Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Açılan Sınavlar 64 0

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Memuru Alıyor

Paylaş:

✔ Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Memuru Alıyor

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
  • İlan Numarası: DPB841608
  • Şehir: İSTANBUL
  • İlçe: Gaziosmanpaşa
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 29.04.2021
  • Son başvuru Tarihi: 04.06.2021
  • Eleman Sayısı: 30
  • Başvuru Süresi: 31.05.2021 – 04.06.2021

İstanbul İli Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığından:

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği  hükümlerine  göre  aşağıda unvanı,  sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır.

Sıra NoKadro UnvanıSınıfıDerecesiAdediNiteliğiCinsiyetiKPSS
Puan Türü
KPSS
Taban Puanı
1Zabıta MemuruGİH8101) Fakültelerin; Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi Lisans programlarının birinden mezun olmak.
2) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek/KadınKPSSP370
2Zabıta MemuruGİH9101) Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler, Halkla İlişkiler, Adalet Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.
2) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek/KadınKPSSP9370
3Zabıta MemuruGİH10101) Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (Lise veya dengi) mezun olmak.
2) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek/KadınKPSSP9470
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemize yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet  Memurları  Kanununun  48.  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen  aşağıdaki  genel  şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d.  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e.  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak,

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a.  İlan  edilen  unvanlar  için  son  olarak  mezun  olunan  okul  itibari  ile  öğrenim  şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, Lise mezunları için 2020-KPSSP94; Ön Lisans mezunları için  2020-KPSSP93  ve  Lisans  mezunları  için  2020-KPSSP3  türünde 2020  yılı  Kamu  Personeli Seçme   Sınavından   (KPSS)   alım   yapılacak   unvanların   karşısında   belirtilen   puan   türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b.   Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c.  657  sayılı  Kanunun  48  inci  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen  şartların  yanı  sıra Belediye  Zabıta  Yönetmeliğinin  13/A  maddesinde  yer  alan  özel  şartlara  göre  zabıta  memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg’dan fazla fark olmamak, (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.)

d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e. 13/10/1983 tarihli 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Başvuru    Formu    Kurumumuzdan    veya    Belediyemizin    resmi    internet    adresinden (www.gaziosmanpasa.bel.tr)    temin    edilecek    olup;    başvurular    Gaziosmanpaşa    Belediye Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

a.   Nüfus  cüzdanı   veya   kimlik   kartının   aslı   veya   kurumumuzca  onaylanmak  üzere fotokopisi,

b.  Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  veya  e-Devlet üzerinden   alınacak   barkotlu   mezuniyet   belgesi   (Aslı   ibraz   edilmek   kaydıyla    suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

c.  Yabancı  okul  mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

d.  KPSS  sonuç  belgesinin  ÖSYM  web  sitesinden  alınan  doğrulama  barkotlu  bilgisayar çıktısı,

e. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

f. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan,

g. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

h. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

a. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne (Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi – Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No: 20 Gaziosmanpaşa / İSTANBUL) 31.05.2021 – 04.06.2021  tarihleri  arasında  saat  16.00’a  kadar  (mesai  günlerinde  saat  10.00  – 16.00  arasında) şahsen   başvuruda   bulunabilecek   olup;   Gaziosmanpaşa   Belediye   Başkanlığı   Sağlık   İşleri Müdürlüğü personelince aynı yerde yapılacak boy ve kilo ölçümü sonrası, geçerli şartlara sahip adaylar yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte müracaatlarını tamamlayabileceklerdir.

b. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

c.  Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle, adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için (8. 9. ve 10. dereceli Zabıta Memuru kadrosu için ayrı ayrı) boş kadro sayısının beş katı oranında aday yazılı ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.

b.  Sınava  çağrılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  diğer  adaylar  da  sınava çağrılacaktır.

c.  Sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar  ve  KPSS  puanları  ile  sınav  yeri  ve  zamanı başvuruların     değerlendirilmesini     müteakip     Belediyemizin     resmi     internet     adresinde (www.gaziosmanpasa.bel.tr) ilan edilecektir.

d.   Başvuruları   kabul   edilip   sınava   çağrılan   adaylara   Belediyemizce   düzenlenen   ve adayların   kimlik   bilgileri   ile   sınav   yeri   ve   tarihinin   bulunduğu   “Sınav   Giriş   Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

e.    Sınava    katılma    hakkı    elde    edemeyen    adaylara    herhangi    bir    bildirimde bulunulmayacaktır.

f.  Sınav giriş belgeleri  sınava girmeye hak kazanan  adaylara başvuru formunun  iletişim bilgileri  bölümünde  belirtmiş  olduğu  adrese  gönderilecektir.  Başvuru  formunda  belirtilmiş  olan adres   tebligat   adresi   olarak   kabul   edilecek   olup,   hatalı   adres   bildirimleri   başvuranın sorumluluğundadır.

g.   Hatalı   adres   bildirimi   sebebiyle   postada   oluşabilecek   gecikmeler   veya   postanın ulaşmamasından Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı sorumlu tutulamayacaktır.

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta Memuru alımı için yazılı ve uygulamalı sınav yapılacaktır.

Yazılı   sınav;   29.06.2021  Salı  günü   Saat  10.00’da  başlamak   üzere,   Gaziosmanpaşa Belediye  Başkanlığı  Yarı  Olimpik  Yüzme  Havuzu  ve  Spor  Kompleksinde  (Kazım  Karabekir Mah. Kemal Şeker Bulvarı No:63) yapılacaktır.

Uygulamalı  sınav;  Lisans  mezunları  için  30.06.2021  Çarşamba  günü  Saat  10.00’da başlamak  üzere,  Ön  Lisans  mezunları  için  01.07.2021  Perşembe  günü  Saat  10.00’da  başlamak üzere, Lise mezunları için 02.07.2021 Cuma günü Saat 10.00’da başlamak üzere, Gaziosmanpaşa Belediye  Başkanlığı  Yarı  Olimpik  Yüzme  Havuzu  ve  Spor  Kompleksinde  (Kazım  Karabekir Mah. Kemal Şeker Bulvarı No: 63) yapılacaktır.

Adayların sınav öncesi bina girişinde HES kodu sorgulaması yapılacaktır.

Sınav Konuları:

a) Yazılı sınav;

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

• Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat, konularını kapsar.

b) Uygulamalı sınav;

Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

a.  Yazılı  sınav,  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası,  Atatürk  İlkeleri  ve  İnkılap  Tarihi,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan; uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.

b. Sınavda değerlendirme; yazılı sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı  hesaplanacaktır.  Sınavda  başarılı  sayılmak  için  sınav  kurulu  üyelerince  verilen  puanların aritmetik ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.

c. Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile  KPSS  puanının  aritmetik  ortalaması  alınmak  suretiyle  belirlenecek  ve  Belediyemizin  resmi internet adresinde (www.gaziosmanpasa.bel.tr) ilan edilecektir.

d.  Adayların  atanmaya  esas  başarı  puanlarının  aynı  olması  halinde  KPSS  puanı  yüksek olana öncelik tanınır.

e.  En  yüksek  başarı  puanından  başlamak  üzere  atama  yapılacak  kadro  sayısı  kadar  asıl aday  ve  asıl  aday  sayısı  kadar  da  yedek  aday  belirlenecektir.  Asıl  ve  yedek  aday  listeleri Belediyemizin resmi internet adresinde (www.gaziosmanpasa.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav   Kurulu;   sınav   sonunda   personel   alımı   için   ilana   çıktığı   kadrolardan,   başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği  sakladığı  tespit  edilenlerin  sınavları  geçersiz sayılır ve bunların  atamaları  yapılmaz.  Bu gibi  durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilir.  Bu  kişiler hiçbir   hak   talep   edemezler   ve   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   suç   duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav     sonuçlarına,     başarı     listesinin     Belediyemizin     resmi     internet     adresinde (www.gaziosmanpasa.bel.tr)  ilanından  itibaren  yedi  gün  içinde  yazılı  olarak  itiraz  edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir