Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 12 Sözleşmeli Personel Alacak

✔ Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 12 Sözleşmeli Personel Alacak

İlan Bilgileri

  • İlan No: DPB841429
  • Şehir: ANTALYA
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 25.01.2021
  • Eleman Sayısı: 12
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: HEMŞİRE, SAĞLIK TEKNİKERİ, DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
  • Başvuru Süresi: Resmî  Gazete  ’de  yayımlandığı  tarihten  itibaren  15  (onbeş)  gün
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

✔ Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemize  bağlı  birimlerde  çalıştırılmak  ve  giderleri  özel  bütçeden  karşılanmak kaydıyla,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4  üncü  maddesinin  (B)  fıkrası  uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar “da yer alan Ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVAN KODUUNVANIKPSS PUAN
TÜRÜ
ADETARANILAN NİTELİKLER
HM01HEMŞİREKPSS (P94)1Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak. İlk Yardım Eğitmeni Sertifikasına Sahip Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60
Puan Almış Olmak.
HM02HEMŞİREKPSS (P94)1Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak. Alanında En Az 3 Yıl Deneyime Sahip Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan
Almış Olmak.
HM03HEMŞİREKPSS (P3)1İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Lisans Eğitiminden Sonra Alanında En Az 5 Yıl Deneyime Sahip Olmak. 2020 Yılı Kamu
Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan Almış Olmak.
HM04HEMŞİREKPSS (P94)1Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu
olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan Almış Olmak.
HM05HEMŞİREKPSS (P3)1İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Lisans Eğitiminden Sonra Alanında En Az 2 Yıl Deneyime Sahip Olmak. 2020 Yılı Kamu
Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan Almış Olmak.
ST1SAĞLIK TEKNİKERİKPSS (P93)1Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım Ön Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak. Ön Lisans Mezuniyetinden Sonra Alanında En Az 4 Yıl Deneyime Sahip Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
En Az 70 Puan Almış Olmak.
ST2SAĞLIK TEKNİKERİKPSS (P93)1Radyoloji, Tıbbı Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans Mezunu Olmak. Ön Lisans Mezuniyetinden Sonra Alanında En Az 5 Yıl Deneyime Sahip Olmak. Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Bilgisayarlı Tomografi Sertifikalarına Sahip Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından
En Az 70 Puan Almış Olmak.
ST3SAĞLIK TEKNİKERİKPSS (P93)1Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi Ön Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En
Az 70 Puan Almış Olmak.
DS1DİĞER SAĞLIK PERSONELİKPSS (P93)1Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans Programından mezun olmak. Ön Lisans Mezuniyetinden Sonra Alanında En Az 5 Yıl Deneyime Sahip Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan
Almış Olmak.
DS2DİĞER SAĞLIK PERSONELİKPSS (P94)1Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği veya İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Bölümünden Mezun Olmak. Alanında En Az 5 Yıl Deneyime Sahip Olmak.
2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60
Puan Almış Olmak.
DS3DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ
KPSS (P94)1Sağlık Meslek Liselerinin Anestezi veya Anestezi Teknisyenliği Alanından Mezun Olmak. 2020 Yılı Kamu
Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan Almış Olmak.
DS4DİĞER
SAĞLIK PERSONELİ
KPSS (P94)1Sağlık Meslek Liselerinin Diş Protez Teknisyenliği
Alanından Mezun Olmak. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az 60 Puan Almış Olmak.
Alanya
I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlik ile ilişiği bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6-  657  sayılı  Kanunun  53  üncü  maddesi  hükümleri  saklı  kalmak  kaydıyla  görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,

7-  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/B  maddesi  gereğince,  sözleşmeli  olarak istihdam    edilenler,    hizmet    sözleşmesine    aykırı    hareket    etmesi    nedeniyle    kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih  tarihinden  itibaren  bir  yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler,

Alanya

8-  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak,

9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

10- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonrası olmalıdır.

11- Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; çalışmış  oldukları  kurumun  antetli  kağıdı  ile  Hemşirelik  Hizmetleri  Müdürlüğü,  Başmüdürlük veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

12-  Adaylar  ilan  edilen  kadrolardan  sadece  birine  başvurabilecek  olup,  birden  fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

13-  Adaylarla  hizmet  sözleşmesi  yapılacak  olup,  sözleşmede  belirtilen  şartları  yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

14- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

15-  Lisans  mezunları  için  2020  KPSS  (B)  Grubu  KPSS  P3  puanı  esas  alınacaktır. Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Orta Öğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

16-  Başvurularda  “Kamu  Görevlerine  İlk  Defa  Atanacaklar  İçin  Yapılacak  Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

17- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Başvuru Yeri/Adresi:

Alanya  Alaaddin  Keykubat  Üniversitesi,  Personel  Daire  Başkanlığı,  Kestel  Mahallesi Üniversite Caddesi Alanya/ANTALYA

Başvuru Tarihleri:

Resmî  Gazete  ’de  yayımlandığı  tarihten  itibaren  15  (onbeş)  gündür.  Adaylar,  başvurularını Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığı’na  Üniversitemiz  web  sayfasında  yer  alan  başvuru formunu  tam  ve  eksiksiz  doldurarak  istenen  belgelerle  birlikte  şahsen  veya  posta  yolu  ile yapmaları     gerekmektedir.    

Posta/kargo     yoluyla     yapılacak     başvurularda     yaşanabilecek gecikmelerde ve eksikliklerde Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

Müracaat İçin İstenen Belgeler:

1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,

2- Başvuru formu, (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir.)

3- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

5- Fotoğraf (2 adet), (Son 6 ay içinde çekilmiş)

6- Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

7- Tecrübe belgesi, (İstenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)

8- Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler Üniversitemiz web (www.alanya.edu.tr) adresinden başvuruların sona ermesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü  içerisinde  istenilen  belgeleri  Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığı’na  şahsen  teslim edeceklerdir.   Bu   süre   içerisinde   belgeleri   tamamlayarak   teslim   etmeyen   adaylar   haklarını kaybedecektir.

Atanmaya  hak  kazanan  adaylardan  başvuran  olmadığı  takdirde  veya  aranan  şartları taşımadığı  tespit  edilenlerin  yerine  yedek  adaylardan  başarı  puanı  dikkate  alınarak  sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok