10 Yıl Süreli Otel Kiralama İhalesi

✔ 10 Yıl Süreli Otel Kiralama İhalesi

1- İŞİN NİTELİĞİ, YERİ, NEVİ VE MİKTARI

Antalya ili Kemer İlçesi Merkez Mahallesi (67 ada 1 parsel ve 67 ada 12 parsel) Deniz Caddesi No: 42 adresindeki Otel (171 oda) 08.01.2020 tarihli İhale Onay Belgesine istinaden, Belediye Meclisinin 02/10/2019 tarih ve 98 sayılı Meclis kararı gereğince 10 yıl süreli olarak kiralanması işi.

Kira başlangıç ve iş yeri teslim tarihi: 02.11.2020’ dir.

2- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

İhale dokümanı mesai saatleri içerisinde Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No: 1 07980 / Kemer/ ANTALYA adresinde bulunan Belediye Hizmet Binasında bulunan İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde görülebilir ve satın alma bedeli 1.000,00-TL olup, bedel karşılığında ilgili evraklar İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden satın alınabilir. İhaleye katılacakların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

3- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USÜLLE YAPILACAĞI

İhale 29.01.2020 tarih ve saat 10:00 da Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No: 1 07980 / Kemer /ANTALYA adresinde bulunan Belediye Hizmet Binasında Encümen toplantı salonunda, komisyon ve istekliler huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 35/a maddesi – KAPALI TEKLİF USULÜ – ile yapılacaktır.

4- YILLIK MUHAMMEN (KİRA) BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

Yıllık muhammen bedeli 504.000-Euro + KDV dir. Geçici teminat (tahmin edilen 1 yıllık muhammen bedelinin kira süresi ile çarpımı üzerinden hesaplanan bedelin % 3’ü dür.) =151.200 – Euro karşılığı TL’ dir.

5- İSTEKLİLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER

a) Kanuni ikametgahı olması, (Gerçek kişiler muhtardan/ilgili kurumdan onaylı olarak alacaklardır. Tüzel kişilerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeler yeterlidir.)

b) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı İmza eyannamesi veya İmza Sirküleri.

e) İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya internet adresi üzerinden alınacak Sigortalar Kurumuna borcu olmadığına dair belge, (İhale ilk ilan tarihinde ve/veya daha sonra alınmış olacaktır.)

f) İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu olmadığına dair belge. (İhale ilk ilan tarihinde ve/ veya daha sonra alınmış olacaktır.)

g) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

h) Şartnamede belirlenen geçici teminat.

ı) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

k) En az 10 yıl süre ile Turizm İşletme Belgeli Otel (150 yatak ve üstü) işletmiş veya işletmekte olduğunu gösterir belge.

l) İstekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi

m) Kemer Belediyesine borcu bulunmadığına dair İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.

6- TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ

İhale 29.01.2020 tarih ve saat 10:00 da Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No: 1
07980
/ Kemer / ANTALYA adresinde bulunan Belediye Hizmet Binasında Encümen toplantı salonunda, komisyon ve istekliler huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 35/a maddesi – KAPALI TEKLİF USULÜ – ile yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen belgeler, ihale günü ihale saatine kadar alındı karşılığında aynı adreste bulunan Kemer Belediyesi Genel Evrak Kayıt Servisine verilecektir.

7- DİĞER HUSUSLAR

-İstekli, taşınmaz malı mevcut durumu ile görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda gelecekte Kemer Belediyesi aleyhine bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.

-Verilen teklifler herhangi bir sebeple geriye alınamaz.

-Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

-Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

-İhaleye katılmayan, ihale gün ve saatinde hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde sayılanlar ihaleye katılamazlar.

-İhale Komisyonu (İdare) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok