Beşiri Belediye Başkanlığı Memur Alımı Yapacak

✔ Beşiri Belediye Başkanlığı Memur Alımı Yapacak

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: BEŞİRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
 • İlan Numarası: DPB841576
 • Şehir: BATMAN
 • İlçe: Beşiri
 • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
 • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 19.04.2021
 • Eleman Sayısı: 1
 • Aranılan Nitelik ve Unvan: Şoför
 • Başvuru Süresi: 27.05.2021tarihinden 31.05.2021 pazartesi günü saat 17:00’ya  kadar
Beşiri Belediyesi

✔ Batman İli Beşiri Belediye Başkanlığından


İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Beşiri  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’na  tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  “Mahalli  İdarelere  İlk  Defa  Atanacaklara  Dair  Sınav  ve  Atama Yönetmeliği”  hükümlerine  göre  aşağıda  unvanı,  sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.

Sıra
No
Kadro
Unvanı
SınıfıKadro
Derecesi
AdediNiteliğiCinsiyetiKPSS
Türü
KPSS
Puanı
1ŞoförGİH111* En az lise ve dengi okul mezun olmak,
* En az C sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.
Kadın/ ErkekKPSS P94En az 75 Puan
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemizin   yukarıda   belirtilen   boş   memur   kadrosu   için   yapılacak   başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan  edilen  memur  kadrosuna  atanmak  için  başvuracak  adayların,  657  sayılı  Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)  Türk  ceza  kanunun  53  üncü  maddesinde  belirtilen  süreler  geçmiş  olsa  bile;  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d)  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e)  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden, asgari KPSS puanını almış olmak,

b)   Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.besiri.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

a.   Nüfus   cüzdanı   veya   kimlik   kartının   aslı   veya   kurumumuzca   onaylanmak   üzere fotokopisi

b.  Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  veya  e-devlet üzerinden   alınacak   barkotlu   mezuniyet   belgesi,   (aslı    ibraz    edilmek   kaydıyla   suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

c.  Yabancı  Okul  Mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

d. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

e. Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g. 2 adet biyometrik fotoğraf, (l adedi forma yapıştırılacak)

h. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;

Başvuru esnasında istenilen belgeler 27.05.2021tarihinden 31.05.2021 pazartesi günü saat 17:00’ya  kadar  (mesai  günlerinde  08:00-12:30  ile  13:00-17:00  saatleri  arasında)  müracaatlarını yapabileceklerdir.
Adaylar başvuru belgelerini:

a) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Beşiri Belediye Başkanlığı Milli Egemenlik Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1 Beşiri / BATMAN adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

b) Elektronik ortamda, Belediyemiz [email protected] internet adresine gönderilebilecektir.

c)  Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

1- Belediyemiz tarafından adayların T.C Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.

2-  Sınava  çağrılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  diğer  adaylarda  sınava çağrılacaktır.  Sözlü  sınava  katılmaya  hak  kazanan  adaylar  ve  KPSS  puanları  ile  sınav  yeri  ve zamanı 04.06.2021günü Belediyemiz www.besiri.bel.trinternetadresinden ilan edilecektir.

3-   Başvuruları  kabul  edilip   sınava  çağrılan  adaylara   Belediyemizce   düzenlenen   ve adayların   kimlik   bilgileri   ile   sınav   yeri   ve   tarihinin   bulunduğu   “Sınav   Giriş   Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

4- Sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

5- Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri  bölümünde  belirtmiş  olduğu  adrese  gönderilecektir.  Başvuru  formunda  belirtilmiş  olan adres   tebligat   adresi   olarak   kabul   edilecek   olup,   hatalı   adres   bildirimleri   başvuranın sorumluluğundadır.

6-   Hatalı   adres   bildirimi   sebebiyle   postada   oluşabilecek   gecikmeler   veya   postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır.

6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sözlü sınav;

Beşiri  Belediyesi  hizmet  binasında  (Beşiri/Batman)  memur  alımı  için  11.06.2021günü sözlü ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınav Konuları:

 • a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • d) Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile
 • Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınavda  Değerlendirme;  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası,  Atatürk  İlkeleri  ve  İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15’er  puan,  kadro  unvanına  ilişkin  mesleki  ve  uygulamalı  bilgi  ve  yeteneğin  ölçülmesinde  ise 40  puan  olmak  üzere  toplamda  100  tam  puan  üzerinden  yapılır.  Sınavda  başarılı  sayılmak  için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı; belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS  puanının  aritmetik  ortalaması  alınmak  suretiyle  belirlenecek  ve  belediyemiz  internet sitesinde ilan edilecektir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl  aday  ve  asıl  aday  sayısı  kadar  da  yedek  aday  belirlenecektir.  

Asıl  ve  yedek  aday  listeleri Kurumumuzun  internet  adresinden  ilan  edilecek  ve  listede  yer  alanlara  ayrıca  yazılı  tebligat yapılacaktır.

Sınav   Kurulu;   Sınav   sonunda   personel   alımı   için   ilana   çıktığı   kadrolardan,   başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve  bunların atamaları yapılmaz.  

Bu gibi  durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilir.  Bu  kişiler hiçbir   hak   talep   edemezler   ve   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   suç   duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav  sonuçlarına,  başarı  listesinin  belediyemizin  internet  adresinde  ilanından  itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.

İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.   

                                                         

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok