Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Açılan Sınavlar 173 0

Belediye 8 Zabıta ve İtfaiye Eri Alacak

Paylaş:

✔ Belediye 8 Zabıta ve İtfaiye Eri Alacak

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: SAFRANBOLU BELEDİYE BŞK.  
 • İlan Numarası: DPB841536
 • Şehir: KARABÜK
 • İlçe: Safranbolu
 • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
 • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 28.03.2021
 • Eleman Sayısı: 8
 • Aranılan Nitelik ve Unvan:  ZABITA MEMURU VE İTFAİYE ERİ
 • Başvuru Süresi: 26.04.2021-30.04.2021 tarihleri arasında saat  17.00’ye  kadar

Karabük İli Safranbolu Belediye Başkanlığından:


İLK DEFA ATANMAK ÜZERE  ZABITA MEMURU VE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Safranbolu Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  İtfaiye  Yönetmeliği  ve  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı  ve  diğer  şartları  taşımak  kaydıyla  belirtilen  boş  kadrolara  açıktan  atama  yoluyla  zabıta memuru ve itfaiye eri alınacaktır.

S.NoKadro UnvanıSınıfıDerecesiAdediNiteliğiCinsiyetiKPSS
Puan Türü
KPSS
Taban Puanı
1İtfaiye EriGİH103İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Sivil Savunma, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak, En az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.ErkekKPSS P9360 puan
2İtfaiye EriGİH101İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Sivil Savunma, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak, En az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip
olmak.
KadınKPSS P9360 puan
3Zabıta MemuruGİH91Lisans düzeyinde eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi veya İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin Yerel Yönetimler, Kamu Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak. YDS İngilizce sınavından en az C seviyesinde puan almış olmak, en az B sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak
KadınKPSS P370 puan
4Zabıta MemuruGİH91Lisans düzeyinde eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi veya İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin Yerel Yönetimler, Kamu Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak. YDS İngilizce sınavından en az C seviyesinde puan almış olmak, en az B sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.
ErkekKPSS P370 puan
5Zabıta MemuruGİH92Lisans düzeyinde eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi veya İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin Yerel Yönetimler, Kamu Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak. En az B sınıfı
sürücü belgesine sahip olmak
Erkek / KadınKPSS P370 puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin   yukarıda   belirtilen   boş   itfaiye   eri   ve   zabıta   memuru   kadroları   için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan  edilen  boş  zabıta  memuru  ve  itfaiye  eri  kadrolarına  atanmak  için  başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç)  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d)  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak.

e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a)  İlan  edilen  İtfaiye  Eri  ve  Zabıta  Memuru  kadro  unvanları  için,  mezun  olunan  okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından  (KPSS)  alım  yapılacak  kadro  unvanlarının  karşısındaki  puan  türlerinden,  belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b)   Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye  Zabıta  Yönetmeliği’nin   13/A  maddesi   ve  Belediye   İtfaiye  Yönetmeliği’nin   15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu  arasında  (±)  10  kilogramdan  fazla  fark  olmaması.  (Boy  ve  kilo  tespitleri  belediyemizce yapılacaktır.)

ç) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

d) İtfaiye eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

e)  13.10.1983  tarihli  ve  2918  sayılı  Karayolları  Trafik  Kanunu  hükümlerince  verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

f)  Yabancı  Dil  şartı  aranan  kadro  unvanları  için  YDS  İngilizce  sınavından  en  az  (C) düzeyinde puan almış olmak.

3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

a)    Başvuru    Formu    Kurumumuzdan    veya    belediyemizin    internet    sayfasından (https://www.safranbolu.bel.tr) temin edilecektir.

b)  Nüfus  cüzdanı  veya  kimlik  kartının  aslı  veya  kurumumuzca  onaylanmak  üzere fotokopisi,

c)  Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  veya  e-Devlet’ten alınan  kare  kodlu  öğrenim  belgesi  (Aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  suretleri  belediyemizce  tasdik edilebilir),

ç)  Yabancı  Okul  Mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

h) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

i) Yabancı Dil Sınavı şartı aranan kadrolar için YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği

4.BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte, 26.04.2021-30.04.2021 tarihleri arasında saat  17.00’ye  kadar  (mesai  günlerinde  saat  09:00-17:00  arasında)  Yeni  Mahalle  Sadri  Artunç Caddesi   Belediye   İş   Merkezi   Kat:6   Safranbolu   Belediyesi   İnsan   Kaynakları   ve   Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 Başvurular  şahsen  yapılacak  olup,  posta  veya  diğer  şekillerle  yapılacak  başvurular kabul edilmeyecektir.

Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Sınava  çağrılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  diğer  adaylar  da  sınava çağrılacaktır.

Sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar  ve  KPSS  puanları  ile  sınav  yeri  ve  zamanı başvuruların     değerlendirilmesini     müteakip     Belediyemizin     resmi     internet     sayfasından (https://www.safranbolu.bel.tr) ilan edilecektir.

Başvuruları   kabul   edilip   sınava   çağrılan   adaylara   Belediyemizce   düzenlenen   ve adayların   kimlik   bilgileri   ile   sınav   yeri   ve   tarihinin   bulunduğu   “Sınav   Giriş   Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

 Sınava    katılma    hakkı    elde    edemeyen    adaylara    herhangi    bir    bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri  bölümünde  belirtmiş  olduğu  adrese  gönderilecektir.  Başvuru  formunda  belirtilmiş  olan adres   tebligat   adresi   olarak   kabul   edilecek   olup,   hatalı   adres   bildirimleri   başvuranın sorumluluğundadır.

Hatalı   adres   bildirimi   sebebiyle   postada   oluşabilecek   gecikmeler   ve   postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta Memuru kadrosuna başvuran adaylar için sözlü ve uygulamalı sınavı yapılacaktır. Sözlü sınav 24/05/2021 tarihi Pazartesi günü saat 09.30’da başlamak üzere Yeni Mahalle Sadri Artunç Caddesi Belediye İş Merkezi Kat:1 Safranbolu Belediyesi Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır. Sözlü sınavın bitmesinin ardından Barış Mahallesi 60 No’lu Sokak No:7 Süper Toto Erdoğan Caymaz Yeni Nesil Kapalı Spor Salonu’nda uygulama sınavına geçilecektir.

İtfaiye Eri kadrosuna başvuran adaylar için sözlü ve uygulamalı sınavı yapılacaktır. Sözlü sınav 25/05/2021 tarihi Pazartesi günü saat 09.30’da başlamak üzere Yeni Mahalle Sadri Artunç Caddesi  Belediye  İş  Merkezi  Kat:1  Safranbolu  Belediyesi  Başkanlığı  Toplantı  Salonu’nda yapılacaktır. Sözlü sınavın bitmesinin ardından Çavuş, Mimar Sinan Caddesi adresinde bulunan Safranbolu İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası’nda uygulama sınavına geçilecektir.

Sözlü  ve  uygulamalı  sınavlar  aynı  gün  içerisinde  bitirilemez  ise  ertesi  gün  devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.

Sınav Konuları:

1. Sözlü Sınav

 • a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 • c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • ç) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularını kapsar.

2. Uygulamalı Sınav

 • Zabıta  memuru  kadrosu  için,  kadro  unvanına  ilişkin  mesleki  bilgi  ve  yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde,
 • İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

a)  Sözlü  sınav,  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası,  Atatürk  İlkeleri  ve  İnkılap  Tarihi,  657 sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu,  Mahalli  İdareler  ile  ilgili  Temel  Mevzuat  konularında  25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Uygulamalı  sınav,  100  tam  puan  üzerinden  yapılır  ve  sınav  kurulu  üyelerince  verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

b) Sınavda değerlendirme;

 • Zabıta memuru kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı bölümünün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır.
 • İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır.

c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

ç)  Adayların  atamaya  esas  başarı  puanı,  belediyemiz  tarafından  yapılan  sınav  puanı  ile KPSS  puanının  aritmetik  ortalaması  alınmak  suretiyle  belirlenecek  ve  belediyemiz  internet adresinde (https://www.safranbolu.bel.tr) ilan edilir.

d) Adayların  atanmaya esas başarı  puanlarının  aynı  olması  halinde KPSS  puanı  yüksek olana öncelik tanınır.

e)  En  yüksek  başarı  puanından  başlamak  üzere  atama  yapılacak  kadro  sayısı  kadar  asıl aday  ve  asıl  aday  sayısı  kadarda  yedek  aday  belirlenecektir.  Asıl  ve  yedek  aday  listeleri belediyemizin  internet  adresinde  (https://www.safranbolu.bel.tr)  ilan  edilecek  ve  listede  yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav   Kurulu;   sınav   sonunda   personel   alımı   için   ilana   çıktığı   kadrolardan,   başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını alma yâda hiçbirini almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği  sakladığı  tespit  edilenlerin  sınavları  geçersiz sayılır ve bunların  atamaları  yapılmaz.  Bu gibi  durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilir.  Bu  kişiler hiçbir   hak   talep   edemezler   ve   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   suç   duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav  sonuçlarına,  başarı  listesinin  Belediyenin  internet  adresinde  ilanından  itibaren  7 (yedi)  gün  içinde  yazılı  olarak  itiraz  edilebilir.  İtirazlar,  sınav  kurulu  tarafından  7  (yedi)  gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.   

                                                                                    


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir