Reklam Alanı
Reklam Alanı
Diğer Faydalı Bilgiler 654 0

Apartman ve Site Yönetimleri Toplantısı Ne Zaman Yapılır?

Paylaş:

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 29. maddesine göre; apartman yönetimlerinde kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere “yönetim planı” nda gösterilen zamanlarda mutlaka toplantı yapmak zorundadırlar.

Yönetim planında böyle bir zaman gösterilmemiş ise, her takvim yılının ilk ayı, yani “Ocak ayı içinde” apartman ve site yönetimlerinde olağan olarak toplantılar yapılır.

Toplu yapılarda ise, kat malikleri kurulu en geç 2 yılda bir defadan az olmamak üzere “yönetim planlarında” gösterilen zamanlarda toplantı yapmak zorundadır. Yönetim planlarında toplantı zamanı ifade edilmemiş ise, ikinci takvim yılının “ocak ayı içinde” yönetim toplantısı yapılır.

Apartman ve Sitelerde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Önemli bir sebebin çıkması halinde, örneğin olağanüstü harcama gerektiren bir durum ya da acil yapılması gereken bir şey varsa,

a) yöneticinin,

b) veya denetçinin,

c) veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine, olağanüstü toplantı da yapmak mümkündür.

Toplantıya çağrı için uyulması gereken kurallar:

1- Apartman ve site yönetimlerinde olağanüstü toplantı için istenilen tarihten en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektup göndermek zorunludur.

2- Ayrıca toplantı sebebi de bildirilmek şarttır. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 7 günden az olamaz.

3- Yönetim planında aksine bir hüküm yoksa kat malikleri kurulunu toplantıya çağırma görev ve yetkisi sadece yöneticiye aittir (KMK. m. 35/k). Bu durum hem olağan hem de olağanüstü toplantılar için geçerlidir.

4- Dolayısıyla gerek denetçi/denetçiler veya üçte bir oranındaki kat malikleri, kurulun toplantıya çağrılmasını yöneticiden istemek durumundadırlar.

5- Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; yönetici, olağan ve/veya olağanüstü toplantı görevini yerine getirmek ve kat maliklerini toplantıya çağırmak durumundadır.

6- Hem olağan toplantılarda, hem de olağanüstü nitelikteki toplantılarda, toplantıya çağrı görevi yönetici tarafından gerçekleştirilecektir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir