Reklam Alanı
Reklam Alanı
Diğer Personel Alımları 226 0

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Personel Alıyor

Paylaş:

✔ Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Personel Alıyor

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 
  • İlan Numarası: DPB841530
  • Şehir: İSTANBUL
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 22.03.2021
  • Son başvuru Tarihi: 21.04.2021
  • Eleman Sayısı: 2
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz  Bilgi  İşlem  ve  Yayım  Daire  Başkanlığı’nda  istihdam  edilmek  üzere,  375 sayılı  Kanun  Hükmünde Kararnamenin Ek  6.  maddesi  ile  bu  maddeye  dayanılarak  31.12.2008 tarih  ve  27097  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  “Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarının  Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i ile  YDS  veya  denkliği  kabul  edilen  Yabancı  Dil  Sınav  puanının  %30  u  alınarak  oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)

Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana doğru  yapılacak  olup,  ilan  edilen  bilişim  personeli  sayısının  10  (on)  katı  kadar  aday  sınava çağrılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b)   Fakültelerin   dört   yıllık   bilgisayar   mühendisliği,   yazılım   mühendisliği,   elektrik mühendisliği,   elektronik   mühendisliği,   elektrik   ve   elektronik   mühendisliği   ve   endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden,  fen-edebiyat,  eğitim  ve  eğitim  bilimleri  fakültelerinin,  bilgisayar  ve  teknoloji üzerine  eğitim  veren  bölümleri  ile  istatistik,  matematik  ve  fizik  bölümlerinden  ya  da  bunlara denkliği  Yükseköğretim  Kurulunca  kabul  edilmiş  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarından mezun olmak,

d)  Yazılım,  yazılım  tasarımı  ve  geliştirilmesi  ile  bu  sürecin  yönetimi  konusunda  veya büyük   ölçekli   ağ   sistemlerinin   kurulumu   ve   yönetimi   konusunda   ücret   tavanı   iki   katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

e)  Pozisyonları  aşağıdaki  özel  şartlarda  belirtilen  mesleki  tecrübeye  sahip  olduğunu belgelendirmek, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi  kadrolu  veya  Kanunun  4  üncü  maddesinin  (B)  bendi  ile  399  sayılı  Kanun  Hükmünde Kararnameye   tabi   sözleşmeli   statüdeki   hizmetler   ile   aynı   özel   kesimde   sosyal   güvenlik kurumlarına  prim  ödenmek  suretiyle  işçi  statüsünde  bilişim  personeli  olarak  geçtiği  belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

f) Bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya 1 yıl süre ile ertelemiş olmak.

h) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

B-ÖZEL ŞARTLAR

İlan  edilen  pozisyonlara  başvurularda  adayın  hangi  unvana  başvurduğunu  beyan  etmesi gerekmektedir.

WEB    UYGULAMALARI    YAZILIM    GELİŞTİRME    KIDEMLİ    UZMANI    İÇİN ARANAN NİTELİKLER:

– Nesne yönelimli PHP vb. programlama konusunda en az 5 yıl deneyim sahibi,

–  Kurumsal  web  tabanlı  uygulama  ve  web  sitesi  geliştirme  konularında  en  az  5  yıl deneyim sahibi,

– Laravel Framework, Symfony Framework vb. ile yazılım geliştirme konusunda deneyim sahibi,

– MySQL veri tabanı yönetim sistemi konusunda deneyim sahibi,
– React /Angular / VueJS vb. konusunda deneyim sahibi,

– Web Servisleri konusunda deneyim sahibi (SOAP, REST),

– Versiyon kontrol sistemi kullanımında deneyim sahibi (Git vb.),

– HTML, CSS, jQuery, Ajax, Bootstrap vb. konularında bilgi sahibi,

– Tercihen CMS, MongoDB, CI/CD, Linux ve Apache konularında tecrübeli

WEB    UYGULAMALARI    YAZILIM    GELİŞTİRME    UZMANI    İÇİN    ARANAN NİTELİKLER:

– Nesne yönelimli PHP vb. programlama konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi,

–  Kurumsal  web  tabanlı  uygulama  ve  web  sitesi  geliştirme  konularında  en  az  3  yıl deneyim sahibi,

– Laravel Framework, Symfony Framework vb. ile yazılım geliştirme konusunda deneyim sahibi,

– MySQL veri tabanı yönetim sistemi konusunda deneyim sahibi,
– Angular / VueJS vb. konusunda deneyim sahibi,

– Web Servisleri konusunda deneyim sahibi (SOAP, REST),

– Versiyon kontrol sistemi kullanımında deneyim sahibi (Git vb.),

– HTML, CSS, jQuery, Ajax, Bootstrap vb. konularında bilgi sahibi,

– Tercihen CMS, MongoDB, PHPUnit konularında bilgi sahibi,

– NET Framework hakkında bilgi sahibi

– Tercihen C# ile uygulama geliştirmiş

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ.

Posta Yoluyla veya elden Başvuru:

Başvurular,  22/03/2021  ile  21/04/2021  tarihleri  tarihleri  arasında  “Sözleşmeli  Bilişim Personeli  Başvuru  Formu”  doldurarak,  fotoğraf  yapıştırılmak  ve  imzalanmak  suretiyle  aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 21/04/2021 tarihi mesai bitimine kadar Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire  Başkanlığı  BEBEK  İSTANBUL  adresine  elden  teslim  etmek  veya  son  başvuru  tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (ilan başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).

İSTENİLEN BELGELER

1) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş,

2) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.),

3) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,

4)   Mesleki   tecrübeyi   gösterir   belge.   (Mesleki   tecrübenin   bilişim   personeli   olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma sürelerini gösterir belge, kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge  veya  istenilen  tecrübeyi  ispatlayacak  işveren  veya  yönetici  tarafından  onaylanmış  özet belge.) Mesleki deneyime sayılacak yıllar ilgili alandaki lisans mezuniyet tarihi sonrasını kapsar.

5)   KPSS   Sonuç   Belgesi   (Belge   ibraz   etmeyenlerin   KPSSP3   puanı   70   olarak değerlendirilecektir.)

6)   İngilizce   bildiğini   belgelemek.   (Kamu   Personeli   Yabancı   Dil   Seviye   Tespit Sınavından) (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az “D” almış olmak.  Ancak yurt  içi  veya yurt  dışında  İngilizce  dili  ile  öğretim  yapan  üniversitelerden  lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan  yabancı  ülkelerde  İngilizce  dilinde  yüksek  lisans  veya  doktora  yapanlar,  İngilizce  dilinde TOEFL sınavında en az 173 -veya İELTS sınavında 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri “D” olarak kabul edilir. Yabancı dil sınav sonuçları “5” yıl süre ile geçerlidir.

İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS  dengi  puanı  gösterir  belge,  (Sınava  çağırılacak  adayların  belirlenmesinde  KPSS  puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge  ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)

7) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir)

8) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuruların  incelenmesi  sonucunda  genel  ve  özel  şartları  sağlayan  adaylardan,  KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak  dikkate  alınır.)  ile  yabancı  dil  puanının  yüzde  otuzunun  toplamı  esas  alınarak  yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlayarak en fazla 20 aday sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Sözlü sınava girmeye hak  kazanan adayların  listesi, sınav tarih ve saatleri www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı    sınav,    04/05/2021    tarihinde    saat    10:30-14:30    saatleri    arasında    Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacaktır.
Sözlü    sınava    girmeye    hak    kazanan    adayların    listesi,    sınav    tarih    ve    saatleri www.boun.edu.tr adresinde 07/05/2021 tarihinde ilan edilecektir.

Sözlü sınav 17/05/2021 tarihinde saat 10:00’da Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacaktır.

SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asıl ve   yedek   olarak   kazanan   adaylar   21/05/2021   tarihinde   www.boun.edu.tr   adresinde   ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

SINAV KONULARI

Yazılı sınav soruları aşağıda belirtilen konulardan olacaktır.

1- Proje Yönetimi,
2- Programlama Dilleri,
3- Sistem yöneticiliği 
4- Bilgisayar Ağları,
5- Bilgi Güvenliği

Sözlü  sınav  konuları,  pozisyonlara  uygun  olarak  “B.  ÖZEL  ŞARTLAR”  maddesinde belirtilen konulardır.

DEĞERLENDİRME

Sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sözlü  sınavda  başarılı  olmak  için  100  tam  puan  üzerinden  en  az  70  tam  puan  alınması zorunludur.

Yazılı ve sözlü sınavlar sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai  başarı  dereceleri  tespit  edilecektir.  Adaylar  nihai  başarı  derecelerine  göre  sıralamaya  tabi tutulacak  ve  kontenjan  sayısı  kadar  adayla  sözleşme  yapılacaktır.  Gerçeğe  aykırı  beyanda bulunanlar  ile  sınava  girme  şartlarını  taşımadıkları  halde  sınava  girip  başarılı  olan  adaylarla sözleşme    yapılmayacaktır.    

Gerçeğe    aykırı    beyanda    bulunanlar    hakkında    hukuki    işlem yapılacaktır.

ÜCRETLER ve POZİSYONLAR

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B)  bendine  göre  istihdam  edilenler  için  sözleşme  ücret  tavanının  ÖZEL  ŞARTLAR  başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.

Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödemeye yetkilidir.

UnvanAylık Brüt Sözleşme Ücreti (TL)Minimum Tecrübeİlgili Madde
Web Uygulamaları Yazılım Geliştirme Kıdemli Uzmanı
1 Kişi
18.000’e kadar5b,c
Web Uygulamaları Yazılım Geliştirme Uzmanı
1 Kişi
14.000’e kadar3b,c

ÖNEMLİ TARİHLER

İlan Tarihi : 22 Mart 2021
Son Başvuru Tarihi : 21 Nisan 2021 S
Sınava Girmeye Hak Kazananlarının Açıklanması : 27 Nisan 2021
Yazılı Sınav Tarihi : 4 Mayıs 2021
Yazılı Sınav Açıklanma Tarihi : 7 Mayıs 2021
Sözlü Sınav Tarihi : 17 Mayıs 2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 21 Mayıs 2021
Yedeklerin alınması son tarih : 17 Haziran 2021

DİĞER HUSUSLAR

Başvuru sırasına göre 2 (iki) aday asıl, 2 (iki) aday da yedek olarak belirlenecektir. Yedek sırası gelen adaylar 17 Haziran 2021 tarihine kadar çağrılacaktır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir