Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 225 0

19 Mayıs Belediyesi’ne Ait Taşınmazlar Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Samsun/19 Mayıs Belediyesi’ne Ait Taşınmazlar Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 26.03.2020 — saat: 09:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Samsun/19 Mayıs Belediye Encümen Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1- Samsun/19 Mayıs Belediyesi’ne ait, aşağıdaki tabloda mevkisi, 1 Yıllık Muhammen Kira Bedeli ve Geçici Teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c Maddesi gereğince açık teklif usulü bedel artırma ile kiraya verilecektir.

Sıra NoMevkisiKira süresi1 yıllık
muhammen kira bedeli
Geçici Teminatı
1Cumhuriyet Mahallesi Suat Kılıç Bulvarı üzerinde 136,50 m2 Büfe Alanı3 YIL18.000,00.-TL540,00.-TL
2Cumhuriyet Mahallesi Suat Kılıç Bulvarı üzerinde 9 m2 Ekmek Satış Büfe Alanı3 YIL9.800,00.-TL294,00.-TL
3Yenimahalle Mahallesindeki Anadolu parkın içersindeki 4 m2 Büfe Alanı3 YIL1.270,00.-TL38,10.-TL
4Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Konağı Bahçesinde 5 nolu ATM Cihazı Alanı3 YIL15.945,00.-TL478,35.-TL
5
Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Konağı Bahçesinde 3 nolu ATM Cihazı Alanı3 YIL16.365,00.-TL490,95.-TL

2- Bahse konu işe ait İhale Şartnameleri 19 Mayıs Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir ve alınabilir.

3- Bahse konu ihaleler aşağıda belirtilen tarih ve saat de 19 Mayıs Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi gereğince açık teklif usulü bedel artırma ile yapılacaktır.

Sıra NoMevkisiİhale Tarihiİhale Saati
1Cumhuriyet Mahallesi Suat Kılıç Bulvarı üzerinde 136,50 m2 Büfe Alanı26.03.202009.10
2Cumhuriyet Mahallesi Suat Kılıç Bulvarı üzerinde 9 m2 Ekmek Satış Büfe Alanı26.03.202009.15
3Yenimahalle Mahallesindeki Anadolu parkın içersindeki 4 m2 Büfe Alanı26.03.202009.20
4Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Konağı Bahçesinde 5 nolu ATM Cihazı Alanı26.03.202009.25
5Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Konağı Bahçesinde 3 nolu ATM Cihazı Alanı26.03.202009.30

4- İhalede yarışma (artırım) yıllık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

5- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A- Kanuni ikametgahı olması,

B- Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

C- Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi verilmesi,

a- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihale yapıldığı yıl içinde alınmış belge,

b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a)ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

D- İmza sirküleri vermesi,

a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E- İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

F-) Diğer belgeler,

a- Geçici Teminat,

b- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye uygun noter onaylı ortak girişim taahhütnamesi.

Yukarıda sayılanlar haricindeki şahıslar da ihaleye katılabileceklerdir.

Ancak bu durumda olan şahıslardan aşağıda yazılı belgeler istenilir.

A- Nüfus Cüzdan sureti,

B- Kanuni İkametgah belgesi,

C-Türkiye’de tebligat için adres beyannamesi,

D- Noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküsü,

E-Vekaleten iştirak edilecek ise noter tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü,

F- Geçici teminat,

H.)- 19 Mayıs Belediyesine ihale tarihi itibarı ile borcu olmadığına dair belge.

6- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.

  • Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.
  • İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1. fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif kabul edilir.
  • Ayrıca istekliler ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.

-Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir