Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 232 0

AÇIK HAVA REKLAM ARAÇLARI İLE ŞEHİR İÇİ OTOBÜS İÇLERİNDE BULUNAN REKLAM PANOLARININ 3 YIL SÜRE İLE KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR….

Paylaş:


Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

MADDE 1- Mersin İli sınırları içerisinde, şartnamenin eki EK-A başlıklı listede yer,
koordinat, adres, reklam araçları çeşidi ve adetleri belirtilen mevcut 2540 adet Açık Hava Reklam
Araçları (Erdemli İlçesinde bulunan Açık Hava Reklam araçları mevcut Kira Sözleşmeleri bitince
eklenecek) ve Şehir İçi Otobüs içlerinde bulunan 430 adet (50*70 ebatlarında) Alüminyum
Çerçeveli Reklam Panolarının 3 (üç) yıl süre ile reklam işletmesinin kiralanması işi, 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.
Kiralama işinin 3 (üç) yıllık tahmini bedeli, 30.223.635,00 (Otuzmilyonikiyüzyirmiüçbin
-altıyüzotuzbeş Türk Lirası) TL + KDV (%18) olup, geçici teminat bedeli 3 yıllık tahmini bedel
üzerinden % 3 (yüzde üç) oranına tekabül eden 906.709,05 TL’dir. (Dokuzyüzaltıbinyediyüzdokuz
Türk Lirası, Beş Kuruş)

MADDE 2- İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde 2.000,00 TL (İkibin Türk Lirası)
karşılığında, Mersin Büyükşehir Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kira ve Tahsis Şube
Müdürlüğünden alınacaktır.

MADDE 3-İhale 19 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 14:00’de Çankaya Mahallesi,
Atatürk Caddesi No: 19 Akdeniz/MERSİN adresinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Ana
Hizmet Binası (Taş Bina) Encümen Toplantı salonunda Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. (Saat
ayarında Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınacaktır.)

MADDE 4-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel
Kişiler bu ihaleye, doğrudan ve dolaylı olarak katılamazlar. Buna rağmen ihaleye katılanların
üzerinde ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilip geçici teminatı, ya da sözleşme yapılmış ise de
sözleşmesi fesih edilerek kesin teminatı gelir kayıt edilecektir.

MADDE 5-İSTEKLİLERDE ARANAN BELGELER
5/A-Gerçek Kişi/Kişiler Olması Halinde;
5/A-1) Kanuni İkametgâh Belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden veya E-Devlet kayıt
sisteminden kare kodlu)
5/A-2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu gösterir Noter tasdikli Nüfus Cüzdanı
fotokopisi,
5/A-3) İlk ilanın yapıldığı ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (Adliye veya E-Devlet
Kayıt sisteminden kare kodlu)
5/A-4) İmza Beyannamesi aslı veya Noter onaylısı,
5/A-5) Tebligat için adres beyannamesi, (istekli yazılı olarak beyan ederek, imzalayacaktır.)
5/A-6) İhale şartnamesinin 6.maddesinde belirtilen yazılı tutarda geçici teminat bedeli
yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu vermesi,
5/A-7) İhale şartnamesinin 5.maddesinde belirlenen tutarda şartname alındı belgesi
(makbuz) vermesi,
5/A-8) Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler
Müdürlüğünden alınacak “borcu yoktur” yazısı ibraz edilecektir.
5/A-9) Vergi Levhası fotokopisi,
5/A-10) İhaleye katılmak isteyen Gerçek Kişilerin son 3 (üç) yıllık cirolarının, yıllar
bazında 5.000.000,00 TL (Beşmilyon Türk Lirası) ve üzerinde olduğuna dair onaylı belge
sunmaları gerekir. (bağlı bulundukları Vergi Dairesi Müdürlüklerinden)
5/A-11) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılarak teklifte bulunacak kimselerin
vekâletnameleriyle birlikte vekâlet eden kişiye ait aslı veya noter tasdikli imza beyannamesi,
5/B-Tüzel Kişi/Kişiler Olması Halinde;
5/B-1) Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya
İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk
ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Tüzel Kişiliğe sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya
Noter tasdikli sureti,
5/B-2) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel Kişiliğin Noter
tasdikli imza sirküleri,
5/B-3) Temsilcisi ve baskın hisseye sahip ortakların ilk ilanın yapıldığı ay içerisinde
alınmış Adli Sicil Belgesi, (Adliye veya E-Devlet Kayıt Sisteminden kare kodlu)
5/B-4) Temsilcisi ve baskın hisseye sahip ortakların ilk ilanın yapıldığı ay içerisinde
alınmış Kanuni İkametgâh belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden veya E-Devlet kayıt sisteminden kare
kodlu)
5/B-5) Vergi Levhası fotokopisi,
5/B-6) İhale şartnamesinin 6.maddesinde belirtilen yazılı tutarda geçici teminat bedeli
yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu vermesi,
5/B-7) İhale şartnamesinin 5.maddesinde belirlenen tutarda şartname alındı belgesi
(makbuz) vermesi,
5/B-8) Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler
Müdürlüğünden alınacak “borcu yoktur” yazısı ibraz edilecektir.
5/B-9) İhaleye katılmak isteyen Tüzel Kişiliklerin son 3 (üç) yıllık cirolarının, yıllar
bazında 5.000.000,00 TL (Beşmilyon Türk Lirası) ve üzerinde olduğuna dair onaylı belge
sunmaları gerekir. (bağlı bulundukları Vergi Dairesi Müdürlüklerinden)
5/B-10) Tebligat için adres beyannamesi, (İstekli yazılı olarak beyan ederek,
imzalayacaktır.)
5/B-11) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılarak teklifte bulunacak kimselerin
vekâletnameleriyle birlikte vekâlet eden kişiye ait aslı veya noter tasdikli imza beyannamesi,

MADDE 6-Ortak Girişim Grubu olması halinde;
6/1-İş Ortaklığı Beyannamesinin aslı veya Noter onaylısı,
6/2-Ortak Girişim Grubunu oluşturan Gerçek ve Tüzel Kişi/Kişilerin her birinin 5/A ve
5/B’de belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeleri ibraz edecektir.

MADDE 7- Bu İhale için Bankalar tarafından verilen Teminat Mektupları, Teminat
Mektubunu veren Banka Genel Müdürlüklerine istekliler tarafından teyit ettirilecektir.

MADDE 8- İsteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke
mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri
Bakanlığınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin
yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve bu belgelerin ibrazı gerekir.

MADDE 9-İhaleye esas Kapalı Teklif Zarfları, 19 Şubat 2020 Çarşamba günü saat
12.00’ye kadar sıra numaralı alındı belgesi karşılığında Çankaya Mahallesi, Atatürk Caddesi No:
19 Akdeniz/MERSİN adresinde (Mersin Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası-Taş Bina)
bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecektir.
İhale Komisyonu ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir