Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 238 0

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 1 Sözleşmeli Personel Alacak

Paylaş:

✔ Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 1 Sözleşmeli Personel Alacak

İlan Bilgileri

 • İlan No: DPB841420
 • Şehir: KÜTAHYA
 • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
 • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 20.01.2021
 • Eleman Sayısı: 1
 • Aranılan Nitelik ve Unvan: Mühendis
 • Başvuru Süresi: Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür

✔ Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da yer alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu  puan  sıralaması  esas  alınmak  suretiyle  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4  üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

S.NO.UNVANIADETKPSS PUAN
TÜRÜ
AÇIKLAMALAR
1Mühendis1KPSS P3Elektrik – Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla en az 3 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Askerlik durumu itibariyle;

 • a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 • c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6-  657  sayılı  Kanun’un  53.  maddesi  hükümleri  saklı  kalmak  kaydıyla  görevini  devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.

7-  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/B  maddesi  gereğince,  sözleşmeli  olarak istihdam    edilenler,    hizmet    sözleşmesine    aykırı    hareket    etmesi    nedeniyle    kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih  tarihinden  itibaren  bir  yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

8-  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak,

9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak (tüm unvanlar için geçerli),

10- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı,

11-  Adaylar  ilan  edilen  kadrolardan  sadece  birine  başvurabilecek  olup  birden  fazla kadroya başvuru yapamayacaktır,

12-  Adaylarla  hizmet  sözleşmesi  yapılacak  olup,  sözleşmede  belirtilen  şartları  yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir,

13-  Başvuracak  adaylarda  yukarıda  belirtilen  özel  şartlar  ile  657  sayılı  Kanunun  48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır,

14- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri” uygulanır,

15- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar,

II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Başvuru Yeri/Adresi:

Kütahya  Sağlık  Bilimleri  Üniversitesi  Rektörlüğü  Personel  Daire  Başkanlığı  Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya/Merkez.

Başvuru Tarihleri :

Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.
Adaylar,  başvurularını  Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığına  Üniversitemiz  web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya   posta   yolu   ile   yapmaları   gerekmektedir.  

Posta/kargo   yoluyla   yapılacak   başvurularda yaşanabilecek gecikmelerde ve eksikliklerde Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

Müracaat İçin İstenen Belgeler:

 • KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
 • Başvuru formu ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir),
 • Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi sureti veya kare kodlu e-Devlet çıktısı,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Fotoğraf (1 adet),
 • Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için)
 • Tecrübe belgesi (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü),
 • Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir),

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler Üniversitemiz web (www.ksbu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan  edilmesinden  itibaren  5  iş  günü  içerisinde  istenilen  belgeleri  Üniversitemiz  Personel  Daire Başkanlığı’na  şahsen  teslim  edeceklerdir.  Bu  süre  içerisinde  belgeleri  tamamlayarak  teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir.

Atanmaya  hak  kazanan  adaylardan  başvuran  olmadığı  takdirde  veya  aranan  şartları taşımadığı  tespit  edilenlerin  yerine  yedek  adaylardan  başarı  puanı  dikkate  alınarak  sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir