Bingöl Üniversitesi Sürekli 9 İşçi Alımı Yapacak

✔ Bingöl Üniversitesi Sürekli 9 İşçi Alımı Yapacak

İlan Bilgileri

  • İlan No: DPB841455
  • Şehir: BİNGÖL
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Eleman Sayısı: 9
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Güvenlik Görevlisi
  • Başvuru Süresi: 08/02/2021-12/02/2021 tarihleri arasında

✔ Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı tüm iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  hükümleri  kapsamında  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  aracılığı  ile aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

Başvuru niteliklerini sağlayan adaylar başvurularını, 08/02/2021-12/02/2021 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr, esube.iskur.gov.tr, Alo 170 ve e- Devlet üzerinden online olarak başvuru yapabilecektir.

Sürekli işçi alım ilanına dair tüm ilan ve duyurular Üniversitemiz web sayfasından http://www.bingol.edu.tr/tr yapılacaktır. Yapılacak tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İŞ KOLUUNVANCİNSİYETSAYIÇALIŞTIRILACAK BİRİMSÖZLEŞME TÜRÜYÖNTEMÖzel Şartlar
Güvenlik GörevlisiSürekli İşçiErkek7Üniversiteye Bağlı Tüm İş YerleriBelirsiz SüreliKura ve Sözlü Sınav1-En az ortaöğretim (lise ve dengi) en fazla Önlisans mezunu olmak.
2- 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle özel güvenlik eğitim sertifikasının dolmasına en az 1 (bir) yıl kalmış olmak.
3-18 yaşını tamamlamış olmak, 31 yaşından gün almamış olmak.
4-Üniversitemizin tüm birimlerinin iç ve dış mekânlarında vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.(Başvuru yapan tüm adaylar Üniversitenin tüm işyerlerinde vardiyalı ve dönüşümlü çalışma düzenini peşinen kabul etmiş sayılır) 5-Belgelendirmek şartıyla ilan başlama tarihi itibari ile Bingöl ilinde ikamet ediyor olmak.
6-İlana başvuran adayların en az 170 cm boyunda olması gerekmektedir. (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların, aile hekimliği veya ilgili sağlık kuruluşlarından istenilen boy ölçülerine sahip olduklarını dair belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
7- Silahlı “Özel Güvenlik Kimlik Kartına” sahip olmak,
8- Göreve başlamaya hak kazanan personelin güvenlik görevini yapmaya engel olacak vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir. 9- Askerliğini yapmış olmak, Muaf veya Tecilli Olmak.
Güvenlik GörevlisiSürekli İşçiKadın2Üniversiteye Bağlı Tüm İş YerleriBelirsiz SüreliKura ve Sözlü Sınav1-En az ortaöğretim (lise ve dengi) en fazla Önlisans mezunu olmak.
2- 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle özel güvenlik eğitim sertifikasının dolmasına en az 1 (bir) yıl kalmış olmak.
3-18 yaşını tamamlamış olmak, 31 yaşından gün almamış olmak.
4-Üniversitemizin tüm birimlerinin iç ve dış mekânlarında vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.(Başvuru yapan tüm adaylar Üniversitenin tüm işyerlerinde vardiyalı ve dönüşümlü çalışma düzenini peşinen kabul etmiş sayılır) 5-Belgelendirmek şartıyla ilan başlama tarihi itibari ile Bingöl ilinde ikamet ediyor olmak.
6-İlana başvuran adayların en az 165 cm boyunda olması gerekmektedir. (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların, aile hekimliği veya ilgili sağlık kuruluşlarından istenilen boy ölçülerine sahip olduklarını dair belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
7- Silahlı/Silahsız “Özel Güvenlik Kimlik Kartına” sahip olmak,
8- Göreve başlamaya hak kazanan personelin güvenlik görevini yapmaya engel
olacak vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir.

BAŞVURU/KURA /SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE BAŞVURU YERİ

Duyuru Başlama Tarihi: 08.02.2021
Son Başvuru Tarihi: 12.02.2021
İlk Başvuru Yeri ve Şekli: Başvurular www.iskur.gov.tr, esube.iskur.gov.tr, Alo 170 ve e-Devlet üzerinden online olarak yapılacaktır. (Not: Üniversitemize şahsen veya posta ile yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.)
Başvuran Adayların İsim Listesinin İlanı: 17.02.2021
Noter Kura Tarihi: 18.02.2021
Noter Kurası Sonucu Sınava Girmeye Hak Kazanan Asıl ve Yedek Adayların İsim Listesinin Yayımlanması: 19.02.2021
Asıl ve Yedek Adayların Belge Teslimi /Yeri: Kura sonucu asil ve yedek aday listelerinde isimleri yazılı adaylar 19.02.2021-24.02.2021 tarihleri arasında Bingöl Üniversitesine şahsen belge teslimi yapacak olup, şahsen teslim edilmeyen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Belge Teslimi Yapılacak Yer: Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı / Selahaddin-i
Eyyubi Mah. Üniversite Cad. No: 1 Merkez/Bingöl
Belge Teslimi Sonrası Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların Kesin Listesi: 26.02.2021
Sözlü Sınav Tarihi ve YeriAsil olarak belirlenen adaylar 01.03.2021 tarihinde sözlü sınava tabi tutulacaktır. Bu tarihte sözlü sınava katılmayan asil adaylar sözlü sınav hakkını kaybetmiş olur. 02.03.2021 tarihinde ise sınava girmeyen asil aday sayısı kadar yedek aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.
Sınav Yeri: Bingöl Üniversitesi Merkez Kampüsü
Sonuç Açıklama Tarihi: 04.03.2021
Sınav Sonucuna İtiraz Tarihi: 04.03.2021-05.03.2021
Sınav Sonucu Kazanan Adayların Belge Teslim Tarihi: 04.03.2021-09.03.2021
Sonuçların ve Duyuruların Yapılacağı İnternet Adresi:http://www.bingol.edu.tr/tr

GENEL ŞARTLAR:
1.  2527  sayılı  Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye’de  Meslek  ve  Sanatlarını  Serbestçe  Yapabilmelerine,  Kamu,  Özel  Kuruluş  veya  İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Erkek Adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak,
3. 18 yaşını tamamlamış olmak,
4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,
6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
8. Kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili mevzuat uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
9.  Alınacak  işçilerin  deneme  süresi  2  (iki)  ay  olup,  deneme  süresi  içinde  başarısız  olanların  iş  akdi  bildirim  süreleri  beklenmeksizin  tazminatsız feshedilecektir,
10. Öncelikli sayılan adayların anılan yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmaları gerekmektedir.
11. Adaylar vardiyalı çalışma düzenini peşinen kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekir.
12. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.
NOT:  İlanımızın  detaylı  ve  tam  haline  http://www.bingol.edu.tr/tr,  https://www.iskur.gov.tr/  ve  https://ailevecalisma.gov.tr/  web  adreslerinde ulaşılabilmektedir.  

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok