Reklam Alanı
Reklam Alanı
İhaleler 199 0

Sulama Tesisi Yaptırılacaktır

Paylaş:

✔ Sulama Tesisi Yaptırılacaktır

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01299404
 • Şehir: ADIYAMAN
 • İlçe: Merkez
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
 • İhale Türü: Yapım İşi
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 08.02.2021 – saat: 10:30
 • İhale Kayıt No: 2021/31241
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: 1 Ad. havuz, 1961 mt boru döşeme, 13 adet rögar, 14 adet vana ve ek parçalar vs.
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

✔ SULAMA TESİSİ (KOÇALİ GÜVENLİ)

ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

SULAMA TESİSİ (KOÇALİ GÜVENLİ) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin

a) Adı:ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:İl Özel İdare Binası A Blok Alitaşı Mah. Atatürk Bulvarı No:144/1 Merkez / ADIYAMAN 02 Adıyaman/02 ADIYAMAN
c) Telefon ve faks numarası:0216321 – 4162250490
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı:SULAMA TESİSİ (KOÇALİ GÜVENLİ)
b) Niteliği, türü ve miktarı:1 Ad. havuz, 1961mt boru döşeme, 13 adet rögar, 14 adet vana ve ek parçalar vs.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Adıyaman Merkez Koçali Köyü Güvenli Mezrası
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:08.02.2021 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

 • 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
 • 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 • İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 • 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

 • 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Benzer İş Grupları tebliğinin ekinde yer alan AIII, AIV ve AIX grubu işler
 • 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği ve Ziraat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

 • İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
 • Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir