Reklam Alanı
Reklam Alanı
Faydalı Bilgiler 1.189 0

Bina Görevlisinin (Kapıcı) İş Sözleşmesi ve Görevleri

Paylaş:

✔ Bina Görevlisinin (Kapıcı) İş Sözleşmesi ve Görevleri

Güncelleme: 04.12.2021

Bina görevlisi (kapıcısı) olan taşınmazlarda, kapıcının nasıl ve hangi koşullarda, ne kadar maaş ile çalışacağının net bir şekilde belirlenmesi ve bunun da resmi bir belgeye dökülmesi gerekir. Resmi bir belge niteliği taşıyan bu belgeye “kapıcı iş sözleşmesi” denir.

Bina görevlisi (kapıcı) ile yapılan iş sözleşmesinde; iş sözleşmesinin türü ve çalışma biçimi ile işveren ve işyeri adı ve adresi, kapıcının kimliği, işe başlama tarihi, yapacağı işler, temel ücreti ve varsa ücret ekleri, ücret ödeme şekli ve zamanı, çalışma süresi ve ara dinlenmesi, varsa özel hükümler, düzenleme tarihi ve tarafların imzası hususlarının bulunması gerekiyor.

Bina görevlisi (kapıcı) ile yapılan iş sözleşmesinin bir kısmı, “Konut Kapıcıları Yönetmeliği” ne veya başka mevzuata aykırı ise sözleşme tümden geçersizliğini kaybetmiyor.

Bu durumda, sadece sözleşmedeki aykırı hükümler geçersiz oluyor. Geçersiz olan hükümlerin yerini mevzuatta ki hükümler alıyor.

Kapıcının Yapacağı İşler Nelerdir?

– Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak ısıyı ayarlamak ve söndürmek,

-Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,

-Ana taşınmazın ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,

-Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak, konutu korumak, kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları karşılamak,

-Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,

-Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçe düzenlemesi ve bakımını yapmak,

-Verilen eğitimlere uygun davranmak ve koruyucu malzemeyi kullanmak,

-İş veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

✔ Kıdem Tazminatı

Bina görevlisi (kapıcı) ile yapılan iş sözleşmesi, birçok sebeple sonlandırılabilir. Kapıcı, belirtilen sebeplerle iş sözleşmesini sonlandırırsa kıdem tazminatı alabiliyor.

Kapıcı iş sözleşmesini haklı sebeple 6 iş günü içerisinde sonlandırabilir.

✔ Kapıcı İş Sözleşmesi Örneği

İşveren : Apartman bağımsız daire malikleri ad ve soyadları,

Yönetici : Kat malikleri adına yönetici adı ve soyadı,

İşyeri : Apartman veya Bina adı,

Adresi   : Sözleşmeye konu olan yapının (bina veya apartman) açık adresi,

Bina Görevlisi : Bina görevlisinin adı ve soyadı,

Doğum Tarihi : Bina görevlisinin doğum tarihi,

Baba Adı : Bina görevlisinin baba adı,

Adresi:  Bina görevlisinin açık adresi,

Yapılacak İşin Tanımı : Kapıcı; kat maliklerinin birlikte konut olarak kullandıkları gayrimenkulün müşterek yerlerinin, müştemilatının temizliğini yapmak, ortak yerlerin genel anlamda gözetimini sağlamak, çöpleri toplamak, kış aylarında kaloriferi yakmak, bahçenin bakım ve sulama işlerini yapmak vb.

İşe Başlama Tarihi : Görevlinin işe başlama tarihi,

Sözleşmenin Süresi : Görevli ile yapılan sözleşmenin süresi,

Ödenecek Ücret : Görevli için ödenecek olan aylık ücret tutarı, 

Ücret Ödeme Zamanı : Görevli için her ay ödenecek ücretin günü,

Kapıcı Konutu:  Konut Kapıcıları Yönetmenliği’ne göre söz konusu daireden kira alınamaz. Part-time çalışan kapıcılar için de aynı durum geçerlidir.

Kapıcı Konutunun Elektrik, Su ve Doğalgaz Gideri: Depozitoları ilgili idarelere kapıcı tarafından yatırılarak, elektrik ve su giderleri kendisi tarafından ödenecektir.

Çalışma Saatleri : Günde 7,5 haftada 45 saat çalışılacaktır.

Çalışma Alanları : Bina görevlisinin çalışma saatleri içerisinde çalışma alanları belirlenir. (bina içi, bahçesi ve çevresi vs. gibi).

Yaz Ayları Çalışma Saatleri : 07.30 – 10.30 (3 saat çalışma) 10.30 – 14.00 (ara dinlenmesi *) 14.00 – 15.30 (1,5 saat çalışma) 15.30 – 17.00 (ara dinlenmesi *) 17.00 -20.00 (3 saat çalışma)

Kış Ayları Çalışma Saatleri : 06.00 -10.00 (4 saat çalışma) 10.00 – 11.30 (ara dinlenmesi *) 11.30 – 12.30 (1 saat çalışma) 12.30 – 17.00 (Ara dinlenmesi *) 17.00 – 19.00 (2 saat çalışma) 19.00 – 22.30 (ara dinlenmesi) 22.30 – 23.00 (0,5 saat çalışma)

Hafta Tatili : Kapıcının haftalık tatil kullanacağı gün yazılır.

Genel Tatil : Kapıcı genel tatillerde çalışır, ancak bu günlerin ücreti İş Kanunu hükümlerine göre zamlı ödenir.

Yıllık İzin : Kapıcı, 1475 sayılı iş kanununda belirtilen süre dahilinde yöneticinin belirteceği tarihte yıllık ücretli izin kullanır.

Deneme Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 1 (bir)aydır.

Özel Şartlar : Kapıcının hafta tatili, yıllık izini, mazeret izini gibi hususlarla; raporlu ve yıllık izinli, mazeret izinli olduğu sürelerde kapıcılık hizmetinin nasıl temin edileceği; bu hizmetin dışarıdan geçici işçi temin edilerek mi veya gider makbuzu tanzim edilerek kapıcının eşine veya 18 yaşını bitirmiş çocuğu varsa ona mı gördürüleceği gibi konuların sözleşmede belirtilmesinde yarar vardır.

Sözleşme Tarihi : İşbu “Bina görevlisi (kapıcı) Sözleşmesi” nde yer almayan hususlarda 1475 sayılı iş kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. ……/……/……….tarihinde yukarıdaki şartlarla tanzim edilen sözleşme taraflarca okundu imzalandı.

Yönetici – İsim – İmza  Görevli – İsim – İmza

*  Bina görevlisi (kapıcı), iş saatlerinden sayılmayan ara dinlenmelerinde tamamen serbesttir. Bina görevlisi (kapıcı), ara dinlenmelerinde kat malikleri veya yerlerine kaim kişilere hizmet görmek zorunda değildir. Buna rağmen kendiliğinden böyle bir çalışmada bulunduğu takdirde fazla mesai yaptığını iddia edemez. Kat Malikleri kurulu veya onlar adına Yönetici; yukarıda belirtilen çalışma saatlerinin başlama ve bitme zamanlarını bir hafta önce bildirmek kaydıyla değiştirebilir. 30.03.2020

Güncelleme: 04.12.2021


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir