Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Açılan Sınavlar 690 0

Kültür ve Turizm Bakanlığı 124 Sözleşmeli Sanatçı Alacak

Paylaş:

✔ Kültür ve Turizm Bakanlığı 124 Sözleşmeli Sanatçı Alacak

İlan Bilgileri

  • İlan No: DPB841449
  • Şehir: ANKARA
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 05.02.2021
  • Eleman Sayısı: 124
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Sözleşmeli Personel
  • Başvuru Süresi: Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten sonra, başvuru tarih aralığı Kurumumuz www.operabale.gov.tr adresindeki duyurular kısmında yayınlanacaktır. Son başvuru tarihinden sonra e-posta gönderi gecikmelerinden kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması halinde sorumluluk kuruma ait olmayacaktır.       

✔ Kültür ve Turizm Bakanlığından

Kültür ve Turizm Bakanlığınca,  aşağıda belirtilen  birimlerde  çalışmak  üzere,  657  sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 8 inci maddesi kapsamında 31/12/2021 tarihine kadar görev yapmak üzere, aşağıda belirtilen  branş  ve  sayıda  sözleşmeli  sanatçı  alınacaktır.  

Bu  tarihten  sonra,  durumları  uygun olanlar  ile;  ihtiyaç,  başarı,  disiplin  durumu  ve  Bakanlıkça  yapılacak  değerlendirmeye  göre yeniden sözleşme yapılabilecektir.

BirimiBranşAdetToplam
Cumhurbaşkanlığı Senfoni OrkestrasıKeman Viyola Kontrabas
Viyolonsel (Çello) Klarinet
Korno
4
1
2
1
1
2
11
İstanbul Devlet Senfoni OrkestrasıKeman Viyola
Viyolonsel (Çello) Kontrabas
Obua Klarinet Fagot Korno Flüt Trompet
Vurmalı Çalgılar
6
4
1
2
1
1
1
1
2
1
1
21
Ankara Devlet Çoksesli Müzik KorosuTenor (Erkek) Bas (Erkek)4
4
8
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği KorosuErkek Ses11
Ankara Devlet Klasik Türk Müziği
Korosu
Keman22
Ankara Türk Dünyası Müzik
Topluluğu
Ritim11
İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama TopluluğuSemazen (Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri
Bölümü)
11
İstanbul Tarihi Türk Müziği TopluluğuKanun11
Konya Türk Tasavvuf Müziği TopluluğuErkek Ses11
TOPLAM47

A-GENEL ŞARTLAR:

1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

B- ÖZEL ŞARTLAR:

1-  Keman  (Orkestra),  viyola,  viyolonsel  (çello),  kontrabas,  obua,  klarinet,  fagot,  korno, trompet,  flüt,  vurmalı  çalgı  branşları  için;  Resmi  ve  Özel  Konservatuvarlardan  veya  müzik bölümü bulunan okullardan mezun veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak,
2- Keman (Klasik Koro), kanun, ritim, erkek ses, tenor, bas, semazen branşları için; en az Güzel  Sanatlar  Lisesi  müzik  bölümü  ya  da  konservatuarın  lise  bölümü  veya  fakülte  ya  da  dört yıllık yüksekokul mezunu olmak veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak,
3- Yapılacak uygulamalı sınavda başarılı olmak.

C- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

İş  talep   formları   Bakanlığımızın   www.ktb.gov.tr   ve   guzelsanatlar.ktb.gov.tr   internet adreslerinden temin edilebilecektir.
Adayların,  iş  talep  formunu  ve  bu  ilanın  “C”  maddesinde  yer  alan  diğer  belgeleri  pdf, jpeg,  vb.  (güncellenemez)   formatta  hazırlayarak,  [email protected]  e-posta  adresine interaktif   ortamda   göndermeleri   gerekmektedir.  

Adayların,   sınav   ilanının   Resmi   Gazete’de yayınlanmasından  itibaren,  son  başvuru  tarihi  olan  15  Şubat  2021  tarihi  saat  23:00’a  kadar başvuruda    bulunmaları    gerekmektedir.    

Son    başvuru    tarihinden    sonra    e-posta    gönderi gecikmelerinden  kaynaklanan  problemlerden  dolayı  başvuruların  kuruma  ulaşmaması,  kurumun sorumluluğunda değildir.


Adaylar,  seçmiş  oldukları  branşlar  için  ayrı  ayrı  iş  talep  formu  vermek  veya  iş  talep formunda  sınava  girmek  istedikleri  her  bir  branşı  ayrı  ayrı  işaretlemek  kaydıyla  birden  fazla branşta  sınava  girebileceklerdir.  Ayrıca;  ayrı  ayrı  iş  talep  formu  vermek  veya  aynı  iş  talep formunda belirtmek kaydı ile birden fazla birim için sınava girebileceklerdir.


İş  talep  formları  ve  ekli  belgelerin  incelenmesi  sonucu  yukarıda  belirtilen  şartlara  haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Adayların   Sınava   Giriş   Belgeleri,   iş   talep   formunda   belirttikleri   e-posta   adresine gönderilecektir.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek  olup,  bizzat  veya  posta  yolu  ile  iletilen  başvurular  veya  başvuru  amaçlı  belgeler işleme alınmadan iade edilecektir.


Eksik,  yanlış  evrakla  veya  son  başvuru  tarihinden  sonra  yapılan  başvurular  işleme alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler sınava giremeyecektir. Bu şekilde sınava giremeyenlere karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

D- İSTENİLEN BELGELER:

1-  Keman  (Orkestra),  viyola,  viyolonsel  (çello),  kontrabas,  obua,  klarinet,  fagot,  korno, trompet,  flüt,  vurmalı  çalgı  branşları  için,  Resmi  ve  Özel  Konservatuvarlardan  veya  müzik bölümü bulunan okullardan mezun olduğunu veya özel müzik öğrenimi aldığını gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği;
Keman  (Klasik  Koro),  kanun,  ritim,  erkek  ses,  tenor  (erkek),  bas  (erkek)  ve  semazen branşları için; Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü ya da konservatuarın lise bölümü veya fakülte ya  da  dört  yıllık  yüksekokul  mezunu  olduğunu  veya  özel  müzik  öğrenimi  aldığını  gösteren öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,
2- T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş.
3- Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formu (güncel vesikalık fotoğraflı). 4- Adli Sicil Kaydı Belgesi.

E- ÖZEL KOŞULLAR:

1- Adayların sınava vurmalı çalgılar dışında kendi enstrümanları ile gelmeleri zorunludur.
Piyano ile eser icra edecek adayların sınava kendi piyanistleri ile gelmeleri zorunludur.
2-  Ritim,  tenor  ve  bas  sınavına  girecek  adayların  sınava  kendi  eşlikçileri  ile  gelmeleri zorunludur.
3-  Adayların  sınava,  sınavda  çalacakları  eserlerle  ilgili  repertuar  listesini  (10’ar  adet) getirmeleri zorunludur.

F- SINAV YERİ:

Sınav,  Talatpaşa  Bulvarı  No:38  Altındağ/ANKARA  adresindeki  eski  CSO  binasının arkasındaki Yeni CSO Konser Salonunda yapılacaktır.

G- SINAV TARİHLERİ:

Sınavlar, 15 Mart 2021 günü saat 10:00’da başlayacak olup, sınavlara yapılacak başvuru sayısına   göre;   sınav   tarihleri   ve   adayların   branşlarına   göre   hangi   gün   sınava   girecekleri www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.

Adayların   sınav   saatinden   en   az   yarım   saat   önce   sınava   girecekleri   yerde   hazır bulunmaları  ve  yanlarında,  Sınava  Giriş  Belgesi,  fotoğraflı  ve  onaylı  kimlik  belgesi  (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), sınavda çalacağı eserle ilgili repertuar listesi (10’ar adet) ve   sınava   başvururken   interaktif   ortamda   gönderdiği   belgelerin   asıllarını   (Resmi   ve   Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun olduğunu veya özel  müzik öğrenimi aldığını gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, T.C. Kimlik  numarasının  da  yer  aldığı  yazılı  özgeçmiş,  Kurum  internet  sayfasında  yer  alan  iş  talep formunun  ıslak  imzalı  aslı,  adli  sicil  kaydı  belgesi)  ve  4.5  x  6  cm  boyutunda  üç  adet  fotoğraf bulundurmaları   gerekmektedir.   Adayların   aday   numarası   sırasına   göre   sınava   girmeleri gerekmektedir.

H- SINAV ŞEKLİ:

Sınav     uygulamalı     şekilde     yapılacaktır.     Branşlara     göre     aşağıdaki     kriterler değerlendirilecektir.
1-  Yaylı  çalgılar  (keman,  viyola,  viyolonsel,  kontrabas)  sınavına  giren  adaylar  için  şu eserleri başarı ile çalmak:
a) Kendi seçecekleri bir etüt,
b) Kendi seçecekleri bir sonat (Piyano ile).
c) Kendi seçecekleri bir konçerto, (Piyano ile) (Kontrabas için piyano şart değildir.)
d) Sınav komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek.
2- Nefesli çalgılar (obua, klarinet, fagot, korno, trompet, flüt) sınavına giren adaylar için şu eserleri başarı ile çalmak:
a) Kendi seçecekleri bir etüt,
b) Kendi seçecekleri bir sonat, veya konçerto veya parça (Piyano eşliğinde),
c) Gam,
d) Sınav komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek. 3- Vurmalı çalgılar sınavına giren adaylar için şu eserleri başarı ile çalmak:
a)  Timpani,  Glockensipiel,  Xiliphon  bir  dereceye  kadar  piyano  ve  bütün  bateri  grubu
çalgılarına ait kendi seçecekleri eserler, 
b) Sınav komisyonunun seçeceği orkestra eserlerini deşifre etmek. 4- Tenor ve bas adayları için şu eserleri başarı ile seslendirmek;
a) Kendi seçecekleri bir koro eseri icrası,
b) Kendi belirleyecekleri bir Arya, Aryantik veya bir Lied,
c) Sınav Komisyonu tarafından belirlenecek bir Tonal /Atonal deşifre etmek, 5- Keman (Klasik Koro) ve Kanun branşlarında sınava giren adaylar için;
a) Kendi seçecekleri bir eseri icra etmek,
b) Sınav komisyonunun seçeceği bir eseri deşifre etmek,
c) Form ve repertuar bilgisine sahip olmak.
6- Ritim sanatçısı adayları için;
a) Kendi seçecekleri eseri başka bir enstrüman eşliğinde icra etmek,
b) Sınav Komisyonunun seçeceği bir eseri deşifre etmek.
c) Form ve repertuar bilgisine sahip olmak,
7- Erkek ses sanatçısı sınavına giren adaylar için;
a) Kendi seçeceği bir eseri enstrüman eşliğinde icra etmek,
b) Sınav komisyonunun seçeceği bir eseri enstrüman eşliğinde deşifre etmek,
c) Form ve repertuar bilgisine sahip olmak.
8- Semazen adayları için;
a) Sınavın yapıldığı tarih itibarıyla 31 (otuzbir) yaşından gün almamış olmak,
b) Orantılı boy ve kilo ölçülerine,
c) Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,
d) Özellikle Mevlevî Âyîni repertuar bilgisine,
e) Mevlevî Âyîni formu ve usûlleri bilgisine,
f) Mevlevîlik Kültürü bilgisine sahip olmak.

I- SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI:

Sınavlarda    başarılı    sayılmak    için    sınav    komisyonu    tarafından    verilecek    not ortalamalarının  100  üzerinden  70  tam  sayıyı  tutması  şarttır.  Söz  konusu  sınavlarda  alınan puanların ortalaması genel başarı sıralamasını belirler. Puan ortalaması olarak en az 70 tam puan alanlar başarılı sayılır.

Söz konusu sınavdan alınan ortalama puana göre en yüksekten başlanarak sözleşme  imzalanacak  olup,  ilan  edilen  boş  pozisyon  sayısı  kadar  aday sınavı  başarmış  sayılır. Diğer  adaylar  için  70  ve  üzeri  puan  almış  olmak  sözleşme  imzalanmak  için  kazanılmış  hak sayılmaz.  Kazananlar  arasında  eşit  puan  alanlardan  mesleki  öğrenim  yapmış  olanlar,  bunda  da eşitlik durumunda daha genç yaşta olanlar tercih edilir.

Alım  yapılacak  boş  pozisyon  sayısı  kadar  yedek  liste  ilan  edilebilir.  Sınavı  kazanan adaylardan sözleşme imzalanamayan veya sözleşmesi feshedilenler olduğu takdirde yedek adaylar ile  başarı  sırasına  göre  sözleşme  yapılabilir.  Yedek  listenin  hakları,  sınavın  yapıldığı  tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı pozisyon unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer. 

J- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Sınavı  kazananların  listesi  Bakanlığımızın,  www.ktb.gov.tr  ve  guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek olup, asil ve yedek adaylar ile sınavı kazanamayanlara ayrıca yazılı   tebligat   yapılmayacaktır.  

Sınav   esnasında   veya   sonrasında   gerçeğe   aykırı   beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 (on) gün içinde Genel Müdürlüğe yapılacaktır. İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonuçları, itirazda bulunan adayların iş talep formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir.

✔ Kültür ve Turizm Bakanlığından

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8 inci maddesi kapsamında ve esasların ekli 5 sayılı cetvelinde yer alan solist sanatçı, sanatçı ve sahne üstü ve sahne gerisinde görev yapmak üzere, aşağıda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli personel alınacaktır

BirimiBranşAdetToplam
ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜORKESTRA SANATÇISI
Keman Vurmalı Sazlar Viyolonsel
BALE SANATÇISI KORO SANATÇISI
Soprano
Mezzo Soprano Tenor
Bas
2
1
1
2
1
1
1
1
10
İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜSOLİST SANATÇI GRUBU
Opera solist san. Konzertmeister
ORKESTRA SANATÇISI
Keman Viyola Viyolonsel Kontrobas Trompet Klarnet Fagot
Flüt
Vurmalı Sazlar Korno
KORO SANATÇISI
Soprano Alto Tenor
Bas
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
3
3
3
3
43

A-GENEL ŞARTLAR:

1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

B- ÖZEL ŞARTLAR:

1- Opera Solistleri, Koro ve Orkestra Sanatçıları için Yükseköğretim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuarlarından lisans düzeyinde mezun olmak.

2- Bale Solist Sanatçıları için, Yükseköğretim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuarların bale bölümünden lisans düzeyinde, Kordöbale için ise bale bölümünden en az lise düzeyinde mezun olmak.

3-SAHNE ÜSTÜ VE GERİSİNDE HİZMET VEREN PERSONEL İÇİN;

1-Kondüvit için;

Yükseköğretim Kurumu bünyesinde eğitim veren konservatuarların opera – şan veya bale bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak,

2-Suflör için;

Yükseköğretim Kurumu bünyesinde eğitim veren konservatuarların opera-şan bölümünden lisans düzeyinde veya Yükseköğretim Kurumları bünyesinde eğitim veren müzik fakültelerinden lisans düzeyinde mezun olmak

3-Üst yazı Personeli için,

a) Yükseköğretim Kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Bir yabancı dili (tercihen İngilizce ve İtalyanca) iyi derecede bilmesi,

c) Bilgisayar programlarını yeterli düzeyde kullanma bilgisine sahip olmak,

d) Nota okuma ve takip etme yetisine sahip olmak,

e) Opera bale ve tiyatro konularında genel kültüre sahip olmak,

4- Yapılacak dinleti, uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

C- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

İş talep formları Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr ve www.operabale.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilecektir. Adayların, iş talep formunu ve bu ilanın “D” maddesinde yer alan diğer belgeleri pdf, jpeg, vb. (güncellenemez) formatta hazırlayarak, [email protected] , [email protected] e-posta adreslerine interaktif ortamda göndermeleri gerekmektedir.

İş bu Personel alım ilanı Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten sonra, başvuru tarih aralığı Kurumumuz www.operabale.gov.tr adresindeki duyurular kısmında yayınlanacaktır. Son başvuru tarihinden sonra e-posta gönderi gecikmelerinden kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması halinde sorumluluk kuruma ait olmayacaktır.             

İş talep formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda Kurumumuz ile 6/6/1978 tarih ve   7/15754   sayılı   Bakanlar   Kurulu   Kararı   ile   yürürlüğe   konulan   Sözleşmeli   Personel Çalıştırılmasına   İlişkin   Esasların   ek   8   inci   maddesi   kapsamında   sözleşmesi   bulunanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Figüran sözleşmeliler hariç)


İş  talep  formları  ve  ekli  belgelerin  incelenmesi  sonucu  yukarıda  belirtilen  şartlara  haiz olup,  sınava  katılmaya  hak  kazanan  adayların  listesi,  www.ktb.gov.tr  ve  www.operabale.gov.tr internet  adreslerinde  duyurulacak  olup,  adaylara  ayrıca  tebligat   yapılmayacaktır.   Adayların Sınava Giriş Belgeleri, iş talep formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir.


Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek  olup,  bizzat  veya  posta  yolu  ile  iletilen  başvurular  veya  başvuru  amaçlı  belgeler işleme alınmayacaktır.


Başvuru  şartlarını  taşımayan  eksik,  yanlış  evrakla  veya  son  başvuru  tarihinden  sonra yapılan  başvurular  işleme  alınmayacaktır.  

Son  başvuru  tarihine  kadar evraklarını  eksiksiz  ve hatasız  olarak  göndermeyenler  sınava  giremeyecektir.  Bu  şekilde  sınava  giremeyenlere  karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

D- İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği;
2- T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş.
3- Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formu (güncel vesikalık fotoğraflı).
4- Adli Sicil Kaydı Belgesi.
5- Bir adet son 3 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (pdf veya jpg formatında )

E- ÖZEL KOŞULLAR:

1- Adayların sınava vurmalı çalgılar dışında kendi enstrümanları ile gelmeleri zorunludur. 2- Sınavına girecek adaylar kendi eşlikçileri ile gelmeleri zorunludur.
3-  Adaylara  sınavda  Ek  1’de  belirtilen  kendi  alanları  ile  ilgili  müfredat  uygulanacaktır. Komisyon gerek gördüğü taktirde müfredatta belirtilen konuların dışında da adaylardan bilgi talep edebilir.

F- SINAV YERİ:

Ankara  Devlet  Opera  ve  Balesi  Müdürlüğü  Atatürk  Bulvarı  No:20  Ulus/ANKARA adresinde yapılacaktır.

G- SINAV TARİHLERİ:

Sınavlar  yapılacak  başvuru  sayısına  göre;  sınav  tarihleri  ve  adayların  branşlarına  göre hangi   gün   sınava   girecekleri   www.ktb.gov.tr   ve   www.operabale.gov.tr   adreslerinde   ilan edilecektir.

Adayların   sınav   saatinden   en   az   yarım   saat   önce   sınava   girecekleri   yerde   hazır bulunmaları  ve  yanlarında,  Sınava  Giriş  Belgesi,  fotoğraflı  ve  onaylı  kimlik  belgesi  (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), sınavda çalacağı eserle ilgili repertuar listesi (5’er adet) ve sınava   başvururken   interaktif   ortamda   gönderdiği   belgelerin   asıllarını   (Resmi   ve   Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun olduğunu gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,  T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş, Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formunun ıslak imzalı aslı, adli sicil kaydı belgesi) ve 4.5 x 6 cm boyutunda üç adet fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir. Adayların aday numarası sırasına göre sınava girmeleri gerekmektedir.

H- SINAV ŞEKLİ:

Sınav dinleti, uygulama veya değerlendirme şekilde yapılacaktır.     

I- SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI:

Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav komisyonu tarafından verilecek not ortalamalarının 100 üzerinden 70 tam sayıyı tutması şarttır.
Söz konusu sınavlarda alınan puanların ortalaması genel başarı sıralamasını belirler.

Puan ortalaması olarak en az 70 tam puan alanlar başarılı sayılır.
Söz konusu sınavdan alınan ortalama puana göre en yüksekten başlanarak sözleşme imzalanacak olup, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı başarmış sayılır.

Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak sözleşme imzalanmak için kazanılmış hak sayılmaz.
Kazananlar arasında eşit puan alanlardan mesleki öğrenim yapmış olanlar, bunda da eşitlik durumunda daha genç yaşta olanlar tercih edilir.

Alım yapılacak boş pozisyon sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir.
Sınavı kazanan adaylardan sözleşme imzalanamayan veya sözleşmesi feshedilenler olduğu takdirde yedek adaylar ile başarı sırasına göre sözleşme yapılabilir.

Yedek listenin hakları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı pozisyon unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

J- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Sınavı kazananların listesi Bakanlığımızın, www.ktb.gov.tr ve www.operabale.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek olup, asil ve yedek adaylar ile sınavı kazanamayanlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 (on) gün içinde Genel Müdürlüğe yapılacaktır.

İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonuçları, itirazda bulunan adayların iş talep formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir. İlanen duyurulur.      

Ek-1 6/6/1978   TARİH   VE   7/15754   SAYILI   BAKANLAR   KURULU   KARARI   İLE YÜRÜRLÜĞE   KONULAN   SÖZLEŞMELİ   PERSONEL   ÇALIŞTIRILMASINA   İLİŞKİN ESASLARIN  EK  8  İNCİ  MADDESİ  KAPSAMINDA  VE  ESASLARIN  EKLİ  5  SAYILI CETVELİNDE  YER  ALAN  UNVANLARDA  GÖREV  YAPACAK  PERSONELE  İLİŞKİN UYGULAMA MÜFREDATI

KEMAN:

a) W.  A.  Mozart  Keman  Konçertosu  No.3,  No.4  veya No.5’ ten  biri,  sadece 1  ve 2  nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj;   Komisyonca   sınav   sırasında   belirlenecek   önemli   orkestra   eserlerinden seçmeler.

VİYOLA:

a) C.Stamitz   veya   F.A.Hoffmesiter   Viyola   Konçertosu,   sadece   1   ve   2   nci   bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

b) Deşifraj;   Komisyonca   sınav   sırasında   belirlenecek   önemli   orkestra   eserlerinden seçmeler.

VİYOLONSEL:

a) J. Haydn Do Majör veya Re Majör Viyolonsel Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm kadansıyla (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj;   Komisyonca   sınav   sırasında   belirlenecek   önemli   orkestra   eserlerinden seçmeler.

KONTRABAS:

a) C.  D.  V.  Dittersdorf  veya  G.  Bottessini  Kontrabas  Konçertosu,  sadece  1  ve  2  nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj;   Komisyonca   sınav   sırasında   belirlenecek   önemli   orkestra   eserlerinden seçmeler.

FLÜT:

a) W. A. Mozart Re Majör Flüt Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano
b) Deşifraj;   Komisyonca   sınav   sırasında   belirlenecek   önemli   orkestra   eserlerinden seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Piccolo çalmayı da içerebilecektir.)

OBUA:

a) W.  A.  Mozart  Do  Majör  Obua  Konçertosu,  sadece  1  ve  2  nci  bölüm,  kadansıyla (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj;   Komisyonca   sınav   sırasında   belirlenecek   önemli   orkestra   eserlerinden seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Korangle çalmayı da içerebilecektir.)

KLARİNET:

a) W.  A.  Mozart  Klarinet  Konçertosu,  sadece  1  ve  2  nci  bölüm,  kadansıyla  (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj;   Komisyonca   sınav   sırasında   belirlenecek   önemli   orkestra   eserlerinden seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Basklarinet çalmayı da içerebilecektir.)

FAGOT:

a) W. A. Mozart Fagot Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj;   Komisyonca   sınav   sırasında   belirlenecek   önemli   orkestra   eserlerinden seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Kontrafagot çalmayı da içerebilecektir.)

KORNO:

a) W.  A.  Mozart  Korno  Konçertosu  No.2,  No.3  veya  No.4’  ten  biri,  sadece  1  ve  2  nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj;   Komisyonca   sınav   sırasında   belirlenecek   önemli   orkestra   eserlerinden seçmeler. (Çalgının her tür transpozesi dahil!)

TROMPET:

a) J. Haydn Trompet Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj;   Komisyonca   sınav   sırasında   belirlenecek   önemli   orkestra   eserlerinden seçmeler. (Çalgının her tür transpozesi dahil!)

TROMBON:

a) F. David Trombon Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj;   Komisyonca   sınav   sırasında   belirlenecek   önemli   orkestra   eserlerinden seçmeler.

TUBA:

a) W.Williams Tuba Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj;   Komisyonca   sınav   sırasında   belirlenecek   önemli   orkestra   eserlerinden seçmeler.

PİYANO:

a) W. A. Mozart veya J. S. Bach Piyano Konçertolarından birisi, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj;  Komisyonca  sınav  sırasında  belirlenecek  önemli  orkestra,  opera,  piyano eserlerinden   seçmeler.   (Önemli   Opera   eserlerinin   piyano-şan   indirgemelerinden   komisyon tarafından  belirlenecek  seçmeler.  Adaydan  piyano  partisini  çalarken  şan  partisini  söylemesi, komisyon tarafından belirlenecek bir eseri başka bir tona transpoze ederek çalması ve bir orkestra partisyonundan eseri deşifre etmesi beklenecektir.)

ARP:

a) G. F. Haendel Arp Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj;   Komisyonca   sınav   sırasında   belirlenecek   önemli   orkestra   eserlerinden seçmeler. (Piyano eşliği zorunluluğu aranmaz)

TİMPANİ / VURMALI ÇALGILAR:

a) Adayın kendi seçeceği Timpani, Marimba, Ksilofon, Trampet ve diğer vurmalı çalgıları kapsayan bir konçertonun tümü (Piyano eşlikli).
b) Deşifraj;   Komisyonca   sınav   sırasında   belirlenecek   önemli   orkestra   eserlerinden seçmeler. (Timpani ve tüm vurmalı çalgıları içerecektir!).

KORO SINAVLARI:

a) Ses egzersizi
b) Adayın belirleyeceği bir Mozart arya veya bir opera aryası
c) Komisyonca belirlenecek bir deşifraj.

BALE SINAVLARI:

a) Klasik Bale dersi (Bar ve orta egzersizleri)
b) Adayın kendi seçeceği klasik bale yada modern dans varıatıonu sergilenecek.

KONDÜVÜT SINAVLARI:

Adayların  nota  takip  etme  yeterliliği,  opera  ve  sahne  sanatları  konusundaki  bilgileri değerlendirilecektir.

SUFLÖR SINAVLAR:

Adayların  nota,  text  takip  edebilme  yeterliliği,  opera  ve  sahne  sanatları  konusundaki bilgileri değerlendirilecektir.

ÜST YAZI PERSONELİ SINAVLARI:

Adaylardan  nota  text  takip  edebilme  yeterliliği  Opera  ve  sahne  sanatları  alanındaki yeterliliği değerlendirilecektir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir