Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 194 0

Fırat Üniversitesi 112 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alıyor

Paylaş:

✔ Fırat Üniversitesi 112 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alıyor

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
  • İlan Numarası: DPB841494
  • Şehir: ELAZIĞ
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 05.03.2021
  • Eleman Sayısı: 112
  • Başvuru Süresi: İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapılabilecektir.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi ve Deneysel Araştırmalar Merkezinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacak olup, ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır.

UNVANIKADRO KODUADEDİARANAN NİTELİKLER
Eczacı /Lisans011Eczacılık fakültesi lisans mezunu olmak,
(Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Başvuran aday sayısının ilan edilen kadro sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adayların listesi ve sözlü sınav bilgileri ilan edilecektir.)(Veteriner
Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesinde istihdam edilecektir)
Hemşire/Lisans0246Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.
Hemşire/Lise0345Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı Sağlık
Memurluğu Dalların birinden mezun olmak.
Sağlık Teknikeri /Fizik Tedavi/ Önlisans041Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarının birinden mezun olmak,
3. basamak kamu hastanelerinde en az 5 yıl çalışmış olmak.
Sağlık Teknikeri
/Odyometri /Önlisans
051Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının birinden
mezun olmak, 3. basamak kamu hastanelerinde en az 3 yıl çalışmış olmak.
Sağlık Teknikeri
/Diyaliz/Önlisans
067Diyaliz önlisans programından mezun olmak.
Sağlık Teknikeri
/Veteriner Sağlık / Önlisans
071Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği
önlisans programlarının birinden mezun olmak. (Deneysel Araştırmalar Merkezinde istihdam edilecektir.)
Sağlık Teknikeri
/Radyoloji/ Önlisans
081Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak, Uygulamalı Bilgisayarlı Tomografi Eğitimi kurs belgesine sahip olmak. (Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecektir)
Sağlık Teknikeri
/Radyoloji/ Önlisans
091Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak, Kamu hastanelerinde en az 5 yıl mesleki tecrübesi olmak. (Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecektir)
Sağlık Teknikeri /Diş Protez/ Önlisans102Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak, belgelendirmek kaydıyla en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip
olmak. (Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecektir)
Laborant /Tıbbi Laboratuvar/ Önlisans112Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Röntgen Teknisyeni
/Radyoloji/ Önlisans
123Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Diğer Sağlık Personeli
/Dil ve Konuşma Terapisti/Lisans
131Dil ve Konuşma Terapisi lisans programından mezun olmak.
TOPLAM112

1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,

3- Eczacı unvanı hariç, 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak,

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Not: Atanmaya hak kazanan adaylar ihtiyaca binaen hemen göreve başlatılacağından, göreve başlamasına engel bir durumunun bulunmaması gerekir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1- Başvurular http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır. Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Sistemde başvuru işlemi tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

2- Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, bu şekilde başvuru yapan aday olması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.

4- Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

5- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

6- Görev/Hizmet belgesi sadece mesleki deneyim şartı olan kadrolara başvuran adaylardan istenmektedir. Bu kadrolara başvuran adaylar görev yapmış oldukları 3. basamak Kamu Hastanelerinin Başhekimliğinden alacakları Başhekim, Başhekim Yardımcıları veya Hastane Müdürünün imzaladığı resmi belgeyi tarayarak sisteme yükleyecektir.

7- Başvuru işlemleri ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapılabilecektir.

8- Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:

Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için 2020/KPSS P94, önlisans mezunları için 2020/KPSS P93 ve lisans mezunları için 2020/KPSS P3 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 20 gün içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.

Her kadronun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil olarak atanma hakkı kazanan adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten çağrılacakların listesi periyotlar halinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından (http://personel.db.firat.edu.tr) ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda (email/telefon) bilgilendirme yapılacaktır. Yedeklerin çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak ve 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle sözleşme yapılmayacaktır.

Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1-Mezuniyet belgesi (e-Devlet üzerinden indirilen mezun belgesi veya diplomaların onaylı sureti)

2-Vesikalık Fotoğraf (Bütün Adaylar sisteme yükleyecektir)

3-Görev/Hizmet belgesi (Sadece mesleki deneyim şartı olan kadrolara başvuran adaylardan istenmektedir. Bu kadrolara başvuran adaylar görev yapmış oldukları Hastanelerinin Başhekimliğinden alacakları Başhekim, Başhekim Yardımcıları veya Hastane Müdürünün imzaladığı resmi belgeyi sisteme yükleyecektir.)

4-Kurs belgesi (08 kadro kodlu Sağlık Teknikeri/Radyoloji) unvanına başvuran adaylardan istenmektedir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir