Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 265 0

Yenikent Belediyesi Memur Alımı Yapacak…

Paylaş:

Yenikent Belediyesi Memur Alımı Yapacak…

İlan Bilgileri

  • İlan No: DPB841408
  • Şehir: KÜTAHYA
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 14.01.2021
  • Son başvuru Tarihi: 22.02.2021
  • Eleman Sayısı: 1
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Şoför

Kütahya İli Yenikent Belediye Başkanlığından:

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Yenikent  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununa  tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  “Mahalli  İdarelere  İlk  Defa  Atanacaklara  Dair  Sınav  ve  Atama Yönetmeliği”  hükümlerine  göre  aşağıda  unvanı,  sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

SIRAKADRO UNVANISINIFIKADRO DERECESİADEDİNİTELİĞİCİNSİYETİKPSS TÜRÜKPSS PUANI
1ŞoförGİH131* En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
* En az B sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.
Kadın/ErkekP94En az 55 puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemizin   yukarıda   belirtilen   boş   memur   kadrosu   için   yapılacak   başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan  edilen  memur  kadrosuna  atanmak  için  başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)  Türk  ceza  kanununun  53’üncü  maddesinde  belirtilen  süreler  geçmiş  olsa  bile;  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  görevi  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
d)  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e)  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2- BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden, asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az  B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;

Başvuru  formu,  Kurumumuzdan  veya  Belediyemizin  www.yenikentgediz.bel.tr  internet adresinden temin edilecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

a. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
b. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
c. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
d. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
e. Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g. 2 adet biyometrik fotoğraf, (l adedi forma yapıştırılacak)
h. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;

Başvuru  esnasında  istenilen  belgeler  17.02.2021  tarihinden  22.02.2021  Pazartesi  günü saat    16:00’a    kadar    (mesai    günlerinde    10:00-12:30    ile    13:00-16:00    saatleri    arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerini:

a) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Yenikent  Belediye Başkanlığı Yenikent / Gediz/KÜTAHYA   adresine   gönderilebilecektir.   (Geciken   postalardan   Belediyemiz   sorumlu olmayacaktır.)
b) Elektronik ortamda, Belediyemiz [email protected] internet adresine gönderilebilecektir.
c)  Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
b)  Sınava  çağrılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  diğer  adaylarda  sınava çağrılacaktır.  Sözlü  sınava  katılmaya  hak  kazanan  adaylar  ve  KPSS  puanları  ile  sınav  yeri  ve zamanı  26.02.2021  Cuma  günü  Belediyemiz  www.yenikentgediz.bel.tr  internet  adresinden  ilan
edilecektir.
c)  Başvurusu  kabul  edilip  sınava  çağrılan  adaylar,  kimlik  bilgileri  ile  sınav  yeri  ve tarihinin   bulunduğu   “Sınav   Giriş   Belgesi’  ne  www.yenikentgediz.bel.tr  internet  adresinden erişebileceklerdir. Posta yoluyla da gönderilecektir.
d) Sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6- SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Sözlü sınav;

Yenikent Belediyesi hizmet binasında (Yenikent-KÜTAHYA) 05.03.2021 tarihinde sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınav Konuları:

1-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 2-Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi
3-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
4-Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınavda  Değerlendirme;  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası,  Atatürk  İlke  ve  İnkılapları Tarihi,   657   sayılı   Devlet   Memurları   Kanunu,   Mahalli   İdareler   ile   İlgili   Temel   Mevzuat konularında  15′  er  puan,  kadro  unvanına  ilişkin  mesleki  ve  uygulamalı  bilgi  ve  yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS  puanının  aritmetik  ortalaması  alınmak  suretiyle  belirtilenecek  ve  belediyenin  internet sitesinden ilan edilecektir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl  aday  ve  asıl  aday  sayısı  kadar  da  yedek  aday  belirtilenecektir.  Asıl  ve  yedek  aday  listeleri belediyemizin  internet  adresinden  ilan  edilecek  ve  listede  yer  alanlara  ayrıca  yazılı  tebligat yapılacaktır.

Sınav   Kurulu;   Sınav   sonunda   personel   alımı   için   ilana   çıktığı   kadrolardan,   başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve  bunların atamaları yapılmaz.  

Bu gibi  durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilir.  Bu  kişiler hiçbir   hak   ve   talep   edemezler   ve   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   suç   duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün  içinde  yazılı  olarak  itiraz  edilebilir.  İtirazlar,  sınav  kurulu  tarafından  yedi  gün  içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.                                                  


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir