Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 102 0

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Bilişim Personelleri Alıyor…

Paylaş:

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Bilişim Personelleri Alıyor…

İlan Bilgileri

  • İlan No: DPB841407
  • Şehir: İSTANBUL
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 14.01.2021
  • Son başvuru Tarihi: 28.01.2021
  • Eleman Sayısı: 3
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Bilişim Personeli

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI

Üniversitemiz  Bilgi  İşlem  Dairesi  Başkanlığında  istihdam  edilmek  üzere,  375  sayılı Kanun  Hükmünde  Kararnamenin  ek  altıncı  maddesine  dayanılarak  31.12.2008  tarih  ve  27097 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde   Sözleşmeli   Bilişim   Personeli   İstihdamına   İlişkin   Esas   ve   Usuller   Hakkında Yönetmelik” uyarınca 3 (Üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Üniversitemiz  tarafından  gerçekleştirilecek  yazılı  ve  sözlü  sınava  katılacak  adayların seçiminde;  anılan  Yönetmeliğin  8.  maddesi  gereğince  2020  KPSS  P3  sınav  sonuç  belgesi puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya  göre  en  yüksek  puanlıdan  başlanarak  alınacak  personel  sayısının  on  (10)  katı  aday arasından seçilecektir.

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır.

1-BAŞVURU ŞARTLARI;

A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b.  Fakültelerin  dört  yıllık  bilgisayar  mühendisliği,  yazılım  mühendisliği,  elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara   denkliği   Yükseköğretim   Kurulunca   kabul   edilmiş   yurt   dışındaki   yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden,  fen-edebiyat,  eğitim  ve  eğitim  bilimleri  fakültelerinin,  bilgisayar  ve  teknoloji üzerine  eğitim  veren  bölümleri  ile  istatistik,  matematik  ve  fizik  bölümlerinden  ya  da  bunlara denkliği  Yükseköğretim  Kurulunca  kabul  edilmiş  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarından mezun olmak, (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru yapabilir.)
d.  Yazılım,  yazılım  tasarımı  ve  geliştirilmesi  ile  bu  sürecin  yönetimi  konusunda  veya büyük  ölçekli  ağ  sistemlerinin  kurulumu  ve  yönetimi  konusunda  375  sayılı  KHK’de  belirtilen sürelerde (3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde;  bilişim  personeli  olarak  657  sayılı  Kanuna  tabi  kadrolu  veya  aynı  Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri.
f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf  askerlik  hizmetini  yapmış  veya  muaf  veya  ertelemiş  ya  da  yedek  sınıfa  geçirilmiş olmak.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-677.png
B-ÖZEL ŞARTLAR;

a) Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) Bu kadroda 2 (iki) personel istihdam edilecektir.

i. Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
ii. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,
iii. CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
iv. Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
v. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak,
vi. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
vii. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,
viii. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,
ix.  Veri  tabanı  tasarımı,  optimizasyon  ve  performans  artırımı  konusunda  tecrübe  sahibi
x. Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak,
xi. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,
xii. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT, SVN vb. ) kullanmış olmak,
xiii.   En   az   5   yıl   .NET/C#/ASP.NET   platformlarında   kurumsal   yazılım   geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak,
xiv. Mobil programlama deneyimi sahibi olmak.
xv.  Düzenli  raporlama  alışkanlığına  sahip  olmak  ve  dokümantasyona  önem  veren  bir tutumda olmak,
Tercihen
xvi. Yüksek Lisans derecesine sahip olmak,
xvii. Agile Metodoloji, prensipleri, değerleri ve uygulamaları konularında tecrübeli,
xviii. Scrum takımlarında en az 3 yıl çalışmış ve destek vermiş
xix. Çözüm odaklı, problem ve çatışma çözme yeteneği olan,
xx. Takım çalışmasına yatkın, farklı profil ve uzmanlıklarla uyum içerisinde çalışabilen, ele aldığı konuya bütünleşik bakabilen,
xxi. Meraklı, araştırmacı, kendini geliştirmeye açık,
xxii. Yazılım Geliştirme biriminin çevik dönüşüm ihtiyacı, prensipleri, metodolojileri ve yol haritasını belirleyecek ve dönüşüme öncülük edebilecek,
xxiii.  Pilot  ekiplere  kullanıcı  hikayesi  (user  story)  üzerinden  efor  tahmininde  destek verecek,
xxiv.   Verimliliği   ve   hızı   en   üst   düzeye   çıkarmak   için   ekibin   önemli   performans metriklerini tanımlamasına ve izlemesine yardımcı olacak.

b) Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET)
(Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar) Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

i. 10 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi sahibi olmak
ii. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
iii. Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.
iv. En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak.
v. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak.
vi. CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak.
vii. Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak.
viii. .NET Framework, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak.
ix. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak.
x. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak.
xi. Web servisleri, SOAP, REST, WCF, NET Core gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak
xii. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi
xiii. Oracle veya MSSQL Server veri tabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak.
xiv. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak.
xv. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS,GIT,SVN vb.) kullanmış olmak.
xvi. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak.
xvii.  Yazılım  dokümantasyon  süreçleri  ve  ilgili  kalite  yönetim  sistemleri  konusunda deneyimli olmak
Tercihen
xviii.  Hastane  Bilgi  Yönetim  Sistemi  (HBYS)  analiz  ve  yazılım  geliştirme  tecrübesine sahip olmak.
xix. SGK GSS Medula sistemine yazılım entegrasyonları konusunda deneyimli olmak
xx. e-Nabız paketlerinin entegrasyonu konularında deneyimli olmak.
xxi. HL7, ASTM, DICOM, MODBUS, IVR konularında bilgi sahibi olmak
xxii.  Laboratuvar  Bilgi  Sistemleri  (LIS),  Radyoloji  Bilgi  Sistemleri  (RIS)  ve  PACS sistemleri konusunda tecrübeli olmak

II-İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;

Başvurular,   14/01/2021   –   28/01/2021   tarihleri   arasında   http://www.istanbulc.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’ nun doldurulmasından sonra, fotoğraf  yapıştırılmak  ve  imzalanmak  suretiyle  aşağıda  sayılan  belgelerle  birlikte,  28/01/2021 tarihi   mesai   bitimine   kadar   İstanbul   Üniversitesi-Cerrahpaşa   Personel   Daire   Başkanlığı Avcılar/İSTANBUL  adresine  elden  teslim  edilmek  veya  son  başvuru  tarihinde  anılan  adreste olacak   şekilde   postayla   gönderilmek   suretiyle   yapılacaktır   (Anılan   tarihten   sonra   yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).

1) İstenilen Belgeler

a. Başvuru formu (Fotoğraflı)
b. Özgeçmiş
c. Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği
d. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
e. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
f.  KPSS  sınav  sonuç  belgesi  (KPSS  sınav  sonuç  belgesi  ibraz  etmeyenlerin  KPSS  P3 puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.),
g.  Yabancı  dil  bilgisi  seviyesini  gösteren  belge,  (YDS  veya  Yükseköğretim  Kurulu tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi) Yabancı belgesi ibraz etmeyenlerin puanı
(0) sıfır olarak hesaplanacaktır.
h. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, ı.  Çalışma  sürelerini  gösteren  belgeler.  (Genel  Şartlar  başlığındaki  (d)  maddesinde
belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.
i. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,
j. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,
k.  Güncel  programlama  dillerinden  en  az  ikisini  bildiğine  ilişkin  belge  (Genel  Şartlar başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)
l. Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı.

2) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi:

Başvuru Başlangıç Tarihi:  14/01/2021
Başvuru Bitiş Tarihi:  28/01/2021
Başvuru Yeri:  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı
Rektörlük Binası Zemin Kat Avcılar/İSTANBUL

Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru tarihinde   anılan   adreste   olacak   şekilde   postayla   göndermeleri   gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları  kabul  edilmeyecektir.  Şahsi  başvurularda  istenilen  belgelerin  aslı  ibraz  edilmesi halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların  incelenmesi  sonucunda  genel  ve  özel  şartları  sağlayan  adaylardan,  KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre  en  yüksek  puanlıdan  başlanarak  toplam  her  pozisyon  aday  miktarının  On  (10)  katı  aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması  halinde,  bu  adayların  tamamı  sınava  kabul  edilecektir.  Yazılı  sınava  girmeye  hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.istanbulc.edu.tr sitesinde 01/02/2021 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

1. Proje Yönetimi
2. Yazılım Mühendisliği
3. Veri tabanı sorgulama, tasarımı ve yönetim sistemleri
4. Programlama Dilleri (Java, SQL, PL/SQL,.NET)
5. Yazılım mimarisi
6. Bilgisayar Ağları
7. Bilgi Güvenliği
8. İşletim Sistemleri
9. Karar Destek Sistemi ile ilgili konular
10. Bilgisayar Donanımı
11. Web Programlama ve teknolojileri
12. Modelleme ve Simülasyon
13. Pozisyonla ilgili diğer konular,

İş Tanımı: Yazılım Geliştirme Uzmanı                                                  

Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konuları: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sırasında belirtilenler Yazılı sınav, 04/02/2021 tarihinde saat 10:30 – 12:30 saatleri arası İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü Seminer Salonu Avcılar-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Uygulamalı sınav tarihi   ve   mülakat   yeri   ise   yazılı   sınav   tarihinden   itibaren   en   geç   on   beş   gün   içerisinde
www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

Yaşama Dair Her Alanda Var Olan Bir Meslek: Jeofizik Mühendisliği
V- DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 (Elli) puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamaları alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır.

Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi,  daha  fazla  programlama  dili  bildiğini  belgeleme,  yüksek  lisans  mezunu  olunması, İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

VI- SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı  sınav  sonucunda  başarılı olup  uygulamalı  sınava  ve  sözlü  mülakata  girmeye  hak kazanan  adaylar,  yazılı  sınav  tarihinden  itibaren  on  beş  gün  içerisinde  www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII – ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B)  bendine  göre  istihdam  edilenler  için  sözleşme  ücret  tavanının  ÖZEL  ŞARTLAR  başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir