Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 388 0

Samsun Büyükşehir Belediyesi 3 Adet Taşınmazını Kiraya Verecektir….

Paylaş:

Samsun Büyükşehir Belediyesi 3 Adet Taşınmazını Kiraya Verecektir….

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01266212
 • Şehir: SAMSUN
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 14.01.2021 — saat: 14:30
 • Son Başvuru ve Teklif Tarihi: 14.01.2021 — saat: 14:30
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonu
 • Metrekare: 1000
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1-Mülkiyeti ve kullanım tasarruf hakkı, Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait olup Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan aşağıdaki tabloda özellikleri, Muhammen Kira Bedeli ve Geçici Teminat Bedeli  yazılı olan  taşınmazlar, tanzim olunan şartnamelerine göre ve  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilecektir.   

                                                                                          

S.
NO
İLÇESİMAHALLESİADA /
PARSEL NO.
ADRESİBRÜT
ALAN(m²)
MUHAMMEN KİRA BEDELİGEÇİCİ TEMİNATNİTELİĞİ
1İLKADIMAHULU11229/1 İlkadım İlçesi, Ahulu Mahallesi, 11129 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı arsa üzerinde bulunan 1.000 m² yüzölçümlü 2 no.lu depo1.000 m²6.000,00 TL6.480,00 TLDepo
2İLKADIMFUAR10845/2 İlkadım İlçesi, Fuar Mahallesi, Fuar Caddesi, 10845 ada, 2 no.lu parseldeki Balık Satış Merkezi içinde yer alan 5,30 m² yüzölçümlü dükkan5,30 m²1.000,00 TL1.080,00 TLDükkan
3İLKADIMRASATHANE1038/11Rasathane Mahallesi, Kurutuluş Sokak No:2 Anneler Parkı WC70,00200,00 TL216,00 TLWC

– İhalede yarışma (artırım )  aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

2-  İhale Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.

3- Bahse konu İhale 14.01.2021 tarihinde,  Perşembe Günü Saat  14.30’da (14.30’da başlayacak ve tüm taşınmazların ihalesi sonuçlanana kadar devam edecektir.)Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

  4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

İstekli gerçek kişi ise :

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 2. İkametgâh Belgesi (İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınacaktır.)
 3. İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü (Noterde tanzim edilecektir.) 
 4. Adres Beyannamesi (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
 5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi  ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (Noterde tanzim edilecektir.)
 6. Geçici teminat ( 2886 sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )(Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)
 7. İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
 8. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
 9. Taahhütname (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

İstekli tüzel kişi (şirket)  ise :

 1. Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge
 2. Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve  imza sirküleri
 3. Tebligat için adres göstermesi, telefon numarası bildirmesi
 4. Geçici teminat ( 2886 sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler ) (Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)
 5. İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
 6. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
 7. Taahhütname (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)  

Ortak girişimci  ise :

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi


5- Açık  teklif  usulüne  göre  ihale, isteklilerin  ihale komisyonu  önünde  tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.

Ancak; İstekliler, isterlerse  ihale evraklarını ihale saati olan 14.30’a  kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığına (Encümen Kalemi)’da verilebilecektir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak teslim ederek 1. fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif kabul edilir.

Ayrıca istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.


 


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir