Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

✔ Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

İlan Bilgileri
  • İlan No: DPB841387
  • Şehir: ANKARA
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 31.12.2020
  • Eleman Sayısı: 2
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Mühendis (İnşaat Mühendisi) , Büro Personeli
  • Başvuru Süresi: İlanın  Resmi Gazete’de  yayımlandığı  tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İlan Başlama Tarihi   : 31.12.2020
Son Başvuru Tarihi   : 14.01.2021
Başvuru Yeri             :  Ankara  Müzik  ve  Güzel  Sanatlar  Üniversitesi  Personel  Daire Başkanlığı

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre  06.06.1978  tarihli ve  7/15754  sayılı  Kararnameye  ekli  28.06.2007  tarihli  ve  26566  sayılı Resmi  Gazete’ de  yayımlanan  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına İlişkin  Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların ek 2. Maddesinin (b) fıkrası uyarınca, giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak  suretiyle,   Üniversitemiz  Rektörlüğünde  çalıştırılmak  üzere  sözleşmeli   Personel alınacaktır.

ARANILAN NİTELİKLER:

UNVANARANILAN NİTELİKLER
Mühendis (İnşaat Mühendisi)
(1 kişi)
Lisans
*İnşaat Mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak.
*İnşaat Mühendisi olarak en az 2 (iki) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ile belgelemek. Serbest İnşaat Mühendisi (SİM) belgesine sahip olmak.
*Yetkili kurumlardan alınan “AutoCAD (En az 50 saat) Sertifikasına, 3DS Max (En az 70 saat) Sertifikasına, SAP2000 (En az 30 saat) Sertifikasına, Risk Analizi Eğitimi Sertifikasına” sahip olmak.
*35 yaşından gün almamış olmak.
*2020-KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.
Büro Personeli
(1 kişi)
Lisans
*Lisans mezunu olmak.
*Yetkili Kurumlardan alınan “Bilgisayar İşletmenlik Sertifikasına, İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) Belgesine, Temel Risk Analizi Sertifikasına, B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine” sahip olmak.
*2020-KPSS P3 puan türünden en az 55.00 puan almış olmak.
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun’un 48’ınci maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır.

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3- Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7-  657  sayılı  Kanun’un  53.  Maddesi  hükümleri  saklı  kalmak  kaydıyla  görevini  devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması.

657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/B  maddesi  gereğince,  sözleşmeli  olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı    hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar  hariç  sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde,  fesih  tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

B)  Herhangi bir  Sosyal Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık aylığı almıyor olmak.

C) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

D)  Büro Personeli Kadrosunda İstihdam edilecek Personel Yapı ve  Teknik İşleri Daire Başkanlığında çalıştırılacaktır.

E) Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2020 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

​​​​​BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Formu (www.mgu.edu.tr adresinden temin edilecektir)

2- Sınav Sonuç Belgeleri

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4- İkametgah Belgesi (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

5-  Diploma  veya  Geçici  Mezuniyet  Belgesinin  Aslı  veya  Noter  Onaylısı  (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

6- Daha önce çalışmış ise SGK Hizmet Dökümü

7- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

8- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

9- Özgeçmiş

10- Milli  Eğitim Bakanlığınca onaylı  veya Kamu  Kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenen kurs sonucu alınan Eğitim sertifikasına sahip olmak.

11- Fotoğraf (1 Adet)

Adayların   başvurularını   www.mgu.edu.tr   web   adresinde   bulanan   Başvuru   Formunu eksiksiz  doldurularak  yukarıda  istenilen  belgeler  ile  birlikte  ilanın  gazetede  yayımlandığı  tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Posta, faks veya internet kanalıyla  yapılan  müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları  geçersiz  sayılacaktır.

 Gerçeğe  aykırı  belge  verenler  ya  da  beyanda  bulunanlar hakkında  yasal  işlem  başlatılacak  olup,  atamaları  yapılmış  ise  atamaları  iptal  edilecektir,  bu kişilere  Üniversitemiz  tarafından  bir  bedel  ödenmiş  ise  bu  bedel  yasal  faizi  ile  birlikte  tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Atanmaya  hak  kazanan  adaylara  ilişkin  asıl  ve  yedek  aday  listeleri,  Üniversitemiz  web (www.mgu.edu.tr) adresinden  ilan  edilecektir.  KPSS puan  sıralamasına konulmak  kaydı  ile boş pozisyon sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday ilan edilir.

Atanmaya  hak  kazanan  adaylardan  başvuran  olmadığı  takdirde  veya  aranan  şartları taşımadığı  tespit  edilenlerin  yerine  yedek  adaylardan  başarı  puanı  dikkate  alınarak  sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Bilgi İçin:

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Adres: Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi Turan Güneş Bulvarı 06550 Oran/
Çankaya/ ANKARA
Tel: 0312 486 16 19 veya 0312 486 1610 E-mail: [email protected]

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok