Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Açılan Sınavlar 208 0

Tokat İli Çat Belediyesi Memur Alıyor

Paylaş:

✔ Tokat İli Çat Belediyesi Memur Alıyor

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: ÇAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
 • İlan Numarası: DPB841524
 • Şehir: TOKAT
 • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
 • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 21.03.2021
 • Son başvuru Tarihi: 26.04.2021
 • Eleman Sayısı: 1
 • Aranılan Nitelik ve Unvan: Memur

Tokat İli Çat Belediye Başkanlığından:

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Tokat İli Çat Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.

Sıra NoKadro UnvanıSınıfıKadro DerecesiAdediNiteliğiCinsiyetiKPSS TürüKPSS Puanı
1MemurGİH111*Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak;
*En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Kadın/ErkekKPSS P94En az 70 Puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan  edilen  memur  kadrosuna  atanmak  için  başvuracak  adayların,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48inci  maddesinin  (A)  bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk ceza kanunun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına  ya  da  affa  uğramış  olsa  bile  devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  Anayasal  düzene  ve  bu  düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  zimmet,  irtikap,  rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2- BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.tokatcat.bel.tr internet adresinden temin edilecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

3)  Yabancı  Okul  Mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (Aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  suretleri  belediyemizce  tasdik edilebilir),

4) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

5) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

6) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

7) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

8) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce tasdik edilebilir),

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru belgeleriyle, 22/04/2021′ dan 26/04/2021 Pazartesi günü saat 16.00′ ya kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler.

 • a. Elektronik ortamda, Belediyemiz www.tokatcat.bel.tr internet adresine,
 • b.  Şahsen  veya  iadeli  taahhütlü  posta  yolu  ile  Çat  Belediyesi  Yazı  İşleri  Müdürlüğüne  şahsen  teslim  etmeleri  gerekmektedir.  (Merkez  Mahallesi Haydaroğlu Sokak No: 1 Çat Belediyesi)
 • c. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ–BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

1) Belediyemiz tarafından adayların T.C Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.

2) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 30.04.2021 günü Belediyemiz www.tokatcat.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.

3) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

4) Sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

5) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

6- SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sözlü sınav;

Çat Belediyesi hizmet binasında (Çat/Tokat) memur alımı için 07.05.2021 günü sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınav Konuları:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
d) Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLME VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması
şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurumumuz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Kurumumuzun internet sitesinde ilan edilecektir.

Adayların  atamaya  esas  başarı  puanlarının  aynı  olması  halinde KPSS  puanı  yüksek  olana  öncelik  tanınır.  En yüksek  başarı  puanından  başlamak üzere  atama  yapılacak  kadro  sayısı  kadar  asıl  aday  ve  asıl  aday  sayısı  kadar  da  yedek  aday  belirlenecektir.  Asıl  ve  yedek  aday  listeleri  Kurumumuzun internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru  ve  işlemler  sırasında  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  veya  herhangi  bir  şekilde  gerçeği  sakladığı  tespit  edilenlerin  sınavları  geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Kurumumuzun internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.           

                               


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir