Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Açılan Sınavlar 211 0

Sürekli İşçi Alımı

Paylaş:

✔ Sürekli 50 İşçi Alımı

İlan Bilgileri

  • İlan No: DPB841467
  • Şehir: İSTANBUL
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Son başvuru Tarihi: 24.02.2021
  • Eleman Sayısı: 50 kişi,
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

✔ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI


Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü
(İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğü)


İŞÇİ ALIM İLANI

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (ğ) bendi gereğince, Ek-1 tabloda kontenjan dağılımı ve asgari nitelikleri gösterilen unvan ve pozisyonlarda istihdam edilmek üzere mülakatla Elli (50) İşçi alınacaktır.

A. BAŞVURU ŞARTLARI

Müracaat eden adaylarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

I) Genel şartlar

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ve İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4. Özel hayata ve özel hayatın gizliliğine, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hükümlü olmamak ve bu suçlardan hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
5. Erkek adayların; askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

II) Özel şartlar

1. Bu ilan ekindeki (Ek-1) tabloda başvurulacak pozisyonlar için belirtilen özel şartları taşımak.

B. BAŞVURU BELGELERİ

Adayların aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeleri zorunludur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybederler ve haklarında işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

 1. Başvuru formu (Ek-2).
2. Diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge sureti (E-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgeleri kabul edilecektir)
3. 4.5 x 6 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf (Biri Başvuru Formunda olacaktır.).
4. İkametgah belgesi (E-devlet üzerinden alınacaktır).
5. Adli sicil kaydı belgesi (E-devlet üzerinden alınacaktır).
6. Başvurulan pozisyonun deneyim şartını taşıdığını gösterir SGK hizmet belgesi,
7. Yabancı dil bilgisi istenilen pozisyonlar için ilan tarihi itibariyle son 3 yıl içerisinde alınmış yabancı dil düzeyini gösterir belge. (En az YDS 70 veya Muadili belge sunanlar yabancı dil sınavından muaf tutulacaktır)

C. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular, 24/02/2021 günü mesai saati bitimine kadar, şahsen Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne (Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 06330 Çankaya / Ankara) adresine yapılacaktır. 24/02/2021 günü mesai saati bitiminden sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır.

Ç. MÜLAKAT

1.Başvuru şartlarını taşıyan ve eksiksiz belge ile başvuran adayların mülakat tarihleri Bakanlığımızın (https://www.ktb.gov.tr) ile Merkez Müdürlüğümüzün (http://www.dosim.gov.tr ) internet siteleri üzerinden duyurulacak olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2. Mülakatta adaylar; genel olarak “Temsil (3 Puan)”, “Genel Kültür (40 Puan) ”, “Muhakeme ve Konuşma Yetenekleri (4 Puan)”, “Tutum ve Davranışlar (3 Puan)” ve “Mesleki Bilgisi/Mezun Olduğu Bölüme Göre Bilgisi (50 Puan)”  yönünden mülakat komisyonunca değerlendirilir.  Mülakatta adaylara, komisyon üyelerinin her biri tarafından yüz tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması mülakat puanını teşkil eder. Mülakatta başarılı sayılmak için ortalama puanın en az 70 olması şarttır.

3.Ayrıca yabancı dil şartı aranan pozisyonlar için komisyon tarafından İngilizce/Fransızca/Almanca yabancı dillerinden birinden 100 tam puan üzerinden mülakata alınır.  Yabancı dil mülakatında başarılı olmak için en az 70 puan almak şarttır. (Yabancı Dil Bilgisi şartı aranan pozisyonlar için ilan tarihi itibariyle son 3 yıl içerisinde alınmış en az YDS 70 veya muadili belge sunanlar yabancı dil mülakatından muaf tutulacaktır.)

4. Başarı sıralaması en yüksek puandan başlamak suretiyle yapılır. Puan sıralamasına göre yeteri kadar yedek de belirlenebilir. Başarılı olanlar (http://www.dosim.gov.tr ) adresinde yayınlanır ve ayrıca bu kişilere yazılı olarak bildirilir. Başarılı olamayanlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

D. DİĞER HUSUSLAR

1- İşe alınacakların deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların ve pozisyon için gerekli şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir.

2-  Her bir aday yalnızca bir pozisyona başvurabilir. Çoklu başvurular kabul edilmeyecek, bir adayın birden fazla başvuru yaptığı tespit edilirse tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. O yüzden adayların başvuru formuna yazdıkları pozisyonun sıra numarasının doğruluğunu mutlaka kontrol etmeleri gerekmektedir.

3- İtirazlar, mülakat sonucunda başarılı olanların internette açıklanmasını izleyen müteakip 5 iş günü içerisinde Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne yapılabilecektir.

EK-1 Özel Şartlar Tablosu

İSTANBUL ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI İLANI

SIRA NOUNVANALINACAK KİŞİ SAYISIEĞİTİM DURUMUBÖLÜMÖZEL ŞART /DENEYİM
1Sanat Yönetmeni1-Kültür sanat Merkezlerinde veya kültürel etkinliklerde Kurumsal ilişkileri yönetme, sanat ve gösteri etkinlikleri planlama, projelendirme, düzenleme ve pazarlama konularında en az 10 yıllık deneyim sahibi, ulusal ve uluslararası kültür sanat etkinliği ve projelerinde görev almış olmak.
-İyi derece İngilizce/Fransızca/Almanca bilmek,
2Uzman
(İç Yapımlar) (1)

(Dış ve Ortak Yapımlar) (1)
2En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
-İşletme Bölümü
-Kültür Sanat Yönetimi Bölümü
– Sanatsal programlama, projelendirme, bütçelendirme, düzenleme, yapımcılık, kurumsal iletişim ve iletişim alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak,
– Ulusal/uluslararası projede iç/dış yapımlar sorumlusu olarak görev almış olmak.
– Yerli veya yabancı topluluklar, sanatçılar, kurumlar tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliklerin planlamasında görev almış olmak.
– İyi derece İngilizce/Fransızca/Almanca bilmek,
3Uzman
(Festival ve Etkinlik)
1En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
-Sahne Sanatları ve gösteri sanatları bölümü
– Sanatsal planlama, programlama, projelendirme, bütçelendirme, düzenleme, yapımcılık, kurumsal iletişim ve iletişim alanında en az 5 yıl deneyim sahibi,
– Ulusal/uluslararası festivalde görev almış olmak.
– Yerli veya yabancı topluluklar, sanatçılar, kurumlar tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliklerin planlamasında görev almış olmak.
– İyi derece İngilizce/Fransızca/Almanca bilmek,
4Uzman
(Müşteri Deneyimi)
1En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
-İşletme – pazarlama bölümleri
-Kültür Sanat Yönetimi Bölümü
-İstatistik Bölümü
– Tercihen Kültür ve Sanat Departmanlarının müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri deneyimi alanlarında en az 5 yıl deneyimli olmak,
– Müşteri ilişkileri yönetimi, segmentasyon, ölçümleme, modelleme ve hedef kitle seçimi gibi analitik projelerde görev almış olmak
-İyi derece İngilizce/Fransızca/Almanca bilmek,
5Uzman
(Sadakat Programı)
1En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
-İşletme Bölümü
-Kültür Sanat Yönetimi
– Marka sadakati sağlama tasarlama, bu konuda altyapı geliştirme, uygulama, müşteriyle bağ kurma alanlarında en az 3 yıl deneyim sahibi, ayrıca çalışanların kurum aidiyetinin sağlanmasına yönelik kurgulardan haberdar olmak,
-İyi derece İngilizce/Fransızca/Almanca bilmek,
6Uzman
(Etkinlik Karşılama)
2En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.-İşletme bölümü
-Pazarlama Bölümü
– Sanat Kurumlarının etkinlikleri öncesinde ve sırasında ilgililerle iletişim ve etkileşim halinde kalarak gösterilerin sorunsuz işleyişinin sağlanması, etkinliklerle ilgili hazırlıkların denetlenmesi, etkinlikler sırasında alınacak bir dış hizmet (ağırlama, karşılama, sunum hizmetleri, cankurtaran ve sağlık hizmetleri vb.) alanlarında en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak.
– İyi derece İngilizce/Fransızca/Almanca bilmek,
7Uzman
(Eğitim Programları)
1En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.-Kütüphane, müze ve kültür merkezlerinde eğitim ve kapasite güçlendirme programlarını tasarlama, hazırlama, yürütme ve yönetme konularında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.
-İyi derece İngilizce/Fransızca/Almanca bilmek,
8Uzman
(Çocuk Sanat Merkezi)
1En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.-Müzik Öğretmenliği-Müzik, dans, tiyatro vb. alanlarda, çocuk ve gençler başta olmak üzere her türlü kesime verilecek eğitim ve kapasite güçlendirme programlarının tasarlanması, planlanmasında en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak.
-Pedagojik formasyon eğitimi almış olmak,
9Uzman
(AKM Kütüphane)
1En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.-Kütüphanecilik Bölümü
-Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
-Sanat yayınları alanında deneyimli en az 5 yıl kütüphaneci olarak görev yapmış olmak.
– İyi derece İngilizce/Fransızca/Almanca bilmek,
10Uzman
(Müzik Platformu Sorumlusu)
1En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.-Müzikoloji Bölümü-Müzik tarihi, müzik türleri, müzik aletleri alanında bilgi sahibi, iletişim becerisine sahip, müze ve kültür merkezlerinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.
11Uzman
(Sponsorluk)
1En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
-İşletme Bölümü
-Pazarlama Bölümü
-Radyo Televizyon, Sinema Bölümü
-Sponsorluk çalışmaları ve bu alandaki Ar-Ge faaliyetlerinde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.
– İyi derece İngilizce/Fransızca/Almanca bilmek,
12Uzman
(Pazarlama)
1En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
-Pazarlama Bölümü
-İşletme Bölümü
-Radyo Televizyon, Sinema Bölümü
-Kurumsal Satış ve Pazarlama ekiplerinde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.
– İyi derece İngilizce/Fransızca/Almanca bilmek,
13Uzman
(Dijital pazarlama)
1En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
-Pazarlama Bölümü
-İşletme Bölümü
-Radyo Televizyon, Sinema Bölümü
-Kurumsal Satış ve Pazarlama ekiplerinde ve bu alanların web siteleri ve sosyal medya mecralarının yönetiminde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.
– İyi derece İngilizce/Fransızca/Almanca bilmek,
14Uzman
(Grafik Tasarım )
1En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.– -Grafik Tasarım Bölümü
– -Mimarlık bölümü
– -Web sitesi, reklam, kitap, dergi, broşür, poster, afiş, ürün ambalajı vb. ürünlerin yanı sıra kültür sanat etkinliklerinin kurumsal iletişim ve kurumsal kimlik benzeri işlerin görsel tasarımını geliştirme alanında en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak.
15Uzman
(Medya ve Halkla İlişkiler)
1En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü-Halkla ilişkiler alanında en az 5 yıllık kurumsal deneyim sahibi olmak.
– İyi derece İngilizce/Fransızca/Almanca bilmek,
16Uzman
(İş Geliştirme ve Planlama)
1En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.-İş Geliştirme, işbirliği geliştirme, etkinlik, organizasyon ve planlama konularında en az 5 yıllık kurumsal deneyim sahibi olmak. (Tasarım Dükkanı dahil)
-İyi derece İngilizce/Fransızca/Almanca bilmek,
17Uzman
(Tasarım ve Sanat )
1-Mağaza ve Sanat Galerisi gibi sanatsal alanlarda tasarım danışmanlığı, tasarım ve üretim koordinatörlüğü, takı ve mücevher atölyelerinin kurulması, yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak. Bu alan da en az 5 yıl deneyimli olmak,
18Uzman
(Mağaza Sorumlusu)
1En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.-Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
-Pazarlama Bölümü
-Tasarım Bölümü/Endüstri Ürünleri
-Tasarımı Bölümü
-Pazarlama, tasarım alanlarında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.
19Uzman
Sahne Müdürü (Kondüit)
2En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.-Müzik Bölümü
-Sahne Sanatları Bölümü
-İzleyicinin bina içine alınması sürecinden etkinlik sonu binadan ayrılması sürecine kadar, etkinliğin teknik açıdan sağlıklı ve başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
konser ya da temsil gerçekleşmesi sürecinde görevli tüm sanatçıların sahneye/salona giriş ve çıkış organizasyonlarının, sahne teknik personelinin görev dağılımı ve çalışma programlarının yapılması konularında, ayrıca en az 3 yıllık sahne arkası ve sahne deneyimine sahibi olmak.
20Uzman
(Işık )
2En az 2 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.-Mekana ve sahneye göre alan derinliğini sağlayan ışık efektlerinin yansıtılması, aydınlatma ekipmanlarının kurulması ve ekipmanların bakımının yapılması, ışık, gölge ve kontrast ayarlarının ihtiyaca uygun bir biçimde yapılması, ışık fikstürlerinin odaklamasının yapılması ve çalıştırılması, konularında en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak.
21Uzman
(Ses )
2En az 2 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.-Set içerisinde farklı dış ses etkilerinin engellenmesi ve temiz kayıt alınması ses kayıt cihazları ile eklemlenen parçaların temizlikten bakıma kadar tüm işlemlerinin yapılması stüdyonun ses yalıtımının kontrol edilmesi, mikser ve ses kartı gibi araçların rutin kontrollerinin yapılması alanlarında en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak.
22Uzman
(Video Görüntü)
2En az 2 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.-Sahne Işık ve Ses Teknolojileri Bölümü
-Radyo, Sinema ve Televizyon lisans programı
-Görüntü, ses ve ışıklandırma sistemlerinin proje ve kurulumu, bakım ve onarım işlemlerinin yapılma, operasyon planlarının çıkarılması, kullanımı alanlarında en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak.
23Uzman
(Dekor)
2En az 2 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.– -Sahne dekorları ve kostüm tasarımı bölümü-Sahne dekoru kurulumu, bakımı ve onarım işlemlerinin yapımı, operasyon planlarının çıkarılması alanlarında en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak.
24Uzman
Görsel Tasarım
1En az 2 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.-Sahne dekorları ve Kostüm tasarımı bölümü
-Grafik Bölümü
-Sahne dekoru tasarım işlemlerinin yapılması, operasyon planlarını çıkarılması alanlarında en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak.
25Uzman
Sahne Mühendisliği görevi
2En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.-Makine Mühendisliği
-İnşaat Mühendisliği
-Bilgisayar Mühendisliği
-Elektrik Elektronik Mühendisliği
– – Asansör, vinç, forklift, dekor ve taşıma çubukları, aydınlatma köprüleri, motorlu perde ve yansıtma perdeleri vb. sahne ve mekanik sistem ve donanımını; ses, görüntü, ışık, kayıt, veri iletimi, yazılım, donanım, araç-gereç ve denetim masalarını; her türlü elektrik – elektronik yazılım, donanım ve araç-gerecini, bilişim sistemlerini; iklimlendirme, havalandırma ve güvenlik sistemlerini ustalıkla kullanabilecek, gerektiğinde basit onarım ve bakımlarını yapabilecek düzeyden en az 5 yıllık deneyime sahip olmak.
26Uzman
Sahne Teknisyenliği görevi
1En az 2 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.-Sahne Işık ve Ses Teknolojileri Bölümü– Asansör, vinç, forklift, dekor ve taşıma çubukları, aydınlatma köprüleri, motorlu perde ve yansıtma perdeleri vb. sahne ve mekanik sistem ve donanımını; ses, görüntü, ışık, kayıt, veri iletimi, yazılım, donanım, araç-gereç ve denetim masalarını; her türlü elektrik – elektronik yazılım, donanım ve araç-gerecini, bilişim sistemlerini; iklimlendirme, havalandırma ve güvenlik sistemlerini ustalıkla kullanabilecek, gerektiğinde basit onarım ve bakımlarını yapabilecek düzeyden en az 5 yıllık deneyime sahip olmak.
27Teknik İşler Yönetmeni1En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.-Makine Bölümü
-İnşaat Bölümü
-Elektrik Elektronik bölümü
– -Kurumsal ilişkileri yönetme, sanat ve gösteri etkinlikleri düzenleme ve işletme konularında yöneticilik yapmış ve en az 10 yıllık deneyim sahibi olmak
– Bina ve binadaki bütün teknik donanımla ilgili kurulum, bakım, onarım vb. işlerin örgütlenmesi, teknik eğitim programlarının yürütülmesi, etkinlikler sırasında ve diğer zamanlarda işletim açısından verilmesi gereken karşılama, güvenlik, temizlik, otopark, cankurtaran, itfaiye, lojistik, depolama, yeme-içme vb. destek hizmetlerinin sağlanmasında en az 10 yıllık deneyime sahip olmak.
– -İyi derece İngilizce/Fransızca/Almanca bilmek,
28Teknik
(Bina görevi)
2En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.– -Bina, birim yönetimi ve afet yönetimi konusunda en az 5 yıl tecrübeli olmak
29Teknik
(Depolama ve Lojistik )
3En az 2 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.-Lojistik
-İşletme
-Lojistik Yönetimi
– – Atölyelerde sahne ve binanın gerektirdiği her türlü imalatta sarf edilecek malzemenin depolanması, sınıflandırma sistemi, malzemenin amacına uygun bir şekilde tasarruflu kullanılması, kullanılan malzemenin hesabı, yapılan imalatın özelliklerine ve yangın talimatlarına göre korunması konularında en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak.
– – Depolara gelen malzemelerin ve gösterilerle ilgili malzemelerin taşınmasını ve uygun yerlere yerleştirilmesinin sağlanması, depo donanım ve demirbaşlarını muhafaza edilmesi alanlarında en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak.
30Teknik
(Mekanik)
3En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.-Makine Mühendisliği-Sistemin İş güvenliği prosedürlerine uygun çalışılıp çalışmadığının kontrol edilmesi, mekanik cihaz kontrollerinin yüksek kalitede olmasının sağlanması, operasyon sırasında uygun test ve ölçüm cihazlarının kullanılması, makine giriş ve çıkışlarını düzenli kontrol edilmesi alanlarında en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak.
31Teknik
(İnşaat)
2En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.-İnşaat mühendisliği-İnşaat mühendisi olarak yapı, inşaat, keşif, planlama, kontrol alanlarında en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak.
32Teknik
(Elektrik )
2En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.-Elektrik/Elektronik mühendisliği-Teknik plan ve şemaların uygun şekilde okunması ve yorumlanması, plan, taslak ve çizimleri kullanarak iş emirleri ile talimatlarının planlanması, elektrikli ekipmanların standartlara uygun şekilde kurulup işletmeye hazır hale getirilmesi, kablolama, kontrol ve aydınlatma sistemlerinin kurulum ve bakım işlemlerinin yapılması alanlarında en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak.
33Teknik
(Bilgi İşlem)
3En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.-Bilgisayar Mühendisliği-Teknik özelliklere göre uygun yazılım kurulması ve yapılandırılması, ağ performansını optimize edecek şekilde geliştirmek ve sürdürmek, ağ ve bilgisayar sistemlerinin güvenliği ve gizliliğinin sağlanması, bilgisayar ekipmanı üzerinde elektrik güvenliği kontrollerinin yapılması alanlarında en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak

EK-2 Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız 


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir