Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 242 0

Adana/Seyhan’da TSE’ye Ait 270 m² Ofis İhaleyle Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti TSE’ne ait Adana ili Seyhan İlçesi, Çınarlı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı Gizerler İş Merkezi No: 52 / 19-20 numarada bulunan ofis (içten birleştirilmiş iki daire) toplam 270 m², iş yerinin kiraya verilmesi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 19.03.2020 — saat: 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : TSE Çukurova Bölge Koordinatörlüğü -Yakapınar Mahallesi D-400 Bulvarı No: 174 Yüreğir/ADANA
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Mülkiyeti TSE’ne ait Adana ili Seyhan İlçesi, Çınarlı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı Gizerler İş Merkezi No: 52 / 19-20 numarada bulunan ofis (içten birleştirilmiş iki daire) toplam 270 m², işyeri olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

İhale; 19/03/2020 Perşembe günü saat 14:30’da TSE Çukurova Bölge Koordinatörlüğü -Yakapınar Mahallesi D-400 Bulvarı No: 174 Yüreğir/ADANA adresinde yapılacaktır. Muhammen bedel 41.000,00-TL + KDV, Geçici teminat 1.230,00-TL’dir.

İsteklilerde aranacak şartlar:

T.C. Vatandaşı olmak, Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesine göre mahkumiyetin bulunmaması gerekmektedir), İhaleden men edilmiş ya da yasaklı olmamak,

İhale Komisyonuna verilecek belgeler:

1- Yasal yerleşim yeri sahibi olduğunu gösterir belge veya beyan, Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) veya onaylı nüfus kayıt örneği) ve Adli Sicil Belgesi (vekaletname ile katılacaklardan da ayrıca istenir)

2- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişiler için vergi kimlik numarasını bildirir belge, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4- İhale saatinden önce Enstitümüz hesabına geçici teminat yatırıldığına dair makbuz veya bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu, (Geçici Teminat Mektubu verilmesi halinde teminat mektubu süresiz olmalıdır.)

5- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile iştirak edenlerin imza sirküleri,

6- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

7- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

İstekliler; yukarıda belirtilen ihale adresine ulaşmış olmak kaydıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını, diğer belgeler ile birlikte iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilebilir. Postada meydana gelen gecikmelerden komisyonumuz sorumlu değildir.

İhale, muhammen bedel üzerinden açık artırma sonucunda en yüksek teklifi veren isteklide bırakılacaktır.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı, 50 TL karşılığında belirtilen Banka Hesabına yatırılması ve dekontunun sunulması halinde, TSE Adana Çukurova Bölge Koordinatörlüğü veya TSE Ankara Emlak İnşaat Müdürlüğünden temin edilebilir. Ayrıca TSE internet adresinde (duyurular bölümünde) ücretsiz görülebilir.

İstekliler yukarıda belirtilen tüm belgeleri ihale tarih ve saatinden önce kapalı zarf içinde imzalı ve kaşeli/imzalı bir şekilde sunacaklardır. İlanda yer almayan hususlar için 2886 Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir. Enstitümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
(Bedeller, Vakıflar Bankası Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ankara Bağlı Şb. IBAN:TR 8100 0150 0158 0088 4892 9117 hesabına yatırılacak, açıklamasına ise ilgisine göre TSE Adana – Kira Şartname Bedeli ve/ veya Geçici Teminat Bedeli ibaresi eklenecektir.)

İletişim:

TSE Çukurova Bölge Koordinatörlüğü : 03224581940 [email protected]
TSE Emlak İnşaat Müdürlüğü : 03124166343 [email protected]


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir