ihaleye katılamaz.

4). Posta ile yapılacak müracaatlar geçerli sayılacak, faks ile yapılacak müracaatlar geçersizdir. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

Posta ile yapılan teklif son teklif sayılacaktır.

 5) İhale ile ilgili şartname özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla tasdikli örnekleri mesai saatleri içerisinde 100.- TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir ve idarede bedelsiz görülebilir.

Şartname bedeli yatırmayanlar ihaleye katılamazlar.

6) İhale şartnamesinde bulunmayan hususlar hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

7) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

       İlanen Duyurulur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir