Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 234 0

Namık Kemal Üniversitesi 40 Sözleşmeli Personel Alıyor

Paylaş:

✔ Namık Kemal Üniversitesi 40 Sözleşmeli Personel Alıyor

İlan Bilgileri

 • İlan No: DPB841443
 • Şehir: TEKİRDAĞ
 • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
 • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 02.02.2021
 • Eleman Sayısı: 40
 • Aranılan Nitelik ve Unvan: Hemşire

✔ Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden


SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin  (B)  fıkrasına  göre  istihdam  edilmek  üzere  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı Kararnameye  ekli  28.06.2007  tarih  ve  26566  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Sözleşmeli Personel  Çalıştırılmasına İlişkin  Esaslarda Değişiklik  Yapılmasına Dair Esaslar’ da  yer  alan  ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 40 (kırk) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANINİTELİK KODUPOZİSYON TOPLAMARANAN NİTELİKLER
Hemşire (Tekirdağ Namık Kemal Üniversite Hastanesi)210126Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
Mezunu Olmak.
Hemşire (Tekirdağ Namık Kemal
Üniversite Hastanesi)
210210Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden
Mezun Olmak.
Hemşire (Diş Hekimliği Fakültesi)21032Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
Mezunu Olmak.
Hemşire (Diş Hekimliği Fakültesi)21042Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden
Mezun Olmak

I- GENEL ŞARTLAR:

1-  Başvuracak  adaylarda  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

 • a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • d) Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak,  askerlik çağına  gelmemiş  veya  askerlik  çağına  gelmiş  ise  muvazzaf  askerlik  hizmetini  yapmış  yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak. 
 • e) 657  sayılı  Kanunun  53  üncü  maddesi  hükümleri  saklı  kalmak  kaydıyla,  görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

II- ÖZEL ŞARTLAR:

1- KPSS sınavına girmiş olmak, Lisans mezunları için 2020 yılı  KPSS P3, Ortaöğretim mezunları 2020 yılı KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

2-  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.

3 – Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

4 – Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde   istihdam   edilenler,   hizmet   sözleşmesi   esaslarına   aykırı   hareket   etmesi   nedeniyle kurumlarınca  sözleşmelerinin  feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içerisinde  Bakanlar  Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı  feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

III- İSTENEN BELGELER:

1 – Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir).

2 – Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (e-Devletten alınabilir).

3 – KPSS sınav sonuç belgesi

4 – Fotoğraf

5 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

NOT:

1- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin basvuru.nku.edu.tr/personel web adresinde ilan edilecek  olan  online  başvuru  sistemine  ait  bağlantıdaki  Başvuru  Formu  eksiksiz  ve  doğru  bir şekilde    doldurularak,    istenilen    belgelerin    de    eklenmesiyle    birlikte    elektronik    ortamda gönderilecektir.

IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1- Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine  kadar)  Üniversitemiz  web  adresinden  https://www.nku.edu.tr  online  başvuru  şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar;

 • *İstenilen  belgeler  (Diploma/Mezuniyet  belgesi,  KPSS  (B)  grubu  sınav  sonuç  belgesi, fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara yükleyecektir.
 • *İstenilen  belgeler  ilgili  alanlara  yüklendikten  sonra  “Belgelerimin  doğruluğunu  kabul ediyor ve onaylıyorum” seçeneğini işaretleyecektir.
 • *En   altta   yer   alan   “BAŞVURUYU   TAMAMLA”   tuşuna   basmak   suretiyle   online başvurularını tamamlamış olacaklardır.

2- Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

3- Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

4-  Yerleşmeye  hak  kazanan  adaylardan,  daha  sonra  online  başvuru  sırasında  beyanda bulundukları  belgelerin  (Diploma/Mezuniyet  belgesi,  istenen  unvanlar  için  deneyim  ve/veya sertifika  belgeleri)  asıllarının  veya  onaylı  suretlerinin  ibrazı  istenecektir.  Gerçeğe  aykırı  belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1 – Adaylar tarafından online ortamda eklenen belgeler Değerlendirme Komisyonu tarafınca incelenir.

2 – Tüm başvurular ilgili alanların KPSS puanları baz alınarak değerlendirilecektir.

3-  Atanmaya  hak  kazanan  asil  ve  yedek  adaylar,  ilanın  başvuru  süresinin  bitiminden  7 (yedi) işgünü içerisinde web sitemizde duyurulacaktır.

4-  Adaylar  başvuru  sonuçlarını  ve  işe  başlamaları  için  gerekli  evraklar  ile  evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Üniversitemiz http://www.nku.edu.tr internet adresinden takip edebileceklerdir. Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

5- Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

6-  Atanmaya  hak  kazanan  adaylar;  sonuçların  ilan  edilmesinden  itibaren  15  (on  beş)  iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel  Daire  Başkanlığına  şahsen  teslim  etmesi  gerekmektedir.  Bu  süre  içerisinde  istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder.

7-   Göreve   başlayanlardan,   aranan   şartları   taşımadığı   sonradan   tespit   edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi  ile birlikte tazmin  edilecektir.  İlanda bulunmayan  hükümler için  genel  mevzuat  hükümleri uygulanır.

8-   Başvuru   yapan   adaylara   evrak   iadesi   yapılmayacaktır.   Bu   ilan   atanmaya   hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adres  :  

Tekirdağ  Namık  Kemal  Üniversitesi  Rektörlüğü  Personel  Daire  Başkanlığı Rektörlük Binası 8. Kat Namık Kemal Mah. Kampüs Caddesi Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ

Detaylı Bilgi İçin : 0282- 250 14 09 – 0282- 250 14 12 – 0282-250 14 13 – 0282-250 14 20


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir