Reklam Alanı
Reklam Alanı
Diğer Faydalı Bilgiler 1.859 0

Binanın Eksik İşleri Giderilmesi İçin, Müteahhide Kat Malikleri Kurulunun Dava Açma Yetkisi Var mı?

Paylaş:

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

Esas: 2014/37639 Karar: 2015/28593 Tarih: 6.10.2015

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR : Davacı apartman yönetimi olarak, ortak alanlarda sığınak kısımlarının zeminden su alması, asansör kabinlerinin eksikliği, apartman girişinin seviyesinin yanlış olması, yarım bırakılması ve sair eksikler ve ayıplar bulunduğunu, bu nedenle davalı müteahhite eksiklerin giderilmesi için başvurduklarını, bununla birlikte eksik ve ayıplı işlerin düzeltilmediğini ileri sürerek ayıp ve eksiklerin tespit edilerek giderilmesine ya da bedellerinin davalıdan tahsiline, resmi kurumlarda olan borçların davalı tarafından ödenmesine ya da bedellerinin davalıdan tahsiline ve binanın iskanının davalı tarafından alınmasına karar verilmesini istemiştir.

Davalı davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece davanın aktif husumet ehliyeti bulunmadığından husumet nedeni ile reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre temyiz eden davacının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı apartman yönetimi, ortak alanlardaki eksik ve ayıpların tespiti ile davalı tarafından giderilmesi ya da bedellerinin davalıdan tahsili, apartmanın resmi kurumlarda olan borçlarının davalı tarafından ödenmesi veya bedelinin davalıdan tahsili ve binanın iskanının davalı tarafından alınması için eldeki davayı açmıştır.

Bağımsız bölüm maliklerinin, kat malikleri kurulu kararı ile de olsa yöneticiye yetki vermesi ve yöneticinin kat malikleri adına dava açması hukuken mümkün değildir.

Bu şekilde açılan davaya muvafakat vererek taraf teşkili sağlanması da mümkün değildir. Bu tür davaların bizzat kat malikleri tarafından açılması gerekir. Ancak, yönetici aynı zamanda kat maliki ise, kendisine ait bağımsız bölümdeki ile ortak yerlerdeki eksik iş ve ayıplı imalatların bedelinden kendi bağımsız bölümüne tapudaki arsa payına düşen kısmın tahsilini talep edebilir.

Dosya içerisinde bulunan belgelerden; davacının, dava konusu taşınmaz olan İstanbul Eyüp ilçesi 546/23 parsel sayılı taşınmazın 9 nolu bağımsız bölümünün maliki olduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca davacının sahip olduğu taşınmaz nedeni ile hissesine düşen bölümü yönünden arsa payı oranında talebe hakkının olduğu kabul edilmesi, diğer hisseler yönünden davacı yöneticiliğin dava açma ehliyeti bulunmadığından husumet nedeni ile davanın reddine karar verilmesi gerekirken, davanın tümden reddi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ :  Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenlerle temyiz eden davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2.bent gereğince hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 06/10/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir