Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 232 0

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 38 Sözleşmeli Personel Alımı….

Paylaş:

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 38 Sözleşmeli Personel Alımı….

İlan Bilgileri

  • İlan No: DPB841377
  • Şehir: KONYA
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 29.12.2020
  • Eleman Sayısı: 38

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere  06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara  sözleşmeli personel alınacaktır.

NİTELİK KODUUNVANIADEDİARANAN NİTELİKLER

01

Hemşire

28

Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.


02


Hemşire


1
Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Sağlık Turizmi biriminde çalıştırılmak üzere, biri İngilizce iyi derecede en az 2 (iki) yabancı dil bilmek ve belgelendirmek, 3. basamak hastanelerde alanında en az üç yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek

03

Psikolog

2
Yükseköğretim kurumlarının psikoloji bölümü lisans mezunu olmak ve 3. basamak hastanelerde alanında en az üç yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.

04

Diğer Sağlık Personeli

1
Perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak ve 3. basamak hastanelerde alanında en az üç yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.

05

Diğer Sağlık Personeli

1
Yükseköğretim kurumlarının tıbbi laboratuvar teknikleri önlisans programından mezun olmak ve 3. basamak hastanelerde alanında en az üç yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.

06

Diğer Sağlık Personeli

1
Yükseköğretim kurumlarının acil tıp teknisyeni önlisans programından mezun olmak ve 3. basamak hastanelerde alanında en az üç yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.

07

Sağlık Teknikeri

4
Yükseköğretim kurumlarının anestezi teknikerliği önlisans programından mezun olmak ve 3. basamak hastanelerde alanında en az üç yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4,5,6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I. GENEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4- Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için 2020 KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması

II. ÖZEL ŞARTLAR

1- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,
2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3- 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak,,
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
,

III. BAŞVURUDA İSTENİLER BELGELER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ( Resmi gazete ilan tarihi: 29.12.2020),
1- Başvuru Formu (Elektronik ortamda doldurulacaktır),
3- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen çalışma belgesi ve diğer belgeler (SGK hizmet dökümü detaylı),
4- Kimlik Belgesi,
5- 2020 KPSS (B) grubu sonuç belgesi
,

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin www.meramtip.com.tr adresinden online Başvuru Formunun eksiksiz doldurulması ve yukarıda belirtilen belgelerin ilgili bölüme yüklenmesi gerekmektedir.

Adaylar başvuru esnasında sistemin üreteceği referans  kodunu mutlaka not ederek yapacakları kontrol işlemleri ve müracaatlarında bu kodu kullanacaklardır. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

İlanımızın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabilecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

NOT : 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı : 2012/2964) Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların beyanları esas alınacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği,  idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.meramtip.com.tr adresinde ilan edilecektir. Kadroların iki katı kadar Yedek belirlenecektir.

Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir