Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 182 0

Temizlik, Güvenlik ve Bakım – Onarım Görevlisi Alımı Yapılacak

Paylaş:

✔ Temizlik, Güvenlik ve Bakım – Onarım Görevlisi Alımı Yapılacak

İlan Bilgileri

 • İlan No: DPB841466
 • Şehir: İSTANBUL
 • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
 • Son başvuru Tarihi: 22.02.2021
 • Eleman Sayısı: 35
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

✔ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KONSER ALANLARI İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL AÇIKLAMALAR

1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde Sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alınacaktır.
2- Noter kurası sonucunda mülakata girmeye hak kazanan adaylar arasından mülakat sonucu başarılı olanlar ‘4857 saydı İş Kanunu’ hükümleri çerçevesinde ve ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2. Maddesi 2. Fıkrası (ğ) bendi gereğince sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.
3- Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 18.02.2021-22.02.2021 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.
4- Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Adayın birden fazla başvuru yaptığı tespit edilirse tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
5- Kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılanlar veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
6- İstihdam edilecek işçiler için mülakat yapılacak olup, mülakata girmeye hak kazanan adaylar noter kurası sonucu belirlenecektir. İŞKUR tarafından bildirilen tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısının) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.

7- Kura sonucu belirlenen listedeki adayların belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar Merkez Müdürlüğümüz, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğüne (Hobyar Mahallesi, Şeyhülislam Hayri Efendi Cd. No:2, 34112 Fatih/İstanbul ) şahsen teslim edecekler. Süresinde teslim edilmeyen belgeler kabul edilmeyecektir. Ancak hastalık, doğum veya askerlik mazereti nedeniyle belgelerini teslim edemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten doğum raporu, hastalık raporu veya askerlik durum belgesini ibraz etmeleri kaydıyla) yakınları aracılığıyla belgelerini teslim edebileceklerdir.
8- Noter kurası sonucu belirlenen asıl listedeki adayların belgeleri idarece incelenecek ve şartları taşımadığı belirlenen adayların yerine yedek listeden ilgili bölüme başvuranların içinden sıra esası ile eksik giderilecektir. Mülakata katılacak kesin aday listesi internet yoluyla ilan edilecektir. 
9 – İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura sonuçları, mülakata katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyumlar Merkez Müdürlüğümüz www.dosim.gov.trinternet adresinde
ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
10- Mülakat sonuçlarının açıklanmasından itibaren adaylar tarafından 5 (beş) iş gün içerisinde Mülakat Komisyonuna itiraz edilebilir (itiraz sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri ve ıslak imzası olmayan dilekçeler ile e-posta, faks vb. yoluyla ya da usulüne uygun olsa bile itiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır).
11- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama işlemi yapılsa dahi iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
12- Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine var ise yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
13 -Hâlihazırda, Merkez Müdürlüğümüz sürekli işçi kadrosunda görev yapanların, ilan edilen kadrolara müracaatları alınmayacaktır. Noter kurası sonucu mülakata girmeye hak kazansa dahi işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.
14- Koruma Güvenlik ile Temizlik Hizmetleri için asgari ücret, Bakım ve Onarım Hizmetleri için ise asgari ücretin en fazla %10 artırımlı hali ücret olarak ödenebilecektir.
15- Deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLI, TARİHİ VE YERİ

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, 18.02.2021 tarihinde İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır.

İlan şartlarını taşıyan adaylar, ilanın  Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını yapabilir. (posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saldı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Kanunu’nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;

a. Türk Vatandaşı olmak
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak)
d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sularına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

3. İlan tarihi itibariyle 35 yaşım doldurmamış olmak,

4. İlanın yayınlandığı tarih itibariyle İstanbul İlinde ikamet ettiğini belgelendirmek,

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak şartları aranır.

Başvurulan;

a. Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Kadrosu için:

 • En az ortaöğretim mezunu olmak,
 • En az 2 yıl tecrübeli olmak,
 • 5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak,
 • Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (silahlı) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)
 • Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
 • Sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde “özel güvenlik görevlisi olur” şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek, 
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak başvuruda bulunan erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 15’ten az olmamak, (Öıneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90′ dan fazla, 80-15=65′ ten az olmaması gerekmektedir.)

b. Temizlik Hizmetleri Görevlisi Kadrosu için:

 • En az ortaöğretim mezunu olmak,
 • Temizlik işlerinde görevlendirilmesine engel hali bulunmamak,
 • En az 2 yıl tecrübesi bulunmak,

c. Bakım ve Onarım Hizmetleri Görevlisi(Elektrik) için: 

 • 2 yıllık eğitim veren meslek yüksek okullarının elektrik bölümünden mezun olmak,
 • En az 2 yıl tecrübesi bulunmak,

d. Bakım ve Onarım Hizmetleri Görevlisi(Makine) için:

 • 2 yıllık eğitim veren meslek yüksek okullarının Makine bölümünden mezun olmak,
 • En az 2 yıl tecrübesi bulunmak,

KURA IŞLEMLERI, TARİHİ VE YERİ

Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Asıl ve yedek adaylara ilişkin liste Kurumumuz internet sitesi www.dosim.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Kesin aday listesi, mülakat tarihi ve yerleri Kurumumuz internet sitesi www.dosim.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu duyuru tebligat yerine geçecektir.

Kum çekilişi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına alınacaktır.

MÜLAKAT ÖNCESI ISTENECEK BELGELER

Mülakata katılmaya hak kazananlar kesin listesi aşağıdaki belgelerin istenmesi ve incelenmesi sonucunda oluşturulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybedecektir.

 • Başvuru formu.
 • Diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge sureti (E-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgeleri kabul edilecektir)
 • 4.5 x 6 ebatlarda iki adet vesikalık fotoğraf (Biri Başvuru Formunda olacaktır.).
 • İstanbul ilinde mukim olduğunu gösterir İkametgah belgesi (E-devlet üzerinden alınacaktır).
 • Adli sicil-arşiv kaydı belgesi (E-devlet üzerinden alınacaktır).
 • İş deneyimi için SGK hizmet dökümü.
 • Kimlik fotokopisi.
 • Koruma ve Güvenlik görevlisi meslek koluna başvuru yapan adaylar için; Silahlı Özel Güvenlik Belgesi veya söz konusu belgeyi almak için ilgili kuruluşa yapılan başvuru belgesi ile bir sağlık kuruluşundan alınan boy-kilo gösterir belge. 
 • Varsa Yabancı Dil bilgisine dair belge.

MÜLAKAT

Mülakatta adaylar; genel olarak “Temsil”, “Genel Kültür”, “Kavrama”, “Muhakeme ve Konuşma Yetenekleri”, “Tutum ve Davranışlar” yönünden ve ayrıca başvurulan pozisyon için ayrıca belirlenen konulardaki bilgileri ve deneyimleri yönünden mülakat komisyonunca değerlendirilir.

Mülakatta adaylara, komisyon üyelerinin her biri tarafından yüz tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların ortalaması mülakat puanını teşkil eder. Mülakatta başarılı sayılmak için ortalama puanın en az 70 olması şarttır.

En yüksek puandan başlamak suretiyle sıralama yapılır. Puan sıralamasına göre yeteri kadar yedek belirlenebilir. Başarılı olanlara durum yazılı olarak bildirilir.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

UNVANHİZMET TÜRÜADEDİ
Sürekli İşçiKoruma ve Güvenlik Hizmetleri Görevlisi15
UNVANHİZMET TÜRÜADEDİ
Sürekli İşçiTemizlik Hizmetleri Görevlisi15
UNVANHİZMET TÜRÜADEDİ
Sürekli İşçiBakım Onarım Görevlisi (Elektrik)3
UNVANHİZMET TÜRÜADEDİ
Sürekli İşçiBakım Onarım Görevlisi (Makine)2

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir