Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 171 0

Kozaklı Belediye Başkanlığı Memur 3 Alımı Yapacak

Paylaş:

✔ Kozaklı Belediye Başkanlığı 3 Memur Alımı Yapacak

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
 • İlan Numarası: DPB841519
 • Şehir: NEVŞEHİR
 • İlçe: Kozaklı
 • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
 • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 17.03.2021
 • Son başvuru Tarihi: 22.04.2021
 • Eleman Sayısı: 3
 • Aranılan Nitelik ve Unvan: Muhasebeci, Şoför, Memur

Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI İLANI

Kozaklı  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununa  tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  “Mahalli  İdarelere  İlk  Defa  Atanacaklara  Dair  Sınav  ve  Atama Yönetmeliği”  hükümlerine  göre  aşağıda  unvanı,  sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sıra NoKadro UnvanıSınıfıKadro DerecesiAdetNiteliğiCinsiyetKPSS
Türü
KPSS
Puanı
1MuhasebeciG.İ.H111-Muhasebe ve Vergi uygulamaları veya Muhasebe ve Finansman önlisans programlarının birinden mezun olmak.
– En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
– Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi
gördüğünü belgelemek.
Erkek/KadınP9355
2ŞoförG.İ.H131– Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak.
– En az C sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak.
Erkek/KadınP9470
3MemurG.İ.H131– Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak.
– En az B sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak.
Erkek/KadınP9455

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemizin  yukarıda  belirtilen  boş  memur  kadroları  için  yapılacak  başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan  edilen  memur  kadrolarına  atanmak  için  başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  görevi  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d)  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e)  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g) Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b)   Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) Şoför kadrosuna başvuru yapacaklar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik  Kanunu  hükümlerince  verilen  tablonun  nitelik  kısmında  belirtilen  en  az  C  sınıfı  sürücü belgesine sahip olmak,

d) Muhasebeci ve memur kadrolarına başvuru yapacaklar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Sınava  girmek  isteyen  adaylar,  www.kozakli.bel.tr  adresi  üzerinden  temin  edecekleri BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

b)  Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  veya  e-Devlet üzerinden   alınacak   barkotlu   mezuniyet   belgesi,   (Aslı   ibraz   edilmek   kaydıyla   suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

c)  Yabancı  Okul  Mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

ç) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

d) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

f) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

h) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair dilekçe.

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;

Adaylar   başvuru   esnasında   istenilen   belgeler   ile   birlikte   20/04/2021   tarihinden 22/04/2021   günü   saat   17.00’ye   kadar   (mesai   günlerinde   08.00   –   17.00   saatleri   arasında) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabileceklerdir.

 • Elektronik ortamda, Belediyemiz [email protected] e-mail adresine,
 • Şahsen  veya  iadeli  taahhütlü  posta  yoluyla  Kozaklı  Belediye  Başkanlığı  Yazı  İşleri Müdürlüğüne yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
 • Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

a) Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmeksuretiyle  adaylar  KPSS  puanlarına  göre  sıralanarak,  en  yüksek  puanlı  adaydan  başlamak  üzere atama  yapılacak  her  bir  unvan  için  boş  kadro  sayısının  beş  katı  oranında  aday  sözlü  sınava çağrılacaktır,

b)  Sınava  çağrılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  diğer  adaylarda  sınava çağrılacaktır.  Sözlü  sınava  katılmaya  hak  kazanan  adaylar  ve  KPSS  puanları  ile  sınav  yeri  ve zamanı  30/04/2021’de  Belediyemiz  www.kozakli.bel.tr  internet  adresinden  ve  Belediye  ilan panosundan ilan edilecektir.

c)  Başvurusu  kabul  edilip  sınava  çağrılan  adaylara,  kimlik  bilgileri  ile  sınav  yeri  ve tarihinin   bulunduğu   “Sınav   Giriş   Belgesi”   www.kozakli.bel.tr   internet   adresinden   erişim sağlayabileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

d)    Sınava    katılma    hakkı    elde    edemeyen    adaylara    herhangi    bir    bildirimde bulunulmayacaktır.

6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Kozaklı Belediyesi hizmet binasında memur alımı için 06/05/2021 saat 10:00’da   sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınav Konuları:

 • 1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • 2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 • 3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • 4) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınavda  Değerlendirme;  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası,  Atatürk  İlke  ve  İnkılapları Tarihi,   657   sayılı   Devlet   Memurları   Kanunu,   Mahalli   İdareler   ile   İlgili   Temel   Mevzuat konularında  15’er  puan,  kadro  unvanına  ilişkin  mesleki  ve  uygulamalı  bilgi  ve  yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS  puanının  aritmetik  ortalaması  alınmak  suretiyle  belirlenecek  ve  belediyenin  internet sitesinden ilan edilecektir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl  aday  ve  asıl  aday  sayısı  kadar  da  yedek  aday  belirlenecektir.  Asıl  ve  yedek  aday  listeleri belediyenin  internet  adresinden  ilan  edilecek  ve  listede  yer  alanlara  ayrıca  yazılı  tebligat yapılacaktır.

Sınav   Kurulu;   Sınav   sonunda   personel   alımı   için   ilana   çıktığı   kadrolardan,   başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacaktır. Bu gibi durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilecek  ve  bu  kişiler hiçbir   hak   talep   edemeyeceklerdir.   Ayrıca   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   da   suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün  içinde  yazılı  olarak  itiraz  edilebilir.  İtirazlar,  sınav  kurulu  tarafından  yedi  gün  içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.       

                                                                        


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir