Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 348 0

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 İtfaiye Eri Alacak…

Paylaş:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 İtfaiye Eri Alacak…

İlan Bilgileri

 • İlan No: DPB841409
 • Şehir: DİYARBAKIR
 • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
 • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 14.01.2021
 • Son başvuru Tarihi: 19.02.2021
 • Eleman Sayısı: 75
 • Aranılan Nitelik ve Unvan: İtfaiye eri,

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Diyarbakır  Büyükşehir  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanununa  tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  İtfaiye  Yönetmeliği  hükümlerine  göre aşağıda  unvanı,  sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer şartları  taşımak  kaydıyla,  belirtilen  boş  kadrolara  açıktan  atama  yoluyla  75  adet  itfaiye  eri alınacaktır.

Sıra NoKadro UnvanıHizmet SınıfıKadro DerecesiKadro AdediNiteliğiCinsiyetiKPSS
Puan Türü
KPSS
Puanı
1İtfaiye EriGİH1075İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programlarının birinden mezun olmak. En az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak.
Kadın / ErkekP93En az 60
puan

BAŞVURU    GENEL    VE    ÖZEL    ŞARTLARI:

Diyarbakır    Büyükşehir    Belediye Başkanlığında münhal bulunan İtfaiye Eri kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1)  BAŞVURU  GENEL  ŞARTLARI:  

İlan  edilen  İtfaiye  Eri  kadrolarına  atanmak  için başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinin  birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
 • İlan  edilen  İtfaiye  Eri  kadro  unvanı  için  son  olarak  mezun  olunan  okul  itibariyle öğrenim  şartlarını  taşımak  ve  bu  öğrenimle  ilgili  olarak  2020  KPSS  (B)  grubu  sınavına  girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.
 • Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı  ile  kilosu  arasında  (±)  10  kilogramdan  fazla  fark  olmaması.  (Boy  ve  kilo  tespitleri Kurumumuzca yapılacaktır.)
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 •  Sağlık  açısından  kapalı  mekan,  dar  alan  ve  yükseklik  gibi  fobisi  olmamak  kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.diyarbakir.bel.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda  başvuru  yaparak  başvuru  formunu  imzalamak  üzere  indirecek  ve  aşağıdaki  belgeleri ekleyeceklerdir.

 • Nüfus   cüzdanı   veya   kimlik   kartının   aslı   veya   Kurumumuzca   onaylanmak   üzere fotokopisi,
 • Diploma  veya  Mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (aslı  ibraz  edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) (1 adet)
 • 2020  KPSS  Sonuç  Belgesinin  ÖSYM  sitesinden  alınan  doğrulama  kodlu  bilgisayar çıktısı (1 adet)
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair (erkek adaylar için) beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Sürücü  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) (1 adet)
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

 • Başvurular  15/02/2021  tarihinden  19/02/2021  tarihi  mesai  bitimine  kadar  (belirtilen tarihlerdeki  mesai  saatlerinde)  imzalı  Başvuru  Formu  ve  istenilen  diğer  belgeler  ile  birlikte, Belediyemiz  sağlık  personeli  gözetiminde  boy  ve  kilo  ölçümünü  yapmak  üzere  Elazığ  Yolu Yenişehir   Mahallesi   Yenişehir/Diyarbakır   adresinde   bulunan   Ali   Emiri   Toplantı   Salonuna (Diyarbakır  Büyükşehir  Belediyesi  Ana  Hizmet  Binasının  Arkası)  şahsen  müracaat  ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
 • Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular, Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

1- T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,

2-  Sınava  çağrılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan diğer  adaylar  da  sınava çağrılacaktır,

3- Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir,

4- Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

5- Sözlü ve Uygulamalı Sınava girmeye hak kazanan adayların, KPSS puanları ile hangi tarihte sözlü ve uygulamalı sınava gireceği 02/03/2021 tarihinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı  genel  ağ  sayfasında  https://www.diyarbakir.bel.tr/  ilan  edilecek  olup,  ayrıca  Sınav Giriş   Belgeleri   sınava   girmeye   hak   kazanan   adaylara   başvuru   formunun   iletişim   bilgileri bölümünde  belirtilmiş  olduğu  adrese  gönderilecektir.  Başvuru  formunda  belirtilmiş  olan  adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. 

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sözlü ve uygulamalı sınav:

İtfaiye  Eri  kadroları  için  yapılacak  sözlü  ve  uygulamalı  sınav  15.03.2021  –  26.03.2021 tarihleri  arasında;   Fırat   Mahallesi   Dorşin   Caddesi   Kayapınar/Diyarbakır  adresinde   bulunan Talaytepe Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecektir.

Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır.

Sözlü   ve   uygulamalı   sınav,   aynı   gün   içerisinde   bitirilemez   ise   ertesi   gün   devam edilecektir.  Personel  alım  işleminin  diğer  aşamaları  yapılacak  sınava  ve  sonuçlarına  bağlı olduğundan  sınava  katılmamaya  yönelik  olarak  hiçbir  mazeret  kabul  edilmeyecektir.

 Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

Sözlü sınav;

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.

Uygulamalı sınav;

Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

7) SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet  Memurları  Kanunu,  Mahalli  İdareler  ile  ilgili  temel  mevzuat  konularında  25’er  puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Uygulamalı  sınav,  100  tam  puan  üzerinden  yapılır  ve  sınav  kurulu  üyelerince  verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda  değerlendirme;  sınavın  sözlü  bölümünün  %40’ı,  uygulamalı  bölümünün  %60’ı alınarak  sınav  puanı  hesaplanır  ve  sınav  kurulu  üyelerince  verilen  puanlar  ayrı  ayrı  tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların  atamaya  esas  başarı  puanı,  Belediye  tarafından  yapılan  sınav  puanı  ile  KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz https://www.diyarbakir.bel.tr/ internet adresinde ilan edilir.

Adayların  atanmaya  esas  başarı  puanlarının  aynı  olması  halinde,  KPSS  puanı  yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemiz   https://www.diyarbakir.bel.tr/   internet   adresinden   ilan   edilecek   ve   listede   yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav   Kurulu;   sınav   sonunda   personel   alımı   için   ilana   çıktığı   kadrolardan,   başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve  bunların atamaları yapılmaz.  Bu gibi  durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilir.  Bu  kişiler hiçbir   hak   talep   edemezler   ve   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   suç   duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav  sonuçlarına,  başarı  listesinin  Belediyemiz  https://www.diyarbakir.bel.tr/  internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.

İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.   

                                                                           


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir