AÇIK HAVA REKLAM ARAÇLARI İLE ŞEHİR İÇİ OTOBÜS İÇLERİNDE BULUNAN REKLAM PANOLARININ 3 YIL SÜRE İLE KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

✔ AÇIK HAVA REKLAM ARAÇLARI İLE ŞEHİR İÇİ OTOBÜS İÇLERİNDE BULUNAN REKLAM PANOLARININ 3 YIL SÜRE İLE KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR


Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığından

MADDE 1- Mersin İli sınırları içerisinde, şartnamenin eki EK-A başlıklı listede yer, koordinat, adres, reklam araçları çeşidi ve adetleri belirtilen mevcut 2540 adet Açık Hava Reklam Araçları (Erdemli İlçesinde bulunan Açık Hava Reklam araçları mevcut Kira Sözleşmeleri bitince eklenecek) ve Şehir İçi Otobüs içlerinde bulunan 430 adet (50*70 ebatlarında) Alüminyum Çerçeveli Reklam Panolarının 3 (üç) yıl süre ile reklam işletmesinin kiralanması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

Kiralama işinin 3 (üç) yıllık tahmini bedeli, 30.223.635,00 (Otuzmilyonikiyüzyirmiüçbin -altıyüzotuzbeş Türk Lirası) TL + KDV (%18) olup, geçici teminat bedeli 3 yıllık tahmini bedel
üzerinden % 3 (yüzde üç) oranına tekabül eden 906.709,05 TL’dir. (Dokuzyüzaltıbinyediyüzdokuz Türk Lirası, Beş Kuruş)

MADDE 2- İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde 2.000,00 TL (İkibin Türk Lirası) karşılığında, Mersin Büyükşehir Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kira ve Tahsis Şube
​Müdürlüğünden alınacaktır.

MADDE 3- İhale 19 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 14:00’de Çankaya Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 19 Akdeniz/MERSİN adresinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası (Taş Bina) Encümen Toplantı salonunda Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. (Saat
ayarında Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınacaktır.)

MADDE 4-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel Kişiler bu ihaleye, doğrudan ve dolaylı olarak katılamazlar. Buna rağmen ihaleye katılanların üzerinde ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilip geçici teminatı, ya da sözleşme yapılmış ise de sözleşmesi fesih edilerek kesin teminatı gelir kayıt edilecektir.

MADDE 5- İSTEKLİLERDE ARANAN BELGELER

5/A- Gerçek Kişi / Kişiler Olması Halinde;

5/A-1) Kanuni İkametgâh Belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden veya E-Devlet kayıt sisteminden kare kodlu)

5/A-2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu gösterir Noter tasdikli Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

5/A-3) İlk ilanın yapıldığı ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (Adliye veya E-Devlet Kayıt sisteminden kare kodlu)

5/A-4) İmza Beyannamesi aslı veya Noter onaylısı,

5/A-5) Tebligat için adres beyannamesi, (istekli yazılı olarak beyan ederek, imzalayacaktır.)

5/A-6) İhale şartnamesinin 6.maddesinde belirtilen yazılı tutarda geçici teminat bedeli yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu vermesi,

5/A-7) İhale şartnamesinin 5.maddesinde belirlenen tutarda şartname alındı belgesi (makbuz) vermesi,

5/A-8) Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Müdürlüğünden alınacak “borcu yoktur” yazısı ibraz edilecektir.

5/A-9) Vergi Levhası fotokopisi,

5/A-10) İhaleye katılmak isteyen Gerçek Kişilerin son 3 (üç) yıllık cirolarının, yıllar bazında 5.000.000,00 TL (Beşmilyon Türk Lirası) ve üzerinde olduğuna dair onaylı belge sunmaları gerekir. (bağlı bulundukları Vergi Dairesi Müdürlüklerinden)

5/A-11) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılarak teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleriyle birlikte vekâlet eden kişiye ait aslı veya noter tasdikli imza beyannamesi,


5/B-
Tüzel Kişi/Kişiler Olması Halinde;

5/B-1) Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Tüzel Kişiliğe sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti,

5/B-2) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

5/B-3) Temsilcisi ve baskın hisseye sahip ortakların ilk ilanın yapıldığı ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (Adliye veya E-Devlet Kayıt Sisteminden kare kodlu)

5/B-4) Temsilcisi ve baskın hisseye sahip ortakların ilk ilanın yapıldığı ay içerisinde alınmış Kanuni İkametgâh belgesi, (Nüfus müdürlüğünden veya E-Devlet kayıt sisteminden kare kodlu)

5/B-5) Vergi Levhası fotokopisi,

5/B-6) İhale şartnamesinin 6.maddesinde belirtilen yazılı tutarda geçici teminat bedeli yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu vermesi,

5/B-7) İhale şartnamesinin 5.maddesinde belirlenen tutarda şartname alındı belgesi (makbuz) vermesi,

5/B-8) Mersin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Müdürlüğünden alınacak “borcu yoktur” yazısı ibraz edilecektir.

5/B-9) İhaleye katılmak isteyen Tüzel Kişiliklerin son 3 (üç) yıllık cirolarının, yıllar bazında 5.000.000,00 TL (Beşmilyon Türk Lirası) ve üzerinde olduğuna dair onaylı belge sunmaları gerekir. (bağlı bulundukları Vergi Dairesi Müdürlüklerinden)

5/B-10) Tebligat için adres beyannamesi, (İstekli yazılı olarak beyan ederek, imzalayacaktır.)

5/B-11) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılarak teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleriyle birlikte vekâlet eden kişiye ait aslı veya noter tasdikli imza beyannamesi,

MADDE 6- Ortak Girişim Grubu olması halinde;

6/1-İş Ortaklığı Beyannamesinin aslı veya Noter onaylısı,

6/2-Ortak Girişim Grubunu oluşturan Gerçek ve Tüzel Kişi/Kişilerin her birinin 5/A ve 5/B’de belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeleri ibraz edecektir.

MADDE 7- Bu İhale için Bankalar tarafından verilen Teminat Mektupları, Teminat Mektubunu veren Banka Genel Müdürlüklerine istekliler tarafından teyit ettirilecektir.

MADDE 8- İsteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.

Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve bu belgelerin ibrazı gerekir.

MADDE 9- İhaleye esas Kapalı Teklif Zarfları, 19 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı alındı belgesi karşılığında Çankaya Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 19 Akdeniz / MERSİN adresinde (Mersin Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası-Taş Bina)
bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına teslim edilecektir.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png


İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok