Reklam Alanı
Reklam Alanı
Diğer Faydalı Bilgiler 223 0

Kat Malikleri Kurul Toplantısının İptali

Paylaş:

T.C YARGITAY
18. Hukuk Dairesi
Esas: 2012/8951
Karar: 2012/10554

“Dava dilekçesinde, 08.06.2010 günlü kat malikleri kurul toplantısının iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

Kat Mülkiyeti Yasası’nın yönetici atanmasıyla ilgili 34. maddesinde, bu atamanın kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğunun oyu ile yapılması gerektiğini hükme bağlamış olup emredici nitelikteki bu hüküm toplantı yeter sayısı aranmaksızın yapılacak olan ikinci toplantılarda da 30. maddenin son fıkrası uyarınca uygulanmalıdır.

Dava konusu anataşınmazın tapu kaydına göre 136 bağımsız bölümden oluştuğu, iptali istenilen kat malikleri kurulu toplantısına asalaten ve vekaleten 17 kişinin katıldığı buna göre yönetici seçimine ilişkin kararın Kat Mülkiyeti Yasası’nın yukarıda sözü edilen hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, yönetici seçimine ilişkin kararların da iptali gerektiğinin düşünülmemesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 02.10.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.”


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir