Reklam Alanı
Reklam Alanı
Diğer Faydalı Bilgiler 250 0

Kat Malikinin Kat Mülkiyeti Kurallarına Uymaması

Paylaş:

Kat maliklerinden veya kiracılardan herhangi biri, Kanun’da ve Yönetim Planı’nda belirlenen kurallara uymazsa; diğer kat maliklerinden biri veya yönetici, ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açarak, Hakimin duruma müdahalesini ve gerekli uyanda bulunmasını isteyebilir.

Kat malikleri; kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde, bu kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla, Medeni Kanunu’nun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.

Kat malikleri; ana gayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar. Kat malikleri, ortak yerleride kullanma hakkına sahiptirler. Bu hakkın genel kömürlük, garaj, teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibi yerlerdeki ölçüsü, aksine sözleşme olmadıkça, her kat malikine ait arsa payı ile oranlıdır.

Kat maliklerinden biri, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini Hakim’ den isteyebilirler.

Kat Mülkiyeti Kanununda Belirtilen ”çekilmezlik” hali nedir ?

1- Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında 2 takvim yılı içinde 3 defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması;

2- Ana gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hakimi tarafından 33. maddesi gereğince borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak 1 yıl ısrar edilmesi;

3- Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması.

Dava Hakkının Düşmesi:

(Değişik fıkra: 14/11/2007 – 5711 S.K./12. mad.) Bu maddedeki dava hakkı, devir konusunda kat maliklerince alınan dava açma kararının öğrenilmesi tarihinden başlayarak altı ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlayarak 5 yıl içinde kullanılmazsa veya dava sebebi ortadan kalkmışsa düşer.

Çekilmezlik Haline İlişkin Karar:

Çekilmezliğe sebep olan kat malikinin bağımsız bölümünün mülkiyetinin dava tarihindeki değeri, o kat malikine ödenmek suretiyle bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için dava açılmasına “Kat Malikleri Kurulu”nca karar verilir.

Bu karan almak için çoğunluk sağlanamazsa veya kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse; davayı öteki kat malikleri açar ve davalının bağımsız bölümünün mülkiyeti, davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devrolunur.

Davayı açan kat malikleri, bağımsız bölümün kendilerinden başkasına devrini talep edemezler. Sadece, kendilerinin devralma imkanı mevcuttur.

Ana gayrimenkulun Yönetimi:

Ana gayrimenkul, Kat Malikleri Kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla kurul tarafından verilecek kararlarla belirlenir.

Yönetim Planı Nedir?

Bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme olarak tanımlanabilir.
Yönetim Planının değiştirilebilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Ancak, kat maliklerinin Mahkemeye başvurma haklan saklıdır.

Kat Mülkiyetine ilişkin davalarda hangi mahkeme yetkilidir?

Anagayrimenkulün bulunduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır.

Kat malikinin payına genel gider ve avans borcundan veya gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen (zincirleme) sorumludurlar. Ancak, kiracının sorumluluğu, ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür .

Kat malikinin borcu bu yolla da alınamazsa; mahkemece tesbit edilen borcunu ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerine; varsa yöneticinin, yoksa kat maliklerinden birinin yazılı istemiyle bu borç tutarı için, diğer kat malikleri lehine Kanuni İpotek hakkı tescil edilir.

Bu “Kanuni İpotek Hakkı” önceden yapılan bir sözleşme ile kaldırılamaz. Yönetim Planına kaldırılacağı şeklinde konulacak olan hükümde geçersiz olacaktır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir