Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Alıyor

✔ Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Alıyor

  • İlan No: DPB841395
  • Şehir: İSTANBUL
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 02.01.2021
  • Eleman Sayısı: 15
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Zabıta Memuru

ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı  bünyesinde 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununa tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği hükümlerine  göre  aşağıda unvanı,  sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Kadro UnvanıNiteliğiKPSS
PuanTürü
KPSS
Taban Puanı
Zabıta Memuru
(7 kişi)
Büro Yönetimi, Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler, İşletme, Kamu Güvenlik ve Asayişinin Sağlanması, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Çevre Koruma ve Kontrol, Çevre Temizliği ve Denetimi, İnşaat Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Gıda Teknolojisi, Harita ve Kadastro, Yapı Denetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak, En az B
sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
KPSSP9370
Zabıta Memuru
(8 kişi)
Yerel Yönetimler, İşletme/İşletmecilik, Yönetim ve Organizasyon, Kamu Yönetimi, İktisat, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak, En az B sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.
KPSSP370
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin  yukarıda    belirtilen    boş    zabıta    memuru    kadroları    için    yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet  Memurları  Kanununun  48.  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen  aşağıdaki  genel  şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen unvanlar için mezun  olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2020-KPSSP93 ve Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme  Sınavından  (KPSS)  alım  yapılacak  unvanların  karşısında  belirtilen  puan  türlerinden,
belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657  sayılı  Kanunun  48  inci  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen  şartların  yanı  sıra Belediye  Zabıta  Yönetmeliğinin  13/A  maddesinde  yer  alan  özel  şartlara  göre  zabıta  memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak  kaydıyla  erkeklerde  en  az  1.67  metre,  kadınlarda  en  az  1.60  metre  boyunda  olmak  1 metreden  fazla  olan  kısmı  ile  kilosu  arasında  (+,-) 10  kg.dan  fazla  fark  olmamak.  Boy ve  kilo tespitleri belediyemizce başvuru esnasında yapılacaktır.

d) Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;
1. Başvuru     Formu     Kurumumuzdan     veya     Belediyemizin     internet     sayfasından (http://www.buyukcekmece.bel.tr) temin edeceklerdir.

2. Nüfus   cüzdanı   veya   kimlik   kartının   aslı   veya   kurumumuzca   onaylanmak   üzere fotokopisi

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4. Yabancı  Okul  Mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

5. KPSS  sonuç  belgesinin  ÖSYM  web  sitesinden  alınan  doğrulama  kodlu  bilgisayar çıktısı

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı

7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

9. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

• Yukarıda  sayılan  başvuru  belgelerini  08.02.2021–10.02.2021  tarihleri  arasında  saat 16:00’a  kadar  (mesai  günlerinde  saat  10:00-16:00  arasında)  Fatih  Mah.  Şehremini  Cad.  No: 1 Büyükçekmece      Belediyesi      Hizmet      Binası      Büyükçekmece/İSTANBUL      adresindeki Büyükçekmece  Belediye  Başkanlığı  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Müdürlüğüne  elden  teslim etmeleri gerekmektedir.

• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

• Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.

b) Sınava  çağrılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  diğer  adaylar  da  sınava çağrılacaktır.

c) Sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar  ve  KPSS  puanları  ile  sınav  yeri  ve  zamanı başvuruların   değerlendirilmesini   müteakip   Belediyemizin   (http://www.buyukcekmece.bel.tr) resmi internet sayfasından ilan edilecektir.

d) Başvuruları   kabul   edilip   sınava   çağrılan   adaylara   Belediyemizce   düzenlenen   ve adayların   kimlik   bilgileri   ile   sınav   yeri   ve   tarihinin   bulunduğu   ‘’Sınav   Giriş   Belgesi’’ düzenlenecektir.   Sınava   girmeye   hak   kazanan   adaylar   sınav   giriş   belgelerine   15.02.2020 tarihinden  itibaren  Belediyemizin  (http://www.buyukcekmece.bel.tr)  resmi  internet  sayfasından erişebileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

e) Sınava     katılma     hakkı     elde     edemeyen     adaylara     herhangi     bir     bildirimde bulunulmayacaktır.

f) Sınav giriş belgeleri  sınava girmeye hak  kazanan  adaylara başvuru  formunun iletişim bilgileri  bölümünde  belirtmiş  olduğu  adrese  gönderilecektir.  Başvuru  formunda  belirtilmiş  olan adres   tebligat   adresi   olarak   kabul   edilecek   olup,   hatalı   adres   bildirimleri   başvuranın sorumluluğundadır.

g) Hatalı   adres   bildirimi   sebebiyle   postada   oluşabilecek   gecikmeler   veya   postanın ulaşmamasından Büyükçekmece Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta  Memuru  alımı  için  sözlü  ve  uygulamalı  sınav  yapılacak  olup;  sözlü  sınav  ve uygulamalı   sınav   18.02.2021–19.02.2021   günleri   arasında   Saat   09:00   da   başlamak   üzere, Büyükçekmece    Belediyesi    Atatürk    Spor    Kompleksi    19    Mayıs    Mah. Gölboyu    Cd. Büyükçekmece/İSTANBUL   adresinde   yapılacaktır.   Sözlü   ve   uygulamalı   sınav   aynı   gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Belediye,  başvurulardan  KPSS  başarı  puanlarına  göre  sıralayarak  en  yüksek  puanlı adaydan  başlamak  üzere  atama  yapılacak  boş  kadro  sayısının  beş  katı oranında  adayı  sınava çağıracaktır.

Sınav Konuları:

a) Sözlü sınav;
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konularını kapsar.

b) Uygulamalı  sınav;  kadro  unvanına  ilişkin  mesleki  bilgi  ve  yeteneğin  ölçülmesi  ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7- SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

a) Sözlü  sınav,  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası,  Atatürk  İlkeleri  ve  İnkılap  Tarihi,  657 sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu,  Mahalli  İdareler  ile  ilgili  Temel  Mevzuat  konularında  25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.

b) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

c) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile  KPSS  puanının  aritmetik  ortalaması  alınmak  suretiyle  belirlenecek  ve  Belediyenin  internet adresinde ilan edilecektir.

d) Adayların  atanmaya  esas  başarı  puanlarının  aynı  olması  halinde  KPSS  puanı  yüksek olana öncelik tanınır.

e) En  yüksek  başarı  puanından  başlamak  üzere  atama  yapılacak  kadro  sayısı  kadar  asıl aday  ve  asıl  aday  sayısı  kadar  da  yedek  aday  belirlenecektir.  Asıl  ve  yedek  aday  listeleri Belediyenin   internet   adresinde   ilan   edilecek   ve   listede   yer   alanlara   ayrıca   yazılı   tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği  sakladığı  tespit  edilenlerin  sınavları  geçersiz sayılır ve bunların  atamaları  yapılmaz.  Bu gibi  durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilir.  Bu  kişiler hiçbir   hak   talep   edemezler   ve   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   suç   duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün  içinde  yazılı  olarak  itiraz  edilebilir.  

İtirazlar,  sınav  kurulu  tarafından  yedi  gün  içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok