Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 212 0

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne 160 Personel Alınacak….

Paylaş:

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne 160 Personel Alınacak….

İlan Bilgileri

  • İlan No: DPB841384
  • Şehir: ANKARA
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 30.12.2020
  • Eleman Sayısı: 158
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Ceza infaz kurumu katibi
  • Başvuru Süresi: Başvurular 18.01.2021 Pazartesi günü başlayıp, 05.02.2021 Cuma günü mesai saati bitiminde (16:00) sona erecektir.

CEZA İNFAZ KURUMU KATİBİ ALIM İLANI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (A) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114’üncü maddesi, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü  Hakkında Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesinin  11’inci  maddesi, Adalet Bakanlığı  Memur  Sınav,  Atama ve Nakil  Yönetmeliği hükümlerine göre;  20  Şubat  2020  tarihli ve 2020/60  sayılı  Cumhurbaşkanlığı kararı ekinde  değişiklik  yapan  24.03.2020  tarihli ve 2020/104  sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ekinde verilen atama izni uyarınca 9, 10, 11 ve 12’nci dereceli kadrolara, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için 160 kadrolu ceza infaz kurumu kâtibi alımı yapılacaktır.

2) Sınavlar, planlanan personel sayısı dikkate alınarak Ek-2’de gösterilen 12 ayrı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca (sınav  merkezi)  yapılacaktır.  Sınava  girecek  adayların  Ek-1  başvuru  formunu  doldururken  sınava  başvuracağı  adli  yargı  ilk  derece  mahkemesi  adalet komisyonu başkanlığını (sınav merkezi) gösterir kısmı doldurması ve atanmak istediği ceza infaz kurumunun bağlı olduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığını belirtmesi gerekmektedir.

3)  Bu  kadrolara  yapılacak  atamalar  için  merkezi  sınava  (KPSS  2020)  girip  en  az  70  ve  üzeri  puan  alan  adayların  arasından  en  yüksek  puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının yirmi (20) katı uygulamalı sınava çağrılacaktır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç (3) katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır.

4) Başvurularda, lisans mezunları için 2020 KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.

5) Ceza İnfaz Kurumu Katibi Kadrolarına Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar;

I. Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c)  Askerlikle  ilişiği  bulunmamak  veya  askerlik  çağına  gelmemiş  bulunmak  veya  askerlik  çağına  gelmiş  ise  muvazzaf  askerlik  hizmetini  yapmış
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
e)  Adalet  Bakanlığı  Memur,  Sınav-Atama  ve  Nakil  Yönetmeliğinin  6-18/c  maddesinde  bulunan  şartları  taşıdığını  Sağlık  Bakanlığına  bağlı  tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 05.02.2020 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;
Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (ceza infaz kurumu kâtibi) 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
ğ) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

II. Özel şartlar:

A- Ceza infaz kurumu kâtipliği kadrolarına başvurabilmek için;

a) Fakülte veya  yüksekokulların  bilgisayar bölümü,  adalet  meslek  yüksekokulu  veya  meslek  yüksekokullarının adalet,  adalet  ön  lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile  diğer  lise  ve  dengi  okulların  bilgisayar  veya  bilişim  teknolojileri  alanlarından  mezun  olmak,  (Bu  maddede  sayılan  öğretim  kurumlarından  mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c) Uygulamalı  sınavdan  en  az bir hafta  önce Bakanlık internet  sitesinde ilan  edilecek  yazılı  metinler arasından,  sınav sırasında her bir grup  için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,

6. Başvuru tarihi:

Başvurular 18.01.2021 Pazartesi günü başlayıp, 05.02.2021 Cuma günü mesai saati bitiminde (16:00) sona erecektir.

7. Başvuru yeri ve şekli:

Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 (İnternet sitemizde yer almaktadır.) başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da komisyon başkanlığınca  onaylı  örneği  ile  birlikte  en  son  başvuru  günü  mesai  bitimine  kadar  sınavı  yapacak  adalet  komisyonu  başkanlığına  (sınav  merkezi)  veya herhangi bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuracaklardır. Ayrıca herhangi bir nedenle askerlikten muaf olan adayların muafiyetlerine ilişkin sağlık raporu veya bedelli askerlik belgesini başvuru formlarına eklemeleri gerekmektedir.

Adli  yargı  ilk  derece  mahkemesi  adalet  komisyonu  başkanlıkları  dışında  herhangi  bir  mercie  yapılan  başvuru  kabul  edilmeyecektir.  Yine  adalet komisyonu başkanlıklarına posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuruyu alan adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından UYAP üzerinden sınav ortak rolünden sınavı yapacak adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun(sınav merkezi) tanımladığı sınav numarası seçilerek başvuru kaydedilecektir. Daha sonra başvurulara ilişkin evrak; masrafı  ilgilisinden  alınmak suretiyle aynı  gün  acele posta servisi  (APS) ile ilgili adli yargı  ilk derece  mahkemesi  adalet  komisyonu başkanlığına (sınav merkezine) ivedi gönderilecektir.

Adaylar  sadece  bir  adli  yargı  ilk  derece  mahkemesi  adalet  komisyonu  başkanlığının  yapacağı  sınava  başvurabileceklerdir.  Aynı  ya  da  farklı komisyona  başvurulması  durumunda  yapılan  tüm  başvurular  geçersiz  sayılacak,  bu  şekilde  sınava  girenler  kazanmış  olsalar  dahi  yerleştirme  işlemleri yapılmayacaktır.
Adaylar, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

8. Sınav yeri:

EK-2 listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.(Sınav merkezleridir.)

9. Sınava alınacak aday sayısı ve ilanı:

Uygulama sınavına katılacak ceza infaz kurumu kâtibi adaylarının sözlü sınavdan önce 12.02.2021 tarihinde ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet  Komisyonu  Başkanlıkları  ve  varsa  ilgili  sınav  komisyonunun  bağlı  olduğu  Cumhuriyet  başsavcılığı  resmi  internet  sitelerinde  ilan  edilecek  olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

10. Ceza infaz kurumu kâtipliği uygulama sınav tarihi:

22.02.2021  tarihinde  adayların  daktilo  veya  bilgisayar  ile  vuruş  hesabı  yapılmadan  üç  dakikada  yanlışsız  olarak  en  az  doksan  kelime  yazıp yazmadıklarının  tespiti  için  uygulama  sınavı  yapılacaktır.  Belirtilen  günde  uygulama  sınavının  bitirilememesi  halinde  takip  eden  günlerde  sınava  devam edilecektir. Ceza İnfaz Kurumu Kâtipliği uygulama sınavında kullanılacak sınav metinleri uygulama sınavından en az bir hafta önce Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilân edilecektir.

11. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması:

Ceza infaz  kurumu  kâtibi  adaylarından,  sözlü  sınava girmeye hak kazananların  isimleri  26.03.2021  tarihinde ilan  edilmesi  gerekmekte olup,  ilan edilen  adayların  güvenlik soruşturması  ve arşiv araştırması  formunu (EK-3) (İnternet  sitemizde yer almaktadır.) doldurarak (2 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.

12. Sözlü sınav tarihi:

Ceza infaz kurumu katipliği sözlü sınavı 31.03.2021 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilecektir.

13. Sınav şekli:

Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

14. Sözlü sınav konuları:

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.

15. Nihai Başarı Listesi:

Nihai  başarı  listesi  adayların  merkezi  ve sözlü  sınavda aldıkları puanların  aritmetik ortalamasına göre en  yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Ceza infaz kurumu  kâtipliği kadrolarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır. Diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanır.

16. İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.

17. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre aynı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu için belirlenen yedek adaylardan yerleştirme işlemi ilgili sınav merkezi tarafından yapılacaktır.

18. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Duyurulur..


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir