2 Adet Kantin Kiraya Verilecektir

✔ 2 Adet Kantin Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : 150 m² ve 72 m² iki adet kantin 3 yıl süreyle kiraya verilecektir.
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 11.03.2020 — saat: 10:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu.
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü.
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-2.png

1- Sağlık Bakanlığı tahsisli yukarıda nitelikleri yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

2- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Biriminde (OrhaniyeMah. İsmet Çatak Cad. No: 22 Menteşe/MUĞLA / Tel: 0(252) 214 1105) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dokümanını Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nün Türkiye Halk Bankası Muğla Şubesindeki TR52 0001 2009 2590 0005 0000 69 IBAN no’lu hesabına doküman bedeli olan 100-TL (Yüz Türk Lirası) yatırarak yukarıda belirtilen adresten (her bir ihale için ayrı ayrı olmak üzere) doküman satış işlemlerini yaptırması zorunludur.

3- Katılımcılardan istenilen belgeler:

* Yasal yerleşim yerini gösteren ve Tebligat için gerekli adres/ikametgah belgesi beyanı, irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

* Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

* Gerçek kişi olması halinde üzerinde T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı; tüzel kişi olmaları durumunda vergi numaralarını gösterir belge.

* Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

* Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

* Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten ve son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

* Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan vekilin temsile yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

* Tahmini bedelin en az % 30 ’u kadar geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu. Teminat mektubu dışındaki teminatlar Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nün Türkiye Halk Bankası Muğla Şubesindeki TR52 0001 2009 2590 0005 0000 69 IBAN no’lu hesabına yatırılması ve makbuzların ihale komisyonuna sunulması zorunludur. (Teminatlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabileceği gibi, banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun geçici ve süresiz olması gerekir.)

* İhale dokümanının satın alındığına dair dekont veya makbuz.

* İlk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş Vergi Dairesine borcunun olmadığını gösterir belge.

* İlk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun olmadığını gösterir belge.

* İhaleye katılacak isteklilerin Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerimize vadesi geçmiş ticari alan (kantin, büfe, kafeterya vb) kira bedeli borcu bulunmayacaktır. Vadesi geçmiş kira borcu olan isteklinin şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.

* Türk Ceza Kanunun 53 ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devletin Sırlarına karşılık suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına (özel hukuk tüzel kişilerde tüm ortaklar dahil) dair ilk ilan tarihinden sonra alınmış Adli sicil kaydı belgesi.

* Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Meslek Dalı: Kantin/Kafeterya İşletmeciliği olan ustalık/kalfalık belgesi. (Gerçek kişilerin kendilerinin, tüzel kişiliklerde ise ortaklardan en az birinin veya firma bünyesinde çalışanlardan en az birinin bu belgeye sahip olması gereklidir. Firma bünyesinde çalışan kişiye ait ustalık/ kalfalık belgesi sunulması durumunda; belge sahibi kişinin ilk ilan tarihinden önce firma bünyesinde çalıştığına dair sigortalı işe giriş belgesi olması gereklidir)

* İstekliler idarece düzenlenen şartnamedeki hususlara olduğu gibi uymayı beyan, kabul ve taahhüt ettiklerine ilişkin beyanda bulunacaklar. (Kira Şartnamesinin son sayfada bulunan bilgiler doldurularak her sayfası imzalanacaktır.)

4- İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan isteklinin şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.

5- Postayla yapılacak olan başvurularda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. İhale tarih ve saatinden sonra sunulan teklif zarfları teslim alınmayacaktır.

6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve ihale komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok