Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 223 0

Akşehir Devlet Hastanesi’nin Kantin Yeri Kiraya Verilecektir….

Paylaş:

Akşehir Devlet Hastanesi’nin Kantin Yeri Kiraya Verilecektir….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Konya İli Akşehir İlçesi Seyran Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 42 Akşehir/KONYA adresinde bulunan Akşehir Devlet Hastanesi bünyesindeki Kantin yeri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif ihale usulü ile yapılarak, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 19.03.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Konya İl Sağlık Müdürlüğü – İhale Birimi- Şeyh Sadrettin Mahallesi Millet Caddesi No: 14 Meram/KONYA
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Konya İli Akşehir İlçesi Seyran Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 42 Akşehir/KONYA adresinde bulunan Akşehir Devlet Hastanesi bünyesindeki Kantin yeri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif ihale usulü ile yapılarak, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.

İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1- İhale konusu iş: Akşehir Devlet Hastanesi Kantin Yeri Kiralama İşi,

2- İşin süresi: 36 (Otuz Altı) Ay’dır.

3- İhalenin Yapılacağı Yer: Konya İl Sağlık Müdürlüğü – İhale Birimi- Şeyh Sadrettin Mahallesi Millet Caddesi No: 14 Meram/KONYA

4- Kira Tespiti Komisyonca belirlenen tahmini bedel: 1 (Bir) Yıllık tahmini kira bedeli 411.563,64 TL (DörtyüzOnBirBinBeşyüzAltmışÜçTürkLirasıAltmışDörtKuruş)

5- Geçici Teminat Bedeli % 30: 123.469,10 TL TL (YüzYirmiÜçBinDörtyüzAltmışDokuzTürk LirasıOn Kuruş) geçici teminat bedeli; banka mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubu süresiz ve geçici teminat mektubunun teyit yazısının ibrazı gereklidir.

6- İhalenin Yapılacağı Tarih – Saat: 19.03.2020 Perşembe günü saat: 10:00’da

7- Toplam Kantin Kullanım Alanı: 166,24 m² (Merkez Bina Acil Kantin Yeri 17 m² + Merkez Bina Kantin Yeri 144 m² Otomat Alanı: 5,24 m² )’dir.

8- İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler;

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

8/1- İhaleye İştirak edecek isteklilerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yasal yerleşim yeri sahibi olduklarını gösterir belge; (Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden alınacak Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (ikametgah) veya adres bilgilerinin olduğu nüfus kayıt örneği, Tüzel kişiler için Ticaret sicil gazetesi)

8/2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

8/3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

8/4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

8/5- Gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya onaylı sureti ve tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirir belge veya onaylı sureti,

8/6- Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici süresiz banka teminat mektubu veya geçici banka teminat mektupları dışındaki teminatların Konya İl Sağlık Müdürlüğünün Halk Bankası Nalçacı Şubesi TR96 0001 2009 5230 0006 0000 64 nolu hesaba gerçek veya tüzel kişiliğin adı, ihale adı, geçici teminat bedeli olduğu ve Müdürlüğümüzün adı belirtilerek yatırıldığını gösteren dekontlar,

8/7- İhale şartnamesi bedelinin yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu,

8/8- Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına [Özel hukuk tüzel kişilerde tüm ortaklar dahil (Halka açık kısmı hariç) | dair savcılıktan son 6 ay içinde alınmış adli sicil kayıt örneği. E-devlet üzerinden yapılan sorgulama belgesi de kabul edilecektir.

8/9- İhaleye iş ortaklığı (Ortak girişim) olarak teklif verilemez,

8/10- Alt yüklenici çalıştırılamaz,

8/11-İstekli kiralanacak alanı idarenin onayı ile ihaleden önce görebilir,

8/12- Kantin kiralama işinin ihalesine iştirak edecek istekliler, ilan tarihi itibariyle son 5 yıl içerisinde en az 300 (Üçyüz) yataklı bir hastanenin kantin, kafeterya gibi yerlerini en az 2 (iki) yıl süreyle işlettiğine dair kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlardan alınmış referans veya iş deneyim belgesini ihale komisyonuna ihale dosyasında sunacaklardır,

8/13- İhaleye katılacak istekli, Kantin işletmeciliği ustalık belgesi veya Kantin işletmeciliği kalfalık belgelerinden en az birini teklif dosyasında sunacaktır. (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise, bu maddede istenen belge tüzel kişilikte bordrolu olarak çalışan kişiye ait olacaktır.) Gerçek kişi ise kendine ait belge olacaktır.
İhaleye katılacak tüzel kişilik ise ana sözleşmelerinde kantin işletmeciliği ya da kantin işletmeciliğini karşılayan (fabrika, okul veya işyeri kantinleri vb.) ibaresi bulunan ticaret sicil gazetesine sahip olması gerekmektedir. Gerçek kişi ise kendine ait belge olacaktır.

9- Belgelerin sunuluş şekli:

9/1- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

9/2- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

9/3- İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

10- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde Konya İl Sağlık Müdürlüğü- İhale Biriminde (Şeyh Sadrettin Mahallesi Millet Caddesi No: 14 Meram/KONYA) bedelsiz görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale Dokümanı 100 TL (Yüz Türk Lirası) Konya İl Sağlık Müdürlüğünün Halk Bankası Nalçacı Şubesi TR96 0001 2009 5230 0006 0000 64 nolu hesaba ihaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişiliğin adı, ihale adı, doküman satış bedeli olduğu ve Müdürlüğümüzün adı belirtilerek yatırılması halinde temin edilebilir.

11- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

12- Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk kabul etmez.

13- İhale öncesinde istekliye ve sonrasında veya sözleşme aşamasında her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler kiralayana aittir.

14- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15- İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Sözleşmedeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait kira şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar. İlanda hüküm bulunmayan hallerde kira şartnamesindeki hükümler geçerlidir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir