2 Adet Çay Ocağı ve Restoran Siverek Belediyesinden Kiralıktır

✔ 2 Adet Çay Ocağı ve Restoran Siverek Belediyesinden Kiralıktır
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: Hayvan Pazarı Çay ocakları ve Restoran Birimleri işletme Bedeli Karşılığı İşletmeciye kiraya verilmesi,
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 12.02.2020 — saat: 14:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Camikebir Mahallesi 17. Sokak No: 3 Belediye Meclis Toplantı Salonu Siverek / ŞANLIURFA
 • İhale Usulü : 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü,
 • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Siverek Belediyesinden

Belediyenin, Hayvan Pazarı Çay ocağı ve Restoran Birimleri Bedeli Karşılığı İşletmeciye Kiraya verilmesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık artırma yöntemiyle aşağıda belirtilen tarih ve saatte kiralama ihalesi yapılacaktır.

1.1. İdarenin :

a ) Adresi : Camikebir Mahallesi 17. Sokak No:3 Siverek – ŞANLIURFA

b ) Telefon-Faks Numarası : 414 5521200- 414 5521027

c ) Elektronik Posta Adresi : [email protected]

İlgili Personelin adı Soyadı unvanı : Zülfükar Koyunsever Emlak ve İstimlak Müd.V.

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2. İhale konusu :

a ) Niteliği, türü ve miktarı : Hayvan Pazarı Çay ocakları ve Restoran Birimleri işletme Bedeli Karşılığı İşletmeciye kiraya verilmesi

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-196.png

3. İhalenin :

a) Yapılacağı yer : Camikebir Mahallesi 17. Sokak No: 3 Belediye Meclis Toplantı Salonu Siverek / ŞANLIURFA

b) Tarihi-Saati : Mülkiyeti Belediyeye ait 4 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi çerçevesinde açık arttırma usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

İhaleler; Siverek Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 12.02.2020 Çarşamba Günü saat 14:00’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda ilanda gösterilen sıralama takip edilmek suretiyle yapılacaktır.

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

a) Gerçek Kişi ise Türkiye’de Tebligat İçin Kanuni İkametgâh Belgesi veya Adres Beyanı Belgesi

b) Tüzel Kişi ise Türkiye’de Tebligat İçin Adres Göstermesi (Adres Beyanı Belgesi)

c) Gerçek kişi ise T.C Kimlik fotokopisi

d) Mevzuatı gereği 2020 yılına ait kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

e) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 1. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge.
  1. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  2. Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
  3. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartnamede yazılı veya ilanda yazılı olan (a),(b),(c) ve (d) bentlerinde istenilen belgelerin tamamını sunması ve iş ortaklığı beyannamesi sunması gerekir.
 1. İmza sirküleri vermesi,
  1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
  2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 2. Muhammen Bedelin % 3’ü oranında geçici teminat vermesi,

İlgili mevzuata göre geçerli banka teminat mektubu verilecek veya Siverek belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacaktır.

 1. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ihale üzerinde kaldığı takdirde ortaklarca imzalı noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi (Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
 2. 2886 sayılı yasaya göre yasaklı olmadığına dair Taahhütname
 3. İhale Şartnamesi (Her sayfası Ad-Soyad-Firma Ünvanı yazılarak kaşelenerek imzalanmış ve zarf içine konulmuş olmalıdır.)
 • İhale Sözleşmesi (Her sayfası Ad-Soyad-Firma Ünvanı yazılarak kaşelenerek imzalanmış ve zarf içine konulmuş olmalıdır.)
 1. İhale dokümanı Satın alındığına dair Dekont/Tahsilat Makbuzu
 2. Şekli ve içeriği idarece belirlenen ihale dokümanında yer alan Teklif Mektubu

5. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeleri içeren İhale Dosyasını almak isteyenler her ihale için Siverek Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne 150,00 TL yatırarak İhale Dokümanını mesai saatlerinde Siverek Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzden temin edebilirler. Her ihale için ayrı ihale dosyası sunmaları gerekir.

7. Teklifler 12.02.2020 tarih ve saat 14:00’ e kadar Siverek Belediye Başkanlığı Yazı işleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

8. İstekliler tekliflerini ve eki ihale dokümanlarını doldurup kaşeleyip imzaladıktan sonra teslim edeceklerdir.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok