Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 220 0

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nce 40 Öğretmen Alımı Yapılacak….

Paylaş:

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nce 40 Öğretmen Alımı Yapılacak….

İlan Bilgileri
  • İlan No: DPB841386
  • Şehir: ANKARA
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 31.12.2020
  • Eleman Sayısı: 40
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Öğretmen
  • Başvuru Süresi: Başvurular  18.01.2021-  29.01.2021  tarihleri  arasında yapılacak

ÖĞRETMEN ALIM İLANI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarına sözlü sınav ile 9’uncu dereceli kadrolara, 35’i Erkek (Erkek hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza  infaz  kurumları  için),  5’i  Kadın  (Kadın  hükümlü  ve tutukluların  bulunduğu  ceza  infaz kurumları için) olmak üzere toplam 40 kadrolu öğretmen alımı yapılacaktır.

1) BAŞVURU YERİ VE TARİHLERİ:
Başvurular  18.01.2021-  29.01.2021 tarihleri arasında  https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılarak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak bizzat gerçekleştireceklerdir.  

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların  öğrenim  durumları Yükseköğretim  Bilgi Sistemi  web  servisleri  aracılığı  ile 2020 KPSSP3 puanı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri aracılığı  ile  alınacaktır.  

Başvuru  aşamasında Yükseköğretim Bilgi  Sisteminde  yer  alan  öğrenim bilgileri  dikkate  alınacağından,  e-Devlet  üzerinde  mezuniyet  bilgileri  bulunmayan  adayların başvuru  sırasında  mağduriyet  yaşamamaları için  e-Devlet  üzerinde  yer  almayan  mezuniyet bilgilerini  mezun  oldukları  üniversitelerden  güncelleştirmeleri  gerekmektedir.  

İlanda  belirtilen KPSSP3  puan türü dışında farklı bir puan türünden  başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

Ön  inceleme aşamasında e-Devlet  üzerinde yer alan bilgiler dikkate  alınacak  olup yalnızca askerlik durum belgesi, askerlikten  muaf  olan adaylar için ayrıca  muaf  olduklarını gösterir sağlık kurulu  raporu,  diploma, transkript ve sertifika  bilgileri  sisteme  yüklenilecektir. Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Başvuru işleminin nasıl yapılacağına dair hazırlanan “e-Başvuru     Kılavuzu” cte.adalet.gov.tr adresinde yayımlanacak olan ilan ekinde  yer almaktadır.  Başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra  “Başvurularım” ekranından başvurularının  tamamlanıp  tamamlanmadığını  kontrol  etmeleri  gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru   Tamamlandı”  ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir. Yaşanacak mağduriyetlerden ötürü hak kaybı  yaşayan adayların  talepleri  dikkate alınmayacaktır. Adaylar başvurularını iptal etmek istediği takdirde, e-Devlet üzerinden başvurularını başvuru süresi içerisinde iptal edebileceklerdir.

2) BAŞVURU ŞARTLARI:

a) Adaylarda aranacak şartlar;
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
-Türk Vatandaşı olmak,
-Türk  Ceza  Kanununun 53  üncü  maddesinde belirtilen  süreler  geçmiş  olsa  bile;  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye kullanma, hileli  iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
-Erkek  adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına  gelmemiş  bulunmak,
askerlik  çağına  gelmiş ise muvazzaf askerlik  hizmetini  yapmış  yahut  ertelenmiş  veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
–  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu  raporu   ile   belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı   olan adaylardan istenecektir.)
-Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık  karşılığı  okutacakları  derslere ilişkin ilan tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim   fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği   sertifikası veya pedagoji formasyon belgesi bulunmak veya alanı   ile   ilgili ortaöğretim tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,

b) Başvuru esnasında e-Devlet üzerine sisteme yüklenilecek belgeler;
-Diploma,
-Transkript,
-Sertifika   (Pedagojik Formasyon Belgesi, tezsiz yüksek lisans, sınıf öğretmenliği sertifikası),
– Askerlik durum belgesi, (askerlikten muaf olanlar için buna ilişkin sağlık kurulu raporu)

3) SÖZLÜ SINAV:

-Sözlü  sınav,  2020  KPSS  LİSANS  sınavına  katılıp  KPSSP3  puan  türü  esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen (35 erkek) kadro sayısının 3 katı (105), (5 kadın) kadro  sayısının 3 katı (15) öğretmen adayı çağrılacaktır. Sözlü  sınava  katılmaya hak kazanan adayların sınava gelirken  Türkiye  Cumhuriyeti  Vatandaşlık numarası bulunan resimli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Sözlü sınav;

1) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,
3) Genel kültür 20,
4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.
İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
Sözlü  sınava girecek adayların  isimleri,  sınav  yerleri  ile  sözlü  sınav  tarihleri  Ceza  ve Tevkifevleri  Genel Müdürlüğü    internet    sitesinden (www.cte.adalet.gov.tr) bilahare ilân edilecektir.

4) NİHAİ BAŞARI LİSTESİ:

Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenerek sınavın  bitiminden  sonra  www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

İletişim: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu Telefon: 0312 507 04 00
Duyurulur.                                                                                               


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir