Reklam Alanı
Reklam Alanı
Diğer Faydalı Bilgiler 710 0

Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali ile Yeni Yönetici Atanması

Paylaş:

T.C YARGITAY
18. Hukuk Dairesi
Esas: 2008/13358
Karar: 2009/4576

“Dava dilekçesinde 27.10.2007 günlü kat malikleri kurulu kararının iptali ile yeni yönetici atanması istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm bir kısım davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davada 27.10.2007 günlü kat malikleri kurulu kararının; bu kararın anayapının yıkılıp yeniden yapılmasına ilişkin hükmünün iptali ile seçilen yönetici yerine mahkemece yeni bir yönetici atanması istenilmiştir.

Mahkemece davanın kabulü ile söz konusu kararın iptaline, anataşınmaza yeni yönetici atanmasına hükmedilmiştir.

1- Kat malikleri kurulu kararının iptali istemli dava yönünden;

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA,

2- Yönetici atanması istemli davanın kabulüne ilişkin temyiz itirazlarına gelince;

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 34. maddesi hükmüne göre yönetici kat maliklerinin hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.

Anataşınmazın sekiz ya da daha fazla bağımsız bölümü var ise, yönetici atanması zorunludur.

Kat malikleri anataşınmazın yönetiminde anlaşamaz ya da toplanıp bir yönetici atayamazlarsa bu durumda kat maliklerinden birinin başvurusu üzerine o taşınmaza Sulh Mahkemesince yönetici atanır.

Somut olayda altı bağımsız bölümden oluşan anataşınmazda toplantıya katılan beş bağımsız bölüm malikinden dördünün olumlu oylarıyla yönetici seçilmiştir.

Bu durumda anılan yasa maddesinde öngörülen sayı ve arsa payı çoğunluğunun sağlandığı, kat maliklerinin yöntemince yöneticiyi seçtikleri anlaşılmaktadır. Saptanan bu durum karşısında anataşınmaza, mahkemece yönetici seçilmesi için yasanın öngördüğü koşulların gerçekleşmediği gözetilmeden yönetici atanmasına hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 30.04.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.”


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir